UNIZO Limburg gaat Future Forward

“Stevige uitbouw van adviespoot moet ondernemers ondersteunen op kantelmomenten en klaarmaken voor de toekomst.’

Zo’n 4 jaar geleden kondigden we vanuit UNIZO Limburg aan dat we van eventbureau meer wilden evolueren naar een adviesorganisatie. Waarbij we meteen als stunt onze provinciale nieuwjaarsreceptie afschaften. Een statement, maar tegelijkertijd ook relatief, want met meer dan 200 activiteiten per jaar, vooral georganiseerd door onze lokale afdelingen, blijft UNIZO nog altijd zeer actief op eventvlak. Maar wat het advies betreft, hebben we de daad bij het woord gevoerd. Waar UNIZO enkele jaren geleden 2 startersadviseurs in huis had, is onze adviesafdeling intussen versterkt en uitgebouwd tot 10 medewerkers. En we houden ons al lang niet meer bezig met startersadvies alleen.

Startersadvies ontgroeid
Enkele jaren geleden kwamen we tot de merkwaardige vaststelling dat we jaarlijks enkele honderden starters in het ondernemerschap begeleidden. Via individuele begeleiding en startersavonden. Maar eens gestart, kon een ondernemer bij ons nauwelijks terugvallen op professioneel advies of een klankbord. Dat startersadvies was historisch zo gegroeid en onze specialiteit. Maar net die jaren na de opstart zijn minstens zo belangrijk, want dat is de periode waarin heel wat ondernemers struikelen. In het ergste geval gaan ze zelfs failliet. Vanuit die analyse zijn we ook advies gaan geven in de 3 jaren na opstart. Nu is dat zelfs uitgebreid tot 5 jaar na opstart. We merkten meteen dat hier bijzonder veel vraag naar was. En tegelijkertijd hadden we op dat vlak ook heel veel kennis in huis en een goed netwerk om naar door te verwijzen.

Kleintjes groter laten worden
Maar daar bleef het niet bij. Rond diezelfde periode zijn we ook heel wat expertise gaan uitbouwen rond groeien en groeipijnen. “Tijdens mijn dagelijkse ondernemersbezoeken stelde ik vast dat we in Limburg - en bij uitbreiding in de rest van Vlaanderen- bijzonder veel kleine ondernemingen hebben. Maar slechts weinigen slagen erin om effectief door te groeien naar middelgrote en grote ondernemingen”, zegt Bart Lodewyckx. “Voor alle duidelijkheid: niet iedereen moet groeien. Integendeel, dat is de individuele vrijheid van de ondernemer en het hangt ook samen met wat hij/zij graag doet en waar zijn/haar ambities liggen. Maar sommigen willen wel groeien en botsen vaak op een plafond en hun eigen limieten. Het was dankzij Matty Paquay, met wie ik later het boek ‘de Groeiparadox’ schreef, dat we tot nieuwe inzichten kwamen. Heel wat eigenaars van kleine ondernemingen kreunen letterlijk onder de groeipijnen. Er komt tijdens de groei namelijk een moment dat er in de onderneming naast ondernemerschap ook nood is aan management. Iets wat veel ondernemers niet graag doen en waarvoor ze zich moeten omringen. Ze moeten zoveel bordjes in de lucht houden, dat die op een bepaald moment dreigen te vallen. Welnu, op het detecteren van die groeipijnen en het helpen schakelen naar het volgende niveau hebben wij ons ook sterk gespecialiseerd”, aldus Bart Lodewyckx.

Kantelmomenten
Inmiddels spitst onze dienstverlening en advies zich toe op alle kantelmomenten die een ondernemer op zijn pad kan tegenkomen. Een goed en veelvoorkomend voorbeeld is de aanwerving van een eerste medewerker. Uit ervaring weten we dat dit de belangrijkste aanwerving is die een ondernemer in zijn loopbaan doet. Je moet namelijk je loon in twee doen en in het beste geval zelfs volledig afstaan, als je een eerste kracht aanwerft. Veel zelfstandigen doen er zeer lang over om die eerste stap te zetten. Wij proberen hen hierin te begeleiden en te helpen. We kijken of het realistisch is om deze investering te doen en bekijken ook welke acties moeten ondernomen worden om het (wel) haalbaar te maken. Want door iemand aan te werven, kan je vaak terug gaan focussen op wat je als ondernemer het liefst doet en best kan. En doorgaans is dat ook hetgeen waar je het meeste business uit haalt als je daar opnieuw volledig je tijd kan insteken. 

Klaarstomen voor de Toekomst
Nieuw in ons aanbod is de Future Forward begeleiding. Die heeft als doel de ondernemer te inspireren en te laten zien welke toekomstscenario’s er mogelijk zijn om zijn/haar onderneming future proof te maken. Wij onderzoeken met andere woorden wat nodig is binnen een onderneming, alvorens de stap naar innovatie te kunnen zetten. We merken dat hieraan een grote nood is bij onze ondernemers. We leven in een sterk veranderende wereld en we sensibiliseren onze ondernemers ook door op die veranderingen in te spelen. Alleen weten ze vaak niet hoe. Daarom hebben we hiervoor een nieuw traject opgezet. In dit begeleidingsproces introduceren we de ondernemer onder meer in de megatrends die in ons ondernemerslandschap aan het veranderen zijn. Er wordt hiervoor samengewerkt met het Copenhagen Institute for Future Studies (CIFS), en daarnaast gebruiken we de tools van Duval Union Consulting. Van hieruit gaan we bepalen welke toekomstscenario’s voor de ondernemer mogelijk zijn. Een brainstorming rond de verschillende interessante consumententrends vervolledigt deze begeleiding. Het eindresultaat is een actieplan dat wordt opgemaakt om te kijken wat nodig is binnen uw bedrijf om dit binnen een bepaalde termijn te kunnen verwezenlijken. De implementatie en verdere opvolging nemen wij niet voor onze rekening. Hiervoor wordt doorverwezen naar de juiste experts binnen ons netwerk. Na enkele maanden, wordt er een terugkommoment gepland om de stand van zaken te bekijken en kijken we waarbij we de ondernemer nog kunnen verder helpen.

