MVO is een bewustzijnsproces

MVO-bedrijven proberen dagelijks het evenwicht te bewaren tussen sociale, economische en ecologische overwegingen. Het hele idee stoelt op drie P’s: profit, people en planet. MVO-bedrijven trachten net zoals andere ondernemingen goederen en diensten voort te brengen die winst (profit) opleveren. Het verschil met gewone bedrijven is dat men zoveel mogelijk rekening houdt met de impact op mensen (people) -zowel binnen als buiten het bedrijf- en op het milieu (planet).

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een continu verbeteringsproces, waarbij overleg met de stakeholders van de onderneming deel uitmaakt van dit proces. MVO is dus veel meer dan maatschappelijke betrokkenheid of liefdadigheid. Het gaat over het beleid en het handelen van het bedrijf in al haar facetten enomvat alle bedrijfsactiviteiten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling betekent in deze het vervullen van de behoeften van de huidige generatie zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen,” aldus Kahn Diep, Program Manager Corporate Social Responsibility bij BNP Paribas Fortis.

Alleen maar voldoen aan de wettelijke vereisten volstaat niet. Bij MVO gaat het over initiatieven en acties die verder gaan dan de geldende wetgeving. “MVO heeft een vrijwillig karakter en gaat uit van de onderneming in relatie met zijn diverse interne en externe stakeholders. Zo hebben wij in 2013 een MVO Comité en Adviesraad opgericht om een gestructureerde dialoog met onze diverse stakeholders aan te knopen en uit te bouwen. Hierbij streven we naar een meerwaardecreatie op drie vlakken: economisch, sociaal en milieutechnisch... ook wel de 'triple P bottomline' genoemd, waarbij we de bedrijfsresultaten op vlak van profit, people en planet in rekening brengen,” vertelt Anne Cambier, Chief People Officer bij Mobistar.

Duurzaam ondernemen zet bedrijven aan om na te denken over hun producten, processen,dienstverlening en personeelsbeleid. “Binnen ons bedrijf hebben we drie topprioriteiten ter zake: vooreerst willen we iedereen een makkelijke toegang verlenen tot onze producten en diensten, met inbegrip van minderbedeelden en personen met beperkingen. Daarnaast ligt de focus ook op het veilig gebruik van onze technologieën. In dat kader zetten onze medewerkers zich vrijwillig in om o.a. informatiesessies te geven over het veilig gebruik van internet in basisscholen. Tot slot leveren we inspanningen om onze ecologische voetafdruk te verminderen en willen we eveneens onze klanten helpen om hun eigen voetafdruk te verminderen. Door op deze manier onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen, creëren we vertrouwen bij medewerkers, klanten en burgers op lange termijn en vormt het tegelijkertijd de basis voor een duurzaam businessmodel,” vertelt Xavier De Keuleneer, Corporate Social Responsibility Specialist bijProximus.

“De wereld verandert constant en een bedrijf is geen eiland, wel integendeel. Je bent als ondernemer een belangrijke speler in de samenleving en in de toekomst zullen MVO-bedrijven alleen nog zaken doen met elkaar. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een bewustwordingsproces. Steeds meer organisaties willen naast hun economisch oogmerk maatschappelijke doelstellingen afbakenen en realiseren. Want organisaties die nadenken over hun impact op de samenleving staan sterker en zijn beter voorbereid op de uitdagingen die op ons afkomen: de vergrijzing, het klimaatvraagstuk, de complexiteit van de internationalisering...,” aldus nog Xavier De Keuleneer, Corporate Social Responsibility Specialist bij Proximus.

Bedrijven kunnen MVO op verschillende manieren invullen. “Wij hebben een heel aantal vrijwilligersprogramma’s lopen: van bloeddonatie over geldinzameling voor en distributie van voedsel en eindejaarsgeschenken aan daklozen tot afvalsortering, een ‘dopjesactie’ voor blindengeleidehonden en de geldinzameling voor zieke kinderen. Op milieuvlak wordt elk jaar onze C02-balans berekend, nemen we deel aan de Green Fleet award en geven we ieder jaar een uitgebreide rapportering van de door ons behaalde MVO KPI’s,” besluit Anne Cambier, Chief People Officer bij Mobistar.

“Bij BNP Paribas Fortis worden de MVO-verbintenissen weerspiegeld in vier duidelijke managementprincipes: klantgerichte actie, risicobewust ondernemen, zorg voor mensen en ‘leadership by example’. Enerzijds liggen de MVO-projecten in het verlengde van onze bankactiviteiten: hulp aan voorsteden en kwetsbare buurten, microkrediet, steun aan liefdadigheidsorganisaties, sociaal ondernemerschap en bedrijfsmecenaatsacties op het vlak van solidariteit, educatie, cultuur en onderzoek i.s.m. humanitaire ngo’s. Daarnaast organiseren onze businessunits en kantorennetten ook programma’s voor financiële educatie om zoveel mogelijk mensen wegwijs te maken in geldzaken. Onze verantwoordelijkheid tegenover het milieu komt tot uiting in de aandacht die we besteden aan de rechtstreekse en onrechtstreekse impact van onze wereldwijde activiteiten op het milieu. Zo hebben we een gedetailleerde policy voor onze financierings- en beleggingsactiviteiten in gevoelige economische sectoren zoals kernenergie en bosbescherming. Daarnaast leggen we onszelf ook duidelijke doelstellingen op om de impact op het milieu te verminderen. Zo willen we onder meer het papierverbruik per medewerker tegen 2015 met 15% laten dalen. Tot slot steunen we onderzoeksprogramma’s die enerzijds een beter inzicht verschaffen in de oorzaken van de klimaatverandering en anderzijds de gevolgen ervan helpen beheersen. Aan al deze domeinen hebben we cijfermatige doelstellingen verbonden. Een deel van de langetermijnbezoldiging van de kaderleden van degroep hangt ook af van het behalen van die doelstellingen,” besluit Kahn Diep, Program Manager Corporate Social Responsibility bij BNP Paribas Fortis.

Top Employers zijn bedrijven die gecertificeerd zijn door het Top Employers Institute certifieert inzake uitmuntendheid in de voorwaarden die ze als werkgever creëren voor hun medewerkers. 

 

Bron: HRMagazine