Werkgevers van de Groep van 10 positief over bereikte akkoord

De werkgeversorganisaties van de Groep van 10 (VBO, UNIZO, UCM en Agrofront) zijn tevreden over het akkoord dat gisteren bereikt werd in de Groep van 10. Dat akkoord omvat een afspraak over de coëfficiënt die zal worden toegepast voor de omrekening van het nieuwe naar het oude gezondheidsindexcijfer, een nieuwe regeling mbt de motivering van het ontslag en een advies over de harmonisering van de tweede pensioenpijler tussen arbeiders en bedienden. De sociale partners van de Groep van 10 maakten ook afspraken mbt de verdere aanpak van de overblijvende onderdelen van het dossier arbeiders/bedienden.

Ontslagmotivering In uitvoering van het compromisvoorstel van de regering rond arbeiders/bedienden werkten de sociale partners een regeling uit inzake ontslagmotivering. Vanaf 1 april zal een werkgever een ontslag moeten motiveren. De werkgeversorganisaties zijn tevreden dat deze regeling zich inschrijft in een modern ontslagrecht en een human resourcesbeleid waarin de relatie tussen een werkgever en een werknemer berust op open communicatie en een transparante evaluatie van de wederzijdse verwachtingen. De regeling is ook realistisch omdat ze voor tal wat werknemers niet verplicht is. Zo is ze bijvoorbeeld niet van toepassing op werknemers die ontslagen worden tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling of voor werknemers waarvoor een bijzondere ontslagprocedure van toepassing is.

Harmonisering van de tweede pensioenpijler In een unaniem advies over het wetsontwerp van de Minister van Pensioenen over de harmonisering van de tweede pensioenpijler tussen arbeiders en bedienden, wordt een mechanisme voorzien waarbij de sectoren en hun ondernemingen worden aangezet om hun pensioenplannen te harmoniseren binnen een periode die overeenstemt met meerdere IPA-perioden. Tegen uiterlijk 1 januari 2025 moet de harmonisering van de pensioenplannen – zowel op sector- als op bedrijfsniveau – rond zijn. De afgesproken werkwijze biedt, naast duidelijkheid en rechtszekerheid, alle garanties om de gelijkschakeling geleidelijk maar zeker tot een goed einde te brengen. Bovendien is zijn de werkgeversorganisaties tevreden dat de regeling een “immunisering” van het verleden bevat en er geen retroactieve bijstortingen zullen moeten gebeuren.

“We zijn tevreden dat de sociale partners vertegenwoordigd in de Groep van 10 deze horde hebben genomen en dat we zo aantonen dat we - ondanks het economisch klimaat dat het niet evident maakt om compromissen te sluiten - toch knopen kunnen doorhakken.”, aldus de werkgeversorganisaties. “Het resultaat is een evenwichtig akkoord waarbij op twee essentiële aspecten – de ontslagmotivering en de tweede pijler – rechtszekerheid wordt geboden aan de werkgever. We hopen dat dit akkoord een opstap kan zijn naar meer toekomstgerichte akkoorden.”