UNIZO bepleit het aantrekkelijker maken van de handelshuurlening met een vijfstappenplan: "Nood bij huurders blijft hoog, maar drempels voor verhuurders moeten omlaag"

"Nu de tweede lockdown ondernemers extra hard financieel met de rug tegen de muur zet, terwijl veel vaste kosten blijven doorlopen,moeten we elke steunmaatregel maximaal kunnen inzetten om een deel van die druk tijdelijk weg te nemen. In dat verband moet ook de door UNIZO-bepleite en inmiddels gerealiseerde handelshuurlening sterker gestimuleerd en ook voor de verhuurder aantrekkelijker gemaakt worden." Dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, nu blijkt dat sinds de invoering in mei nog maar een 530-tal aanvragen werden ingediend, waarvan er zo'n 340 werden goedgekeurd, een 50-tal afgekeurd en nog een 140-tal in behandeling (bemiddeling) zijn (bij de verhuurder), op een maximum van 14.000 huurcontracten die in aanmerking komen.

"We blijven achter het principe van de vrijwilligheid staan", benadrukt Danny Van Assche van UNIZO. "Omdat de maatregel er niet mag toe leiden dat verhuurders - vaak zelf door corona getroffen zelfstandigen -  hier nog meer door in de problemen zouden komen." Tegelijk nodigt UNIZO verhuurders die tot nog toe afkerig stonden tegenover het systeem uit om nog eens opnieuw hun rekening te maken. "Eén of twee maanden huur kwijtschelden wanneer je eigen liquiditeitspositie onder druk staat, is niet evident. Dat beseffen we heel goed. Maar daar staat dan wel de door de Vlaamse overheid gedekte garantie tegenover dat de daaropvolgende één of twee huurmaanden correct worden voldaan. En misschien is dat wel het best haalbare op dit ogenblik. Wat baat het om een huurder onder druk te zetten, hoe rechtmatig dat contractueel ook is, en een compromis te weigeren, als die onvermogende huurder daardoor geen énkele maand huur kan betalen?"

Maar UNIZO kijkt tegelijk naar de overheid om een extra fiscale of financiële incentive te voorzien waardoor het kwijtschelden van één of twee maanden huur voor verhuurders voldoende aantrekkelijk wordt. "Extra stimuli moeten de handelshuurlening interessanter maken en zo de drempel verlagen om meer aanvraagdossiers sneller goedgekeurd te krijgen."

In een recente UNIZO-enquête gaf maar liefst 53% van de handelshuurders aan problemen te ondervinden bij het betalen van de handelshuur voor de maanden april, mei en juni. Een percentage dat door de tweede lockdown allicht nog hoger zal liggen. Huurinkomsten blijken intussen voor 41% van de verhuurders cruciaal om hun eigen liquiditeitspositie veilig te stellen. Het huidige, door UNIZO bepleite vrijwillige systeem van de Vlaamse handelshuurlening is bedoeld om een eerbaar compromis te vinden tussen de belangen van huurder en verhuurder. Zo voorziet de Vlaamse regering een lening tot maximum €35.000 voor de handelshuurder, aan een rente van 2%, om de betaling van 2 maanden huur te voldoen. Daar tegenover staat we dat de verhuurder bereid is één of twee maanden huur kwijt te schelden.

UNIZO wil de problematiek van de handelshuur aanpakken met vijf aanbevelingen.  met vijf aanbevelingen, gericht tot alle stakeholders: "Eén: we nodigen de verhuurders uit tot flexibiliteit ten aanzien van huurders bij betalingsproblemen. Twee: we roepen huurders op om bij problemen op tijd met hun verhuurder te gaan praten en er de handelshuurlening op tafel te leggen. Drie: we stellen voor dat ook de betrokken beroepsfederaties hier een stimulerende en ondersteunende rol zouden opnemen. Vier: ten aanzien van de overheid leggen we het voorstel van een fiscale stimulans voor verhuurders op tafel (die eventueel ruimer gaat dan de handelshuurlening. En vijf: aan de Vlaamse overheid vragen we of een uitbreiding van de handelshuurlening mogelijk is, met bevoorbeeld, een grotere tussenkomst zonder dat daar een hogere huurkwijtschelding tegenover staat", vat Danny Van Assche de volgens UNIZO meest aangewezen strategie samen.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona