Bezwaar - Dossier Fertimass

Bezwaar
Dossier Fertimass

 

Als UNIZO Maaseik en OJM (Ondernemersvereniging Jagersborg Maaseik) ondersteunen we ondernemerschap in de ruime zin van het woord. Maar er zijn grenzen. Want goed ondernemerschap draagt zorg voor omgeving en maatschappij.

Als lokale ondernemersorganisaties zijn we dan ook oprecht bezorgd over de vergunningsaanvraag van het bedrijf Fertimass, dat een uitbreiding vraagt op het industrieterrein Jagersborg. Moesten de plannen doorgaan, dan zullen de gevolgen voor heel het grondgebied van Maaseik en omliggende gemeenten niet te overzien zijn.

Het bedrijf wil een biogasinstallatie plaatsen om energie te winnen uit vergisting van mest en dierlijk afval. Hoewel in het nieuwe PRUP staat dat mestverwerking er verboden is, kan Fertimass dit omzeilen aangezien het om de aanpassing van een bestaande bouw- en milieuvergunning gaat en die heeft voorrang op de voorschriften van het aangepaste PRUP.

We hebben begrepen dat het hier zou gaan om de grootste dergelijke installatie in de Benelux

Gezien de gekende hinder in het verleden en de omvang van de nieuwe installatie maken we ons als ondernemersvereniging grote zorgen om de impact die dit zal hebben. Naast de geuroverlast, verwachten we ook extra vrachtverkeer in en rond het centrum van Maaseik (om de 5 minuten een vrachtwagen!) tussen grensovergang en Jagersborg. Bovendien baart de opslag van explosief amoniumnitraat ons grote zorgen voor de veiligheid van héél Maaseik! (Denk aan Beiroet in augustus ...)

En dit zijn nog maar drie van de meest opvallende bezwaren ...

SYNTHESE BEZWAAR FERTIMASS BIOGASINSSTALLATIE

Bij de analyse van de vergunningsaanvraag stellen we om te beginnen vast dat het dossier onvolledig is, er tegenstrijdigheden in zitten en verschillende voorstellingen niet kloppen met de werkelijkheid. Voorafgaandelijk dient ook opgemerkt te worden dat het vernieuwde PRUP Jagersborg voorziet dat mestverwerking op deze site verboden is.

Systeem niet duurzaam Het biologiesysteem past niet in het Vlaamse en Europese duurzaamheidsdenken en het streven naar circulaire economie, aangezien afvalstoffen niet als grondstoffen kunnen worden ingezet. Uit de beschreven installatie blijkt eerder dat ontpakking en droging van Organisch Biologisch Afval (ABA) de hoofdactiviteit zal worden en niet de biogasproductie. Dit brengt zeker geurhinder mee, waarvoor geen afdoende oplossing wordt geboden. Geur niet te harden Men spreekt over randvoorwaarden die vervuld moeten zijn (?) alsook over een te bouwen schoorsteen van 60 meter hoog om geurhinder door vergisting binnen de perken te houden.

Vervuilde lucht die op grotere hoogte verspreid wordt reikt een eind verder, zodat zowel het ziekenhuis als het stadcentrum op tijd en stond in een aanhoudende stank zullen zitten. Ook het ontpakken en de acht gigantische open biologiesilo's (die stikstof in de lucht lozen) zullen enorme geurhinder veroorzaken en bij verzuring zal de geuroverlast niet te overzien zijn. Zowel Vlaanderen als OVAM geven hier altijd negatief advies over. Wat staat ons te wachten? Google geuroverlast Bocholt ... Vrachtwagenstoet rond het centrum van Maaseik Dagelijks zullen voor Fertimass 56 vrachtwagentransporten (telkens heen en terug) rond de woonkern van Maaseik denderen van en naar de A2 of N78 richting buitenland. Iedere 5 minuten een vrachtwagentransport voor Fertimass over de Gremelsloweg - waarop ook heel wat fietsers van en naar de scholencampus rijden.

De Gremelsoloweg is niet geschikt voor dit aantal transporten. Bovendien vraagt Fertimass een afwijking om de nitrificatie- en denitrificatietanks af te dekken. In dat geval kunnen we niet meer van een biologie-mestverwerking spreken. Dan zijn het gewone opslagtanks waarvan de inhoud moet afgevoerd worden: meer vrachtwagens dus. Tikkende tijdbom 995 ton amoniumnitraat, het goedje dat de haven van Beiroet opblies in augustus hoort niet thuis op een lokaal bedrijventerrein, op enkele honderden meters van een regionaal ziekenhuis. Daarbovenop een 150 ton gevaarlijk salpeterzuur. Hoe nonchalant kan men zijn?! Plantaardig of dierlijk organisch-biologisch afval?

Aangezien het aanbod van plantaardig OBA beperkt is, zal Fertimas vermoedelijk de dierlijke OBA afnemen (oa slachtafval). Dit betekent meer geurhinder bij ontpakking en opslag, waarbij het voorgesteld biobed voor ontgeuring veruit ontoereikend zal zijn. Bij lokale en regionale voedingsbedrijven is er geen vraag naar extra verwerkingscapaciteit van OBA. De megabiogasinstallatie op Jagersborg zal zijn 130.000 ton OBA van ver buiten de regio moeten transporteren. Buitenlands mest Ook mest is lokaal niet voorhanden. Fertimass importeert vooral mest uit Nederland en exporteert naar Duitsland. Doordat er vrijwel geen mest van Vlaanderen verwerkt wordt, omzeilen ze controles door de mestbank. Opgegeven droogcapaciteit klopt niet met vooropgestelde energieopwekking Men gaat 20.710 KW thermisch opwekken.

We lezen dat het vermogen van de aangevraagde drooginstallatie 200 KW bedraagt en van de capaciteit van de indampers is er geen sprake. Dit is 100 keer te weinig. Waarom wordt cruciale informatie over de drogers en indampers verkeerd of niet vermeld? Omwille van de verwachte geurhinder? Gaan ze grotere drogers onvergund plaatsen ...? Afvalwater en waterverontreiniging Er zijn geen afnemers voor de 94.000 m3 afvalwater. Men wil die lozen in de Witbeek na 'zuivering' met de totaal onbetrouwbare methode van omgekeerde osmose. (Exwerknemers van Fertimass verklaren dat vloeibaar afval in de grond wordt gepompt ... - dat met de drinkwatermaatschappij vlakbij!)

Als het afvalwater niet geloosd wordt moet het worden afgevoerd met 12 tankwagens (telkens heen en terug) per dag. Veruit de grootste biogascentrale in Vlaanderen De biogasinstallatie op Jagersborg zou een capaciteit hebben van 220.000 ton, dat is de 3,5 keer groter dan het gemiddelde van de andere 40 biogasinstallaties die Vlaanderen al rijk is. Om het biogas af te zetten op het aardgasnetwerk moet het opgewaardeerd worden tot CNG-kwaliteit. Dit proces staat niet op punt en is absoluut onrendabel Bedenkelijke eigendomsstructuur De aangevraagde biogasinstallatie bevindt zich op twee percelen met verschillende eigenaars. 10.000 m2 is eigendom van het champigonbedrijf ...?

Onder meer UNIZO Maaseik, OJM, de milieukoepel en Stad Maaseik hebben een bezwaarschrift ingediend. 

 

 

Download hier het bezwaarschrift van UNIZO Maaseik

Donnoad hier een samenvatting van het bezwaarschrift

Met vriendelijke groet

Het bestuur van UNIZO Maaseik & OJM

Terug naar landingspagina Maaseik