Gezondheid en veiligheid van werknemers moet nog beter

Het nieuwe 'strategische kader' bevat de belangrijkste uitdagingen en strategische doelstellingen in verband met gezondheid en veiligheid op het werk. Het stelt ook de voornaamste maatregelen en instrumenten voor waarmee ze kunnen worden aangepakt.
Ieder jaar worden meer dan drie miljoen mensen in de EU het slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval (wat betekent dat ze meer dan drie dagen arbeidsongeschikt zijn) en 4000 komen erdoor te overlijden. Bijna een kwart van de Europeanen noemen hun arbeidsomstandigheden een gevaar voor de veiligheid.
Naast het menselijk leed veroorzaakt dit ook aanzienlijke economische schade: alleen al in Duitsland leidt ziekteverlof ieder jaar tot een verlies aan productiviteit van naar schatting 3,1% van het bbp. Ongevallen en ziekte maken ook de sociale zekerheid duurder.
Investeren in preventie loont op alle gebied. Uit een studie van 2010 blijkt dat elke euro die wordt geïnvesteerd in preventie van arbeidsongevallen, uiteindelijk tussen de 1,29 en 2,89 euro winst oplevert.
Het 'strategisch kader' bevat zeven doelstellingen:

  • Een betere uitvoering van bestaande gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. 
  • Gezondheids- en veiligheidsinspecteurs moeten strengere normen hanteren.
  • Meer praktische steun aan kleine en micro-ondernemingen, zodat ze beter aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften kunnen voldoen.
  • Er moet meer rekening gehouden worden met de vergrijzing van de Europese beroepsbevolking.
  • Een betere preventie van werkgerelateerde ziekten door nieuwe en opkomende risico’s aan te pakken, zonder daarbij bestaande risico’s uit het oog te verliezen.
  • Meer coördinatie met de Wereldgezondheidsorganisatie en andere internationale instanties.
  • Tegelijkertijd wil de EU de bestaande regels vereenvoudigen (natuurlijk zonder de veiligheid in gevaar te brengen) en de rompslomp voor bedrijven verminderen.

De strategie voor de voorbije periode (2007-2012) was gebaseerd op een gemeenschappelijk kader voor heel Europa met maatregelen op maat van elk land apart. Hierdoor is het aantal ernstige arbeidsongevallen met bijna 30% verminderd.

Bron: HR Square

Publicatiedatum: 13 juni 2014