UNIZO: "De nationale veiligheidsraad moet dringend het ad hoc-denken overstijgen en een breder en stabieler corona-preventiebeleid op langere termijn voeren"

"De nationale veiligheidsraad moet bij het nemen van nieuwe maatregelen, nu donderdag, dringend het ad hoc-denken overstijgen en een breder en stabieler corona-preventiebeleid voeren, dat op langere termijn vol te houden is." Dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, die zich luidop zorgen maakt over sommige wel heel stringente maatregelen, zoals het beperken van bubbels tot slechts vijf vaste personen per gezin, of het verbod op het samen winkelen met mensen uit je bubbel... op straffe van boetes, zonder dat het gunstig effect hiervan altijd even onweerlegbaar aan te tonen valt. "De coronamaatregelen zoals we die tot nu toe zagen, en waarvoor ik begrip heb, gelet op de manier waarop het virus ons de afgelopen periode overviel, passen misschien in een kortstondig crisisbeleid, voor een beperkte periode. Maar nu alsmaar duidelijker blijkt dat corona nog een hele tijd onder ons blijft, zullen we uit een ander vaatje moeten tappen om dit maatschappelijk en economisch leefbaar te houden. We moeten dringend overschakelen naar een nieuw soort 'normaal', waarbij we de verspreiding van het virus met gezond verstand blijven afremmen, maar zonder dat het ons nog langer maatschappelijk en economisch verlamt."

Net vandaag lanceert sectorfederatie Mode Unie, aangesloten bij UNIZO, een open brief om een aantal beperkingen op het shoppen op te heffen en niet langer een soort angspsychose rond winkelen te creëren. Vooral het strikte verbod om samen met je partner, dochter, zoon, iemand uit je bubbel te komen shoppen moet het daarbij ontgelden. Het ontneemt consumenten niet alleen de lust om nog te komen winkelen, het leidt ook tot heel wat praktische problemen. Maar ook andere distributiesectoren worden door de maatregel getroffen, zoals bijvoorbeeld de elektrohandel, vertegenwoordigd door sectorfederatie Nelectra, of de meubