Zelfstandige in de kinderopvang

Een zelfstandige is een natuurlijke persoon die een beroepsactiviteit uitoefent waarvoor hij niet verbonden is door een arbeidsovereenkomst of waarvoor zijn rechtspositie niet eenzijdig is geregeld door de overheid. Dit begrip staat tegenover het begrip werknemer en heeft tot doel vast te stellen op wie zekere bepalingen, vooral in verband met het werken met derden, van toepassing zijn.

In de zelfstandige kinderopvang zijn er verschillende statuten mogelijk.

Wil je starten als zelfstandigen? Dan dien je enkele formaliteiten in orde te brengen. De aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds moet ten laatste op de dag van de start van je zelfstandige activiteit uitgevoerd zijn. 

Het statuut van zelfstandige in de kinderopvang

Meer informatie over het statuut van zelfstandige in de kinderpvang kan je terugvinden in onderstaande kennisclip. Bekijk zeker ook de vergelijking van de sociale rechten voor de statuten zelfstandige en werknemer. Twijfel je om je aan te sluiten bij een dienst, dan kan deze vergelijking je helpen om beide statuten te vergelijken. 

Samenwerkende zelfstandige(n)

Werken met zelfstandige medewerkers of met werknemers? Er zijn talloze verschillen, vooral op financieel vlak en op vlak van flexibiliteit en organisatie. De keuze tussen zelfstandigen en werknemers is echter niet zonder gevolgen: wie gezag wil kunnen uitoefenen over zijn medewerkers en ze toch als zelfstandigen inschrijft riskeert bij schijnzelfstandigheid terecht te komen, met belangrijke risico’s tot gevolg. Tijdens het webinar 'Schijnzelfstandigheid: hoe correct samenwerken?' brengen we in kaart wat het inhoudt om een werknemer te zijn en om een zelfstandige te zijn, wat de voornaamste verschillen, en de voor- en nadelen zijn. Daarop volgt dan een antwoord op de vraag wat schijnzelfstandigheid precies is, hoe je riskeert daarmee geconfronteerd te worden en wat daarvan de gevolgen zijn. Uiteraard komt ook aan bod hoe je schijnzelfstandigheid kan vermijden en wat daarbij de do’s en don’ts zijn. We gaan ten slotte in op specifieke vragen zoals hoe het zit met familieleden, met werkend vennoten of met zaakvoerders van een vennootschap.

Bekijk hier het webinar 'Schijnzelfstandigheid'.

Kies je voor een samenwerking tussen zelfstandigen?
Dan is het belangrijk dat dit correct gebeurt. Een correcte samenwerkingsovereenkomst is daarbij van cruciaal belang. De nadruk ligt op het correct weergeven van de realiteit. Enkele aandachtspunten voor de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast lijstte ook Kind en Gezin op welke verplichtingen een organisator heeft indien deze een feitelijke vereniging is. Daarnaast ontwikkelde UNIZO een checklist waar je de belangrijkste aandachtspunten voor een feitelijke vereniging kan terugvinden.

Kostenforfait 2020, 2021 en 2022

Op 13/01/2021 werd het collectief akkoord in verband betreffende de kostenforfait voor de kinderopvang ondertekend en gepubliceerd. Hieronder noteren we de bepalingen in het akkoord voor organisatoren met een vergunning van Kind en Gezin.
 
De nieuwe bepalingen van dit akkoord zijn de volgende:
het nieuw akkoord is geldig voor 3 jaar: van 01/01/2020 (inkomsten 2020, aanslagjaar 2021) tot en met 31/12/2022 ( inkomsten 2022, aanslagjaar 2023)

  • het globaal onkostenforfait wordt verhoogd van 17,5 euro naar 19 euro per aanwezig kind per oppasdag
  • het beperkt onkostenforfait wordt verhoogd van 7,5 euro naar 8 euro per aanwezig kind per oppasdag

Nieuwe toepassingsvoorwaarden:
Het onkostenforfait kan enkel gevraagd worden door de vergunninghouder (dit is de organisator met een vergunning van Kind en Gezin) (noot: voor feitelijke verenigingen die vergunninghouder zijn is het evenwel wel mogelijk dat ieder lid  het onkostenforfait vraagt tenzij die feitelijke vereniging valt onder de hieronder vermelde uitsluitingsclausules). Dit wil zeggen dat indien de organisator een vennootschap is die werkt met zelfstandige opvangpersonen die hun kosten doorfactureren of hun dienstverlening (prestaties kinderopvang) factureren aan deze rechtspersoon, er geen gebruik gemaakt kan worden van de forfait. De desbetreffende zelfstandige opvangpersonen kunnen dan ook geen gebruik maken van het kostenforfait en ook de rechtspersoon is uitgesloten.

Het onkostenforfait kan enkel voor de kinderopvang die:

  • geen subsidies krijgen (trap 0),
  • enkel de basissubsidie krijgen (trap 1),
  • eveneens een subsidie inkomenstarief ontvangt (trap 2b), maar enkel voor organisatoren met een vergunning van maximum 28 plaatsen (deze limiet wordt gezien per vergunninghouder: dus zelfstandigen of feitelijke verenigingen die in trap 2B zitten mogen in het totaal niet meer dan 28 kinderen opvangen). Let wel, deze limiet van 28 kinderen geldt slechts met ingang van 01/01/2022 (en dus vanaf het aanslagjaar 2023).

De overige bepalingen van het vroegere akkoord blijven ongewijzigd. Het kostenforfait kan enkel gebruikt worden door natuurlijke personen die als zelfstandige werken (met inbegrip van natuurlijke personen actief binnen een feitelijke verenigingen). Vennootschappen en verenigingen (waaronder ook feitelijke verenigen op zichzelf) kunnen nooit gebruik maken van de forfait. Het kostenforfait is ook niet van toepassing voor de opvanggezinnen aangesloten bij een erkende dienst, waarvan de vergoedingen als niet belastbaar worden beschouwd.
 
De forfait is enkel van toepassing op opvang voor baby's en peuters, niet voor organisatoren met louter buitenschoolse opvang. De forfait kan niet opgesplitst worden over verschillende opvangpersonen.

Pensioenopbouw

Extra mogelijkheden pensioenopbouw zelfstandigen vanaf januari 2018. Er is een bijkomend systeem voor zelfstandigen om hun pensioen op te bouwen. Voorheen konden zij dat enkel via het systeem van aanvullend pensioen, de stortingsmogelijkheden daarvoor zijn echter beperkt. Het enige alternatief is een vennootschap op te richten en zich interne pensioentoezeggingen als bedrijfsleider toe te kennen. Daar is nu een nieuw systeem van pensioentoezeggingen voor zelfstandigen bovenop gekomen. Het pensioenkapitaal wordt belast aan 10% bij uitkering. De stortingen worden belast aan 4,4%, maar leveren wel een fiscaal voordeel op van 30 procent (i.f.v. een aangepaste 80%-regel). Het nieuwe systeem trad in werking op 1 januari 2018.

Zelfstandige/toevallige helper

Naast het statuut van zelfstandige kan je eveneens werkzaam zijn als zelfstandig helper (of toevallig helper indien dit minder dan 90 dagen per jaar is). In het statuut van zelfstandig helper sta je de zelfstandige bij. Dit wil echter niet zeggen dat er sprake is van een gezagsband tussen de zelfstandige en zij/haar helper. Is het mogelijk te werken met een zelfstandige of toevallige helper? Afhankelijk van de situatie zijn bepaalde statuten al dan niet mogelijk.

Meer informatie over het statuut van een helper kan je terugvinden in onderstaande kennisclip. Ook in dit document kan je de sociale rechten terugvinden.