Corona: Vlaams beschermingsmechanisme - deel 1 (periode augustus/september)

Let op: de uiterste datum om deze premie aan te vragen is verstreken!

Er is een bijkomende premie voor de periode oktober/november en voor de periode november/december.

Omwille van de strenge coronamaatregelen, door de beslissingen van de nationale veiligheidsraad,  had je onderneming mogelijks een serieuze omzetdaling in de maanden augustus en september 2020. De Vlaamse Regering besliste na succesvolle UNIZO-lobby om bedrijven financieel te ondersteunen door een Vlaams beschermingsmechanisme, een ondersteuningspakket voor de vaste kosten van bedrijven tot maximaal 15.000 euro. 

Ook de Brusselse regering stelt maatregelen in het vooruitzicht:

Wat?

 • Ondersteuningspakket voor de vaste kosten van bedrijven.

Voorwaarden

 • Enkel ondernemingen die geopend zijn (jaarlijks vakantie uitgezonderd) kunnen een aanvraag indienen. Vrijwillig gesloten bedrijven komen niet in aanmerking.
 • Je moet een omzetdaling van 60%  gehad hebben in de periode 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020
 • de omzetdaling moet rechtstreeks of onrechstreeks het gevolg zijn van de (nationale, provinciale of lokale) coronamaatregelen.
 • Jouw onderneming heeft een actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest (op 1 augustus 2020).
 • Jouw onderneming moet onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie of de corona compensatiepremie vallen. Het is evenwel niet vereist dat je één van die premies ook effectief hebt aangevraagd. 
 • Zelfstandigen in bijberoep kunnen ook gebruik van dit instrument, op voorwaarde dat ze minstens een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) hebben van € 6.996,89 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie).
 • Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden. Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel.
 • Uitgesloten: bedrijven die nog steeds verplicht gesloten zijn . 

 

  Bedrag

  • Het steunbedrag bedraagt 7,5 % van de omzet tijdens de vorige periode (augustus ’19 – september ’19), met een maximale ondersteuning van 15.000 euro.
  • Als er in de periode 2020 minder openingsdagen waren dan in 2019, wordt de premie gehalveerd.
  • Als jouw onderneming regelmatig maaltijden of traiteurszaken aanbiedt, kan je alleen een bedrag van 3.000 euro of meer krijgen, als je gebruik maken van de witte kassa (of GKS).
  • Als zelfstandigen in bijberoep een beroepsinkomen hebben dus € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld, ontvangen een halve premie.

  Aanvragen

  Mogelijk sinds 1 oktober via de site van VLAIO (tot uiterlijk15 november 2020)

  Kom je in aanmerking voor de premie voor de periode oktober/november?

  Het Vlaams beschermingsmechanisme - deel II

   

  FAQ

  Hoe wordt de omzetdaling berekend? 

  om beroep te kunnen doen op het beschermingsmechanisme moet er sprake zijn van een omzetdaling van 60% in de periode van 1 augustus t.e.m. 30 september 2020: 

  • de daling van de omzet wordt berekend exclusief btw en op basis van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie in de periode 1/8/2020 t.e.m. 30/9/2020
  • als referentieperiode geldt dezelfde periode in 2019 (dus 1/8/2019 t.e.m. 30/9/2019)

  Wat als ik nog niet gestart was in augustus/september 2019? 

  In dat geval wordt de omzetdaling in de referentieperiode vergeleken met de verwachte omzet die vermeld is in het financieel plan dat opgemaakt werd bij de opstart. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.

  Abnormaal lage omzet in augustus/september 2019

  Als de omzet in de periode augustus/september 2019 abnormaal laag was (bv. o.w.v. zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid), kan je een andere referentieperiode voorstellen. Je moet dan wel motiveren waarom je een andere referentieperiode voorstelt. 

  Uitgesloten ondernemingen

  Volgende ondernemingen zijn uitgesloten van het beschermingsmechanisme:

  • bedrijven die nog steeds verplicht gesloten zijn (dancings, discotheken, jacuzzi/hammam/stooombaden die niet privé te boeken zijn). Zij ontvangen immers nog de dagvergoeding van de corona hinderpremie.
  • ondernemingen die in ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening zijn;  
  • holdingvennootschappen;
  • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
  • activiteiten van hoofdkantoren;
  • managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
  • de ondernemingen die achterstallige schulden hebben bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen naar aanleiding van een terugvordering van een onterecht ontvangen corona hinderpremie of corona compensatiepremie;
  • de ondernemingen die op 1 augustus 2020 nog niet opgestart waren en niet beschikten over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen.