Groepen van werkgevers kunnen samen personeel aanwerven

De ‘werkgeversgroeperingen’ laten werkgevers toe om samen medewerkers in dienst te nemen. De overheid zorgde dit jaar voor een vereenvoudiging van het systeem[1], en hoopt hiermee de populariteit ervan een boost te geven.

Wat is een werkgeversgroepering?

Een werkgeversgroepering is een groep van werkgevers die samen werknemers in dienst nemen, en deze enkel ter beschikking stellen van de leden van de groep. Dit laatste dient u ook telkens te vermelden in de arbeidsovereenkomst.

Een dergelijke groepering kan nu ook als vzw worden opgericht, terwijl dit vroeger enkel mogelijk was als economisch samenwerkingsverband.

Welke medewerkers kan u als groep aanwerven?

Alle medewerkers, en dus niet langer enkel de knelpuntberoepen, komen hiervoor in aanmerking.  

U kan een medewerker aanwerven voor bepaalde of onbepaalde duur, of voor een welbepaalde opdracht. Het inschakelen van deeltijdse medewerkers is toegelaten indien zij minstens 19 uur per week werken. 

Hoe kan u toelating krijgen?

Deze regeling vormt een uitzondering op het algemeen verbod van terbeschikkingstelling. U moet hiervoor dus toelating vragen aan de minister van Werk.

Concreet moet u als werkgeversgroepering een aanvraag indienen bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Binnen een termijn van 20 dagen zal de minister van Werk advies vragen aan de Nationale Arbeidsraad (NAR), die hiervoor 60 dagen krijgt. Vervolgens zal de minister - binnen een termijn van 20 dagen na ontvangst van het advies – zijn beslissing meedelen. De minister bepaalt dan ook de duur van de eventuele toelating tot terbeschikkingstelling.

De toelatingen die eerder al werden verleend, blijven verder van kracht.

Onder welk paritair comité valt de werkgeversgroepering?

De minister van Werk bepaalt het paritair comité. Als alle leden van de werkgeversgroepering al tot hetzelfde paritair comité behoren, zal ditzelfde paritair comité ook op de groepering van toepassing zijn. Gelden er echter meerdere paritaire comités, dan moet de minister één van deze paritaire comités aanduiden.

Indien de medewerker wordt uitgeleend aan een bedrijf dat onder een ander paritair comité dan dat van de werkgeversgroepering valt, gelden de loonvoorwaarden van de werkgever waar hij wordt tewerkgesteld (cf. uitzendarbeid).
Bronnen: 

Wet 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid en KB 8 juli 2014 tot uitvoering van artikel 186 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen en tot bepaling van de datum van inwerkintreding van hoofdstuk 15 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid, van kracht sinds 1 februari 2014.


[1] Een wet van april 2014 en het uitvoerings-KB van 8 juli 2014, beiden retroactief van kracht sinds 1 februari 2014, hebben de geplande wijzigingen vorm gegeven.

ADMB Nieuwsbrief