Huisarts-functie
Onze adviesrol beperkt zich tot eerstelijnsadvies. UNIZO Limburg wil op geen enkele manier concurrerend zijn voor de gespecialiseerde dienstverleners en consultants in de markt. Integendeel, heel wat van hen zijn lid bij ons. Wij willen vooral complementair zijn en verwijzen daarom vaak door naar een netwerk van specialisten en experten in de markt. Wij zien onszelf als de huisarts die de eerste diagnoses stelt en waar nodig doorverwijst. Bovendien is het onze ambitie om drempelverlagend te zijn en te begeleiden (toe te leiden) naar de markt. Heel wat kleine zelfstandigen en ondernemers in KMO’s hebben de perceptie dat advies en consultancy zeer duur is en niet op maat van hun kleine onderneming. Wat vaak ook het geval is. Sommigen hebben bovendien een slechte eerste ervaring met consultants achter de rug. Wij proberen met onze begeleiding snelle win-wins te creëren en dan door te verwijzen naar de juiste experten in de markt.

Management en structuur, Financiën en HR
In grote lijnen kan je de domeinen waarin ondernemers advies nodig hebben, samenvatten in 3 pijlers: Management, Financiën en Personeel. De eerste pijler ‘Management’ gaat dan vooral over het brengen van structuur in een onderneming en het opzetten van systemen en processen. Kleine ondernemingen typeren zich vaak door geordende chaos. Maar naarmate een onderneming groter wordt, kan dat ongeordende chaos worden, waardoor veel tijd en middelen verloren gaan. En de klant niet altijd meer optimaal kan bediend worden. Bij de tweede pijler ‘Financiën’ proberen we de ondernemer wegwijs te maken in de verschillende financieringsvormen die er zijn. We gaan de ondernemer ook bijstaan in de zoektocht naar financiële middelen en leren hem de eerste stappen zetten om met een financieel klare kijk naar zijn onderneming te kijken. Voor het derde luik ‘Personeel’ werken we samen met de collega’s van Liantis.

KMO-adviesraad als klankbord
Naast de 1-op-1 begeleidingen, hebben we ook een structureel klankbord. Onze kleine zelfstandigen en kmo’s vormen 98% van het ondernemerschap in Vlaanderen. Zij zijn het DNA van UNIZO. Doordat ze meestal klein zijn, hebben zij doorgaans in die fase geen management team waarop ze kunnen terugvallen. Zij moeten dus van heel wat markten thuis zijn en veel bordjes in de lucht houden. Bovendien timmeren zij vaak eenzaam aan de weg en hebben ze weinig mensen waarmee ze hun strategie of aanpak kunnen aftoetsen. Om die reden hebben wij jaren geleden de adviesraad in het leven geroepen.  Deze raden met onafhankelijke experten helpen ondernemers bij het nemen van belangrijke strategische beslissingen.

400 begeleidingen per jaar
Onze koerswijziging om meer op advies te focussen heeft ons geen windeieren gelegd. Er is duidelijk vraag naar in de markt. Enkele jaren geleden telde ons adviesteam 2 startersadviseurs in Limburg. Vandaag is ons team begeleidingen gegroeid tot 10 voltijdse medewerkers. Dat betekent dat bijna de helft van onze medewerkers advies verlenen. In totaal begeleiden zij meer dan 400 ondernemers op jaarbasis. En we zien dit de komende jaren nog groeien. Betekent dit dat we geen activiteiten meer organiseren? Nee, integendeel. Het organiseren van infoavonden en netwerkevents blijft bijzonder belangrijk voor ons. Maar hiervoor kunnen we terugplooien op meer dan 34 lokale afdelingen. Zij organiseren op jaarbasis meer dan 200 activiteiten. Wij willen daar vanuit provinciaal niveau niet nog een extra laag opleggen en beperken ons tot enkele grote ankerevents, zoals Het Feest van de Ondernemer, de KMO-award en het LIVIA-event. Er zijn al activiteiten genoeg. Je kan dagelijks naar meerdere events in onze provincie. Het verzadigingspunt is daar stilaan bereikt.

Belangenbehartiging blijft onze core business
UNIZO Limburg ziet de 1-op-1 begeleidingen als een groeipoot voor de toekomst. Waar we 4 jaar geleden slechts 2 startersadviseurs hadden, is de adviesafdeling intussen uitgebouwd tot een team van 10 medewerkers. Dat betekent dat de helft van het Limburgse team uit adviseurs bestaat. Dat neemt niet weg dat UNIZO in de eerste plaats een belangenorganisatie blijft, die op alle niveaus wil blijven strijden voor de belangen van ondernemers. “Die pijler zullen we nooit verwaarlozen”, aldus Geert Lambrechts. “Belangenbehartiging is onze core business. Maar net doordat we wekelijks ondernemers bezoeken en ze intussen  ook op veel vlakken begeleiden, weten we beter dan wie ook wat hun uitdagingen zijn en hoe we die moeten vertalen naar het beleid. Het feit dat we de focus in onze Limburgse organisatie verlegt hebben naar adviesverlening, heeft onze rol als belangenbehartiger alleen maar verder versterkt”, concludeert de voorzitter.