Moeilijkheden met handelshuur? UNIZO lanceert stappenplan.

De coronacrisis heeft een grote impact op alle aspecten van het economische leven. Zo ook op de handelshuur. Hoewel ondernemers nu al voor een tweede keer verplicht zijn om hun deuren te sluiten, wil dat immers niet zeggen dat de vaste kosten die verbonden zijn aan een eventueel gehuurd handelspand niet blijven doorlopen. In een bevraging van UNIZO, gaf reeds in april 2020 de helft van de ondernemers aan dat ze vrezen dat ze hun handelshuur op korte termijn niet meer gaan kunnen betalen.

Gezien zij nu verplicht zijn om voor een tweede maal hun deuren te sluiten, krijgt UNIZO meer en meer oproepen van leden die aangeven dat ze ernstige problemen hebben met het betalen van hun handelshuur. Hoewel velen vandaag al kunnen rekenen op de solidariteit van hun verhuurders en minnelijk overeenkwamen om tijdens de maanden waarin de coronamaatregelen gelden de betaling gedeeltelijk uit te stellen of kwijt te schelden, kan niet elke verhuurder – waaronder heel wat (ex – ) zelfstandigen – zich zo’n betalingsuitstel of volledige kwijtschelding veroorloven. In 41 % van de gevallen zijn de huurinkomsten in grote mate van belang om de eigen liquiditeitspositie te garanderen.

UNIZO lanceert daarom een stappenplan om aan die problematiek tegemoet te komen, dat zich zowel richt naar de overheid als naar beroepsfederaties en individuele (ver)huurders.

  • Verhuurders: Wees flexibel naar jullie huurders. Wanneer huurders aangeven dat ze hun handelshuur niet kunnen betalen, probeer dan een afbetalingsplan overeen te komen of scheldt een deel van de handelshuur kwijt. Indien u overweegt om de handelshuur kwijt te schelden, weet dan dat u mogelijks in aanmerking komt voor de handelshuurlening. Die maatregel garandeert je liquiditeitspositie en biedt de onmiddellijke zekerheid dat je de twee maanden nadien zal worden betaald.
  • Huurders: neem contact op met je verhuurder. Doe beroep op de handelshuurregeling, die op vraag van UNIZO in het leven geroepen is. Die geeft je enkele maanden ademruimte om oplossingen te kunnen zoeken voor je betalingsproblemen, waardoor eventuele juridische procedures vermeden kunnen worden. Indien de verhuurder niet akkoord gaat, weet dan dat je een beroep kan doen op een bemiddelaar in het kader van de handelshuurlening.
  • Beroepsfederaties: roep aan leden-verhuurders op om flexibel om te gaan met betalingsachterstanden van  handelshuurgelden en om in dialoog te gaan met huurders over eventuele kwijtscheldingen of betalingsuitstel.
  • Overheid: voorzie een fiscale/financiële stimulans om de handelshuurlening, of ruimer, het kwijtschelden van handelshuur aantrekkelijker te maken voor de professionele verhuurder. Specifiek aan de Federale overheid vragen we om het wetsvoorstel dat dergelijke fiscale stimulans voorziet en dat is ingediend in het parlement op 19 november 2020 (DOC 55 1656/001), goed te keuren.
  • Vlaamse en Brusselse overheid: laat ons nadenken hoe we de handelshuurlening aantrekkelijker kunnen maken bv. door ze uit te breiden. Zo kan gedacht worden aan het vermeerderen van de tussenkomst in de betaling van het aantal maanden huur (bv. van 2 naar 4 maanden) zonder dat hier een verhoogde kwijtschelding van de verhuurder tegenover staat. Door de lange duur van de coronacrisis moet een verdere verlenging ook steeds tot de opties behoren.
Meer info: Corona
Thema: Actueel