Campingfederatie blij met stedenbouwkundige vrijstelling voor mobiele verblijven op toeristisch vergunde kampeerterreinen.

RECREAD, de bij UNIZO aangesloten federatie van recreatieondernemers vzw, is bijzonder blij met de beslissing van de Vlaamse Regering om mobiele verblijven, vergund volgens het toeristische logiesdecreet, een stedenbouwkundige vrijstelling te geven. De beroepsorganisatie – beter bekend als de Campingfederatie – drong al langer aan op een definitieve regeling voor de almaar groeiende discussie rond de vermeende bouwvergunningplicht voor stacaravans op Vlaamse campings. “Een dergelijke maatregel dreigde de werking en de rendabiliteit van de kampeersector te verlammen”, aldus RECREAD. De campingfederatie dankt de Vlaamse Regering voor dit belangrijk regelgevend initiatief en meer in het bijzonder Minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters en Minister van Toerisme Geert Bourgeois die dit voorlegden aan de Vlaamse Regering.

Volgens RECREAD zou de mogelijke toepassing van een bouwvergunningplicht per stacaravan de toekomst van de toeristisch vergunde campings fundamenteel in Vlaanderen hypothekeren en de dagdagelijkse werking in feite onmogelijk maken.

RECREAD ging daarover in het afgelopen najaar praten met de kabinetten van Minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA)en Minister van Toerisme Geert Bourgeois(N-VA). De beroepsorganisatie van kampeeruitbaters drong er op aan om de stedenbouwkundige regelgeving beter te coördineren met de toeristische regelgeving en rechtszekerheid te creëren voor de dagdagelijkse praktijk van de sector. Zo niet dreigde een administratieve en economische catastrofe voor de kampeersector.

De verzuchtingen van de kampeersector werden daarop door Minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters geïntegreerd in het ontwerp van nieuwe Vrijstellingsbesluit dat na advies van de Raad van State definitief goedgekeurd werd op 17 januari 2014 door de voltallige Vlaamse Regering (CD&V ,N-VA en SP.A)

Deze toevoeging in het nieuwe Vrijstellingsbesluit ten gunste van de vergunde openluchtrecreatieve terreinen komt volgens RECREAD in hoge mate tegemoet aan de verzuchtingen van de sector over de feitelijke verplichting dat voor elke plaatsing (verplaatsing) van een stacaravan op een vergund recreatief terrein een aparte stedenbouwkundige vergunning vereist was(artikel 4.2.1, VCRO).

Voor de formulering van deze vrijstelling wordt verwezen naar een aantal bestaande regelingen:

  • Het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies;
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristisch logies.

Er wordt bepaald dat de verblijven worden geplaatst moeten worden op vergunde openluchtrecreatieve terreinen in de zin van artikel 2, 10° van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies om van de vrijstelling te genieten. Bovendien dienen ze te voldoen aan de voorwaarden van deze vergunning.

Dat zijn echter niet de enige voorwaarden waaraan de constructies moeten voldoen om van de vrijstelling te genieten. Bijkomend is het zo dat:

  • De plaatsing niet in strijd mag zijn met de gewestelijke verordening weekendverblijven;
  • De plaatsing ook niet strijdig mag zijn met de uitdrukkelijke voorwaarden van stedenbouwkundige vergunningen (zie art. 1.3 van het bestaande vrijstellingsbesluit dat deze voorwaarden bevat).

Als de stedenbouwkundige vergunning voor het terrein bijvoorbeeld een brandweg voorziet, moet deze verplichting gerespecteerd worden. De plaatsing van een stacaravan op deze brandweg is dus niet vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning.
Bovendien moet opgemerkt worden dat ook een gemeentelijk RUP de vrijstelling kan doorkruisen in toepassing van het algemene artikel 1.4 van het vrijstellingsbesluit.

Belangrijk is dat ook bepaalde toebehorende installaties van de stedenbouwkundige vergunning worden vrijgesteld. Dit betreft de gebruikelijke toebehoren of ‘aanbouwen’ die toegelaten worden in het zogenaamde exploitatiebesluit (BVR 15 mei 2009)van het toeristisch logiesdecreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristisch logies. Het gaat meer bepaald om installaties zoals bijvoorbeeld een voortent, een verhoogd terras of trappen die niet zouden zijn geplaatst als er geen mobiel openluchtrecreatief verblijf was geplaatst en die niet gefundeerd of verankerd zijn in de grond. De voorwaarde dat de toebehoren niet gefundeerd of verankerd zijn in de grond wordt ingegeven vanuit de bekommernis dat deze toegelaten constructies steeds verwijderd moeten kunnen worden als het mobiel openluchtrecreatief verblijf zelf wordt verplaatst of verwijderd.

RECREAD gaat in het voorjaar dit Besluit en de gevolgen ervan toelichten bij de aangesloten kampeerbedrijven.

Info persbericht Vlaamse Regering en tekst besluit

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Algemeen/Home/Nieuwsberichten/articleType/ArticleView/articleId/8751/Vlaamse-Regering-wijzigt-vrijstellingen-van-stedenbouwkundige-vergunning

Contact RECREAD vzw: Dirk Metsu, algemeen secretaris 0497/57.78.73. E-mail : dirk.metsu@recread.be