GEMATIGD OPTIMISME BIJ REGEERAKKOORD NIEUWE VLAAMSE REGERING

 AANPAK MOBILITEITSPROBLEMEN PRIMORDIAAL VOOR TLV

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) reageert voorzichtig positief op het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. De organisatie heeft in aanloop naar de verkiezingen haar uitgebreid politiek eisenpakket aan alle Vlaamse politieke partijen overgemaakt en toegelicht

De sector rekent er op dat haar verwachtingen geen dode letter blijven bij de concrete uitvoering van de plannen ter verbetering van de mobiliteit. Tegelijkertijd ziet de organisatie de intenties op het gebied van transport en logistiek graag ambitieus uitgewerkt. TLV zal nauwlettend hierop toezien en waar nodig haar eisen herhalen.

De Vlaamse transport- en logistieke sector is tevreden dat de nieuwe Vlaamse regering de ingeslagen weg inzake onderhoud van wegen verder volgt. Bovendien zal een aantal grote infrastructuurprojecten zoals Oosterweel en de Ring van Brussel prioritair uitgevoerd worden.

Tegelijkertijd onderstreept TLV de precaire situatie inzake congestie. Een capaciteitsuitbreiding van het netwerk van snelwegen is zeker één van de oplossingen. De Vlaamse regering spreekt wat dit betreft onvoldoende ambities uit. Het voorbereiden van een reeks projecten volstaat niet. Voor de transport- en logistieke sector telt de concrete realisatie ervan. Deze regering zal dus een tandje moeten bijsteken wil Vlaanderen de Europese draaischrijf voor transport en logistiek blijven.

De nodige financiering hiervoor kan onder meer gevonden worden in de opbrengsten van een kilometerheffing voor alle weggebruikers, dus ook de buitenlandse. TLV is tevreden dat er nog plaats is voor overleg over de tarieven. De economische toestand van Vlaanderen en zijn transportsector moet ons zeer waakzaam maken. Het zou een vergissing zijn te hoge tarieven in te voeren. TLV verwijst naar Duitsland waar zelfs tariefverlagingen recent werden aangekondigd. Zonder een akkoord van de sector over de tarieven is er geen draagvlak voor de kilometerheffing.

TLV juicht elk initiatief toe dat ernaar streeft om de distributie in de steden efficiënter te maken. Er moet hierbij gelet worden dat de totale logistieke kost niet stijgt. TLV is voorstander van het spreiden van ritten naar de dagrand, maar wijst erop dat ook de milieuwetgeving moet aangepast worden zodat vervoerders niet kwetsbaar zijn voor aspecten zoals lawaai.

Het invoeren van lage-emissie zones in steden zal een zware financiële en operationele impact hebben op het goederenvervoer. TLV wijst er op dat de transporteurs sinds jaar en dag een snelle

verjonging van het wagenpark doorvoeren. Elke nieuwe vrachtwagen beantwoordt nu al aan de Euro 6 norm. Zowat alle emissies liggen hierdoor al zowat 95% lager.

TLV is ook tevreden dat er een voorzet komt om de proef met LZV’s na 2016 te verlengen. De Vlaamse transporteurs zijn ervan overtuigd dat de LZV-proef veel meer voordelen dan nadelen zal aantonen. TLV blijft hopen dat de voorwaarden inzake trajecten snel kunnen aangepast worden in de richting van de Nederlandse regels, waar na bijna 15 jaar ervaring de mogelijkheden en de toepassingen steeds verder zijn uitgebreid.

De sectororganisatie kijkt uit naar hoe de toekomstige Vlaamse regering de nieuwe bevoegdheden betreffende mobiliteit zal invullen. Het regeerakkoord laat hierover nog niet veel blijken. TLV wil alvast dat de technische keuring een grote sprong kan maken op het gebied van de verhouding tussen de dienst en de kwaliteit, inclusief een flexibiliteit, en blijft het Nederlandse model nastreven.

Ook over de andere nieuwe bevoegdheden zal TLV voortaan in actief overleg gaan met de Vlaamse regering. De snelheid van de homologatie van voertuigen is zeker een aandachtspunt. Bij het uitzonderlijk vervoer pleit TLV voor een efficiënte procedure via één uniek Belgisch loket.

Tot slot herinnert TLV er aan dat ook de Vlaamse overheid belangrijke instrumenten heeft in de strijd tegen het oneigenlijk gebruik van landbouwtractoren. Minstens inzake Eurovignet en aslastoverbelading roept TLV de Vlaamse regering op om van controle actiever werk te maken.

Het politiek eisenpakket van Transport en Logistiek Vlaanderen kan hier gedownload worden.