"Praten over arbeidskrapte is goed. Actie ondernemen en resultaten boeken nog veel beter."

"Meer overleg en samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten kan zeker helpen om meer mensen aan het werk te krijgen in de vele openstaande functies en knelpuntberoepen. Maar dan moeten er uit dat overleg ook echt concrete maatregelen komen, waartoe alle bevoegde overheden zich engageren." Dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO in de aanloop naar de bespreking van de federale startnota van premier Michel daarover, die straks in een overlegcomité wordt besproken. "Enkel als naast de Vlaamse ook de federale en de andere deelregeringen hun verantwoordelijkheid nemen, kunnen we samen vooruit komen. Zelf zal UNIZO daar ook een aantal concrete maatregelen op tafel leggen."

Aan jobs ontbreekt het in Vlaanderen alvast niet, benadrukt UNIZO. Door de aantrekkende economie steeg het aantal openstaande vacatures naar een recordniveau. Zo ontving  de VDAB in de voorbije twaalf maanden 270.259 vacatures, een toename met 13,7 % in vergelijking met de twaalf maanden ervoor. Waren er in 2014 nog gemiddeld 9,3 niet werkende werkzoekenden per openstaande VDAB-vacature, dan zijn er dat nu nog 4,8 of ongeveer de helft. Wat het vinden van de juiste match alsmaar moeilijker maakt. Oorzaak is overigens niet alleen de economische groei, maar ook de vergrijzing (uitstroom uit de arbeidsmarkt) en het feit dat heel wat jongeren gemiddeld langer studeren, waardoor ze gemiddeld later op de arbeidsmarkt komen.

Toch zijn er volgens UNIZO nog heel wat 'arbeidsreserves' die kunnen en moeten aangeboord worden. "Om te beginnen moeten de begeleiding en controle op de passieve en actieve beschikbaarheid van werklozen eenvoudiger en transparanter. We verwachten dat de federale overheid het regelgevend kader in functie hiervan aanpast en moderniseert. Voor de actieve begeleiding naar meer activering van werkzoekenden kijken we naar Vlaanderen en in concreto naar de VDAB. De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst moet proactiever en consequenter werkzoekenden mee in bad trekken en houden", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO.

In dat verband bepleit UNIZO ook een systeem waarbij wie werkloos wordt binnen de eerste 6 maanden maanden van zijn of haar werkloosheid een verplicht te volgen opleidingstraject krijgt aangeboden om opnieuw betere kansen te krijgen op de arbeidsmarkt. "Wanneer iemand in de huidige conjunctuur een half jaar werkloos blijft, dan zegt dat iets over de inzetbaarheid en competenties van die werkzoekende", redeneert Danny Van Assche, "Je hebt geen 3 jaar - verloren tijd - nodig om zoiets vast te stellen. Hoe sneller je hier op ingrijpt, hoe beter de hertewerkstellingskansen van de werkzoekende en hoe kleiner het sociale risico dat die uiteindelijk helemaal uit de boot valt."

De arbeidsbemiddelingsdiensten moeten hun aanpak en benadering volgens UNIZO ook nog veel meer dan nu inzetten op 'het actief invullen van vacatures' en niet enkel op 'het oplossen van werkloosheid'. "Beide zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar we willen hier vooral mee zeggen dat, in ons geval de VDAB, niet alleen werkzoekenden als 'klant' moet behandelen. Ook onze werkgevers zijn 'klanten' die voor oplossingen aankloppen bij de VDAB. We verwachten dan ook dat de arbeidsbemiddelingsdienst actief en in overleg met onze werkgevers op zoek gaat naar oplossingen om vacatures ingevuld te krijgen", verduidelijkt Danny Van Assche.

Maar UNIZO ziet ook nog heel wat aan te boren arbeidsreserve in de grote groep niet als werkzoekend geregistreerde beroepsbevolking. Daaronder, bijvoorbeeld, de (langdurig) zieken die in aanmerking komen voor re-integratie op de arbeidsmarkt, zij het in andere functies dan de jobs die ze niet langer kunnen uitoefenen en al dan niet mits de nodige aanpassingen op de werkplek. "We moeten deze groep beter dan nu in kaart brengen en, in overleg met alle sociale partners, positieve stimuli ontwikkelen om deze mensen opnieuw aan de slag te krijgen", gaat Danny Van Assche verder.

UNIZO kijkt positief naar het overleg tussen de federale en gewestregeringen dat straks op initiatief van de premier plaatsvindt, maar zal de concrete uitkomst ervan kritisch bekijken. "We moeten tijdens dat overleg vooral veel verder geraken dan de - intussen genoegzaam bekende - gezamenlijke vaststelling dat de krapte op de arbeidsmarkt alsmaar nijpender wordt en een rem zet op onze economische groei. Concrete en dringende maatregelen, gevat in een op te volgen actieplan, dat is waar het op staat."

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E
filip.horemans@unizo.be