2e Limburgse Groeimonitor stijgt door naar +12

 

 

 

Groeimonitor Limburgs bedrijfsleven

Hoe doen de Limburgse bedrijven het op vlak van

internationalisering, samenwerking, opleiding en innova

2e Limburgse Groeimonitor stijgt door naar +12

 

Limburgse bedrijven steken opnieuw tandje bij op vlak van opleiding, samenwerking en internationalisering

Grootste focus blijft op innovatie liggen

 

De Limburgse bedrijven staken de voorbije 12 maanden opnieuw een tandje bij op vlak van opleiding, samenwerking en internationalisering. Dat blijkt uit de 2de editie van de Limburgse Groeimonitor van VKW Limburg en UNIZO Limburg. Die stijgt van +10 een jaar geleden naar +12. De belangrijkste focus als groeifactor blijft voor de Limburgse bedrijven echter liggen op innovatie. Daarmee toont de Groeimonitor aan dat de Limburgse bedrijven van mening zijn  het voorbije jaar opnieuw sterkere vorderingen te hebben gemaakt op elk van deze vier interne groei-elementen uit het SALK-rapport.

 

Wat de sector betreft zien we dat de productiesector binnen de Limburgse Groeimonitor de hoogste score laat optekenen en de sterkste progressie maakt (van +12 naar +16). Ook de dienstensector scoort hoger dan gemiddeld, maar blijft status quo op +13. Een status quo is er ook voor de detailhandel op +6. In de bouw en de groothandel daarentegen is er een stijging tot respectievelijk +9 en +7.

 

Opvallend is wel dat bedrijven met minder dan 10 werknemers met een globaal cijfer van +3 lager scoren dan een jaar terug (+6). Bij de andere groottecategorieën daarentegen wordt een duidelijke stijging opgetekend en valt er in feite weinig onderling verschil op te merken met cijfers tussen +15 en +17.

 

Meest opvallend is dat de Limburgse bedrijven de vorderingen op het vlak van innovatie veruit het meest positief blijven inschatten met een indicator die gelijk blijft op een relatief hoge +23. Van de verschillende groeifactoren blijft innovatie dus de sterkste focus wegdragen waarop men jaarlijks duidelijk meer blijft inzetten

 

De indicatoren voor opleiding, samenwerking en internationalisering kennen elk een verbetering in vergelijking met een jaar geleden. Toch komen ze niet in de buurt van het cijfer dat voor innovatie wordt opgetekend. Op deze vlakken kan het Limburgse bedrijfsleven dus wellicht nog verder een tandje bijsteken. 

 

Aanleiding voor VKW Limburg en UNIZO Limburg om in het kader van hun werking verder gericht op deze elementen in te zetten. VKW Limburg focust onder meer vanuit het Cresco-programma op heel concrete initiatieven gericht op het stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen bedrijven en andere partners. Ook het recent gestarte Kennisnetwerk Internationalisering en een databank waarin de praktische en direct bruikbare internationale expertise van Limburgse bedrijven wordt gebundeld met het oog op onderlinge uitwisseling passen in dit kader.

 

UNIZO Limburg is al meer dan een jaar actief bezig met het detecteren van KMO’s met een sterk groeipotentieel. UNIZO Limburg dompelt ze nadien onder in een groeitraject. Ondernemers leren in zo’n groeitraject de operationele kant loslaten en geven zichzelf de tijd voor strategische denkoefeningen rond slim management. Binnen het groeitraject heeft UNIZO Limburg ook nieuwe werkgroepen op poten gezet voor groei-KMO’suit Limburg. Het is de bedoeling om ervaring uit te wisselen rond ondernemerstopics en van elkaar te leren en te debatteren rond actuele thema’s en vooral leren van KMO-eigenaars die al in een volgende fase zitten.

 

Alle deelindicatoren van de Limburgse Groeimotor vertonen positief cijfer

De Limburgse bedrijven investeerden de voorbije 12 maanden nog meer in opleiding. Die indicator verbetert het sterkst en stijgt van +7 naar +11. Elk van de drie deelindicatoren m.b.t. opleiding stijgt, maar het zijn de externe opleidingen die de grootste sprong maken van +5 vorig jaar naar +12. De hoogste score op het vlak van opleidingen is weggelegd voor trainingen op de werkvloer (+14, komt van +12).

 

De samenwerking met andere bedrijven en instellingen gaat steeds vlotter verlopen, getuige de stijging van +5 naar +8. Ook de samenwerking met bedrijven uit andere sectoren boekt nu  vooruitgang met een cijfer van +5. Duidelijk anders dan een jaar geleden, toen hier nog geen verbetering kon worden genoteerd (+0). Samenwerking met buitenlandse bedrijven en partners scoort opnieuw het hoogst (+14). 

 

Internationalisering blijft globaal genomen voor de Limburgse bedrijven de meest moeizame noot om kraken. Toch stijgt ook deze indicator voor 2015 van +5 naar +6. Die sterkere internationalisering van de Limburgse economie wordt gedragen door de productie- (+11) en dienstenbedrijven (+9). Bouw, detail- en groothandel werden het afgelopen jaar daarentegen minder internationaal, wat zich vooral uit in het exportaandeel binnen de omzet. Zeker voor de handelssectoren is dit toch een verontrustend signaal, gezien ook de snelle ontwikkelingen op vlak van e-commerce. 

 

 

Samenwerking met buitenlandse bedrijven/partners, dat hier wordt hernomen, kent met +14 de hoogste score. Ook het aantal landen waarmee internationaal handel wordt gedreven, stijgt geleidelijk aan verder, vooral buiten de EU: +8, waar dit vorig jaar nog +5 was. Ging de deelname aan internationale beurzen door de Limburgse bedrijven bij de vorige meting nog achteruit, dan bleef die in de voorbije 12 maanden stabiel (+0)

 

Op vlak van innovatie blijken de Limburgse bedrijven niet te versagen, met een indicator status quo op het relatief hoge niveau van +23. De score voor deze indicator blijft opvallend hoger dan deze voor de drie andere pijlers van de Groeimonitor. 

Het percentage omzet dat de Limburgse bedrijven halen uit producten of diensten die 3 jaar geleden nog niet bestonden, bleef de voorbije 12 maanden duidelijk gestaag toenemen. Met +27 scoort deze deelindicator status quo, maar stelt dus een even grote als duidelijke meerderheid dat dit aandeel in de omzet jaar na jaar in de lift zit. De hoogste score wordt echter opgetekend door de deelindicator commerciële innovatie die nog doorstijgt van +27 naar +29. Procesinnovatie scoort met +23 ook licht hoger. Dat innovatie veel meer kan zijn dan nieuwe producten en diensten, daar lijken de Limburgse bedrijven dus ook wel van overtuigd. Het cijfer voor groei van het investeringsbudget voor onderzoek en ontwikkeling in % van de omzet liep wel licht terug van +18 naar +17. Het blijft wel een duidelijk positieve score, die de focus van de Limburgse bedrijven op meer innovatie onderschrijft

 

 

Over de Limburgse Groeimonitor

 

Twee jaar gelden legde het SALK-expertenrapport bij haar analyse van de Limburgse economie een aantal pijnpunten bloot. Een aantal belangrijke externe factoren, zoals een goede infrastructuur en een gunstig ondernemingsklimaat, waarvoor de overheid haar verantwoordelijkheid moet opnemen. Maar daarnaast worden de groeimogelijkheden van bedrijven ook bepaald door ‘interne’ factoren, die bedrijven voor een belangrijk deel zelf in de hand hebben. Het SALK-rapport stipte zo aan dat onze Limburgse economie, om de beoogde versnelde groei te realiseren, internationaler en innovatiever moet worden en dat meer samenwerking nodig is.

 

Voor de tweede maal peilden UNIZO Limburg en VKW Limburg bij de Limburgse bedrijven naar de inschatting van hun prestaties op dit vlak in de voorbije 12 maanden. Aan de hand van 18 deelindicatoren werd nagegaan hoe zij het voorbije jaar zijn geëvolueerd op de vier belangrijke indicatoren die het SALK aankaart: internationalisering, samenwerking, opleiding en innovatie. Iedere indicator wordt uitgedrukt in een cijfer tussen -100 en +100.

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met: 

Johan Schildermans                                                  Yves Houben

manager belangenverdediging                                beleidsadviseur

VKW Limburg                                                              UNIZO Limburg    

tel. 011-24 95 09 of 0476-31 60 58                         tel. 011-26 30 41 of 0495-66 07 67

johan.schildermans@vkwlimburg.be                     yves.houben@unizo.be 

 

Meer over: Innovatie, Internationaal, Opleiding