Bruggepensioneerde (SWT): aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

1. Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

Een werkloze met bedrijfstoeslag (SWT’er) bekleedt een uitzonderingspositie t.o.v. andere werklozen. Een aantal verplichtingen uit de werkloosheidsreglementering zijn op hem niet van toepassing. Die vrijstellingen werden evenwel begin dit jaar fors teruggeschroefd. De nieuwe regeling zorgde er o.m. voor dat de SWT’er voortaan ook beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt, wat leidde tot een golf van protest. Er volgde een discussie tussen de sociale partners en de regering over een nieuwe invulling van de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt voor een SWT’er. Een ontwerp van koninklijk besluit, goedgekeurd door de ministerraad, heeft nu de notie ‘ aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt’ ingevoerd, waarbij een onderscheid wordt gemaakt maakt tussen actieve en passieve beschikbaarheid.

2. Actieve beschikbaarheid

Een werkloze moet actief naar werk zoeken, nl. de werkaanbiedingen raadplegen, zich inschrijven bij aanwervings- of selectiebureaus of bij interimkantoren, … Dit is de zogenaamde actieve beschikbaarheid.
Sinds 2015 moet een SWT’er, net zoals een gewone werkloze, actief beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dit was ingevoerd op 1 januari 2015 en wordt nu retroactief weer afgeschaft. Net zoals vóór 2015 zal van SWT’ers geen actieve beschikbaarheid worden verwacht.

3. Passieve beschikbaarheid

Wie passief beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt, is verplicht een passende dienstbetrekking te aanvaarden. Hij mag geen onterechte voorwaarden stellen die de kansen op tewerkstelling beperken. Met ingang van 1 januari 2015 moeten SWT’ers passief beschikbaar zijn. Deze verplichting blijft behouden, maar met een aantal uitzonderingen. Wie zich kan beroepen op één van de uitzonderingen, wordt dus volledig vrijgesteld van de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt (passief en actief).
Een eerste categorie van uitzonderingen is voor de SWT’er die:

  • hetzij vóór 1 januari 2015 voor de eerste keer werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag heeft aangevraagd;
  • hetzij vóór 1 januari 2015 werd ontslagen.

Deze SWT’ers moeten zonder bijkomende voorwaarden niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
Een tweede categorie van SWT’ers kan onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van de passieve beschikbaarheid bekomen. Die bijkomende voorwaarden variëren volgens het specifieke stelsel met bedrijfstoeslag:
a) SWT vanaf 60 jaar – algemeen stelsel op basis van vastklikprincipe: • 42 jaar beroepsverleden
b) SWT vanaf 62 jaar – algemeen stelsel: • 43 jaar beroepsverleden
c) SWT vanaf 58 jaar – zwaar broep, nachtarbeid, medisch attest bouwsector en lange loopbaan (56 jaar in 2015):

• hetzij leeftijd van 60 jaar

    * vanaf 2017: 62 jaar

• hetzij 40 jaar beroepsverleden

     * vanaf 2017: 42 jaar

d) SWT vanaf 58 jaar – medisch: deze SWT’ers kunnen een vrijstelling van de beschikbaarheid vragen zonder bijkomende voorwaarden.
Er gelden bijzondere regels voor ondernemingen in moeilijkheden / herstructurering.

Bron: Persbericht betreffende Ministerraad van 8 mei 2015 en ADMB Actua