Doorbraak in toegang tot Nederlandse arbeidsmarkt voor Vlaamse KMO's

Sprekend proefondervindelijk voorbeeld dwingt Nederland tot actie
Initiatief van UNIZO Limburg, VDAB en Europarlementsleden Ivo Belet en Hilde Vautmans

Vlaamse KMO’s die vandaag hun vacatures in Nederland bekend willen maken, worden geconfronteerd met een afgeschermde Nederlandse arbeidsmarkt voor buitenlandse vacatures. Omgekeerd is dit niet het geval: Nederlandse bedrijven hebben vlot toegang tot de Vlaamse arbeidsmarkt. Ook de Duitse arbeidsmarkt staat vlot open voor Limburgse vacatures. Deze Nederlandse praktijk benadeelt niet enkel onze KMO’s, maar is bovendien strijdig met het Europees recht.
Op initiatief van Europarlementsleden Ivo Belet, Hilde Vautmans, VDAB en UNIZO Limburg wordt de Nederlandse arbeidsmarkt nu eindelijk opengesteld voor de vacatures van Limburgse en Vlaamse KMO’s. Er wordt alvast een sluitende procedure ingebouwd waarmee Vlaamse ondernemingen een account kunnen aanvragen om hun vacatures bekend te maken in Nederland.

limburg

Reeds lang is het vrij verkeer van goederen en diensten én van werknemers een bijzonder positief neveneffect van de Europese eenmaking. Ook bedrijven zouden vlot toegang moeten hebben tot de arbeidsmarkt aan de andere kant van de grens. In Belgisch Limburg is dit voor Nederlandse en Duitse bedrijven alvast het geval. Deze bedrijven kunnen zich vlot via de website van VDAB registreren en op een minimum van tijd hun vacature online plaatsen.
 
Praktijktest: ontoegankelijkheid Nederlandse arbeidsmarkt voor Limburgse vacatures
De procedure voor Limburgse bedrijven richting Nederland is echter heel wat moeilijker, zoniet quasi onmogelijk, zo blijkt uit een praktijktest. Deze praktijktest werd uitgevoerd door een Belgisch Limburgs bedrijf dat een vacature heeft voor een medewerker. Om de kansen op het vinden van de meest geschikte medewerker te vergroten werd getracht om deze vacature ook bekend te maken in de Nederland en Duitsland.

Om een vacature te kunnen plaatsen op www.werk.nl, de Nederlandse tegenhanger van www.vdab.be, heeft een onderneming een fiscaal nummer nodig. Dit fiscaal nummer wordt echter enkel toegekend aan bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Een bedrijf dat enkel in Belgisch Limburg – of in de rest van Vlaanderen – gevestigd is, kan geen fiscaal nummer krijgen.
Mailverkeer in de praktijktest blijft onbeantwoord, zodat het bedrijf niet verder kan met de inlogprocedure. Na enkele herinneringen komt er enkel een telefoontje van een UWV-medewerker die meldt dat de registratie van een Belgisch bedrijf op www.werk.nl niet kan "omdat de arbeidsmarkt in Nederland anders georganiseerd is".

Ook het Eures-netwerk, al jaren een gevestigde waarde op het vlak van grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de Euregio Maas-Rijn, blijkt geen optie te zijn. Via Eures kunnen bedrijven in de Euregio hun vacatures communiceren, maar dit is geen volwaardig alternatief voor het plaatsen van een vacature in de Nederlandse vacaturedatabank. Bovendien vermeldt ook Eures letterlijk dat “je in bepaalde landen moet geregistreerd zijn als werkgever om vacatures in de nationale vacaturedatabank te kunnen plaatsen”.

Probleemloze toegang op Duitse arbeidsmarkt
De quasi onmogelijkheid om via de Nederlandse arbeidsmarktorganisatie een vacature van een Belgisch Limburgs bedrijf bekend te maken staat in schril contrast met de dienstverlening in Duitsland.

Via het Duitse Arbeitsagentur (https://jobboerse.arbeitsagentur.de) kan een buitenlands bedrijf zich onmiddellijk registreren en een vacature aanmaken. Om de vacature effectief online te kunnen publiceren, is een pincode nodig die het bedrijf per post ontvangt. In minder dan een week na registratie wordt de pincode bezorgd en staat de vacature online.

Oneerlijke situatie
Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg: “Het feit dat Nederland haar arbeidsmarkt afschermt voor vacatures van buitenlandse bedrijven heeft tot gevolg dat onze eigen Limburgse bedrijven hun kansen om de beste werknemer te vinden niet maximaal kunnen benutten omdat hun mogelijkheden om hun werkaanbod in Nederland bekend te maken onbestaande zijn.”
Stel dat een Vlaams bedrijf dat reeds naar Nederland exporteert vaste voet aan de grond wil krijgen door enkele vertegenwoordigers aan te werven die in Nederland wonen en van daaruit de markt verder kunnen bewerken. Het aanbod van deze vacatures kan momenteel niet via www.werk.nl bekend gemaakt wordt.

Omgekeerd is dit niet het geval. Nederlandse bedrijven hebben vlot toegang tot de Vlaamse arbeidsmarkt zodat de strijd met ongelijke wapens gevoerd moet worden en onze bedrijven zich in een nadelige positie bevinden.
Trouwens, ook voor Vlaamse werkzoekenden die een job in Nederland zoeken is het niet mogelijk om zich te registreren in de Nederlandse vacaturedatabank en via automatische weg het potentiële jobaanbod te ontvangen.

Actie leidt tot doorbraak
De situatie in Nederland blijkt bovendien strijdig met de Europese principes, zo ontdekte Europees parlementslid Hilde Vautmans. Volgens artikel 3 van de verordening 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie is deze handelspraktijk strijdig met het Europees recht.

Het vastgestelde probleem werd de voorbije weken via diverse kanalen aangekaart, via de contacten van Europarlementsleden Ivo Belet en Hilde Vautmans en via de VDAB-contacten bij het Comité van ministers van de Benelux Unie (http://www.benelux.int/nl) waar afgevaardigden van het bestuurlijk niveau van Nederland, België, Luxemburg en Duitsland elkaar treffen en op strategisch vlak belemmeringen rond grensarbeid bespreekbaar maken.
We gaven de hint mee dat voor een ideale oplossing we niet verder moeten kijken dan de VDAB-website die het voor Nederlandse en Duitse bedrijven mogelijk maakt om snel en flexibel hun vacatures bekend te maken over de grens.

Na bespreking in de Benelux Strategische stuurgroep grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit blijkt Nederland werk te willen maken van een sluitende procedure voor het aanvragen van een account door een buitenlandse werkgever. Van de medewerkers van www.werk.nl wordt in die procedure verwacht om het aanmeldende bedrijf te contacteren en de nodige gegevens m.b.t. het ondernemingsnummer en contactgegevens te valideren in de Belgische KBO.

Europees parlementslid Ivo Belet: "Vlaamse bedrijven ondervinden concurrentienadeel tegenover hun Nederlandse collega's wanneer ze op zoek gaan naar de beste werknemer voor hun bedrijf. Dit belemmert de groeimogelijkheden van bedrijven, zeker in grensregio's. Samen met onze Nederlandse collega's in het Europees Parlement hebben we de situatie aangekaart bij UWV (de Nederlandse tegenhanger van VDAB) en een praktische oplossing op korte termijn bedongen. Eind juli al wordt het webplatform aangepast zodat buitenlands bedrijven zonder Nederlands fiscaal nummer vacatures kunnen plaatsen.”
 
Hilde Vautmans, Europees parlementslid licht toe: “Het was een administratief-technisch probleem dat binnen de 24 uur is opgelost. We hebben onmiddellijke contact opgenomen met de adjunct-secretaris generaal van de Benelux, Luc Willems. Dankzij de versterkte samenwerking binnen de Benelux is dit praktisch probleem snel opgelost. Goed dat Europa dit concreet probleem van veel Limburgse en ook andere bedrijven snel heeft opgelost. Zakendoen en ook geschikt personeel zoeken, stopt niet aan de oude grenspalen.”
 
Hilde Vautmans vervolgt: “De bedrijven moeten dus sneller op de bal kunnen spelen, ook over de grenzen heen. Enkel zo kunnen ze groeien. Kostbare informatie zoals vacatures moet altijd vlot gedeeld kunnen worden. Op termijn moeten we trouwens komen tot gemeenschappelijke databanken in verschillende domeinen, zoals in dit geval, vacaturedatabanken. Net op die manier kan Europa een meerwaarde bieden. Dat is het Europa waar we naar toe willen.”

Ivo Belet vult aan: "Daarnaast heeft Europees Commissaris voor Werk, Marianne Thyssen, extra inspanningen aangekondigd om  het Europese jobportaal EURES bekender te maken. Nog te weinig jobzoekers en ondernemingen maken hiervan gebruik. De Commissie zal samen met de arbeidsbemiddelingsdiensten in o.m. Vlaanderen, Nederland, Duitsland dit platform meer in de kijker zetten bij bedrijven en werkzoekenden."

Jo De Cock, provinciaal directeur VDAB Limburg: “Het is positief dat de actie van UNIZO Limburg de technische oplossing om vacatures te plaatsen bij onze Nederlandse collega’s op www.werk.nl versneld heeft. Op die manier wordt de arbeidsmobiliteit tussen Nederland en Vlaanderen een stuk makkelijker en kunnen KMO’s uit onze provincie geschikt personeel zoeken via online toepassingen.”

Bart Lodewyckx, UNIZO Limburg: “De procedure is een goede stap om de Nederlandse arbeidsmarkt te openen voor vacatures van buitenlandse bedrijven. We blijven uiteraard kritisch deze evolutie volgen en erop toezien dat de Nederlandse arbeidsmarkt volwaardig opengesteld wordt voor onze bedrijven.”

Contactgegevens voor meer info over de problematiek en de aanpak:

Meer weten? Contacteer UNIZO Limburg persverantwoordelijke a.i. Yves Houben
T 011 26 30 41 - M 0495 66 07 67 - E-mail: yves.houben@unizo.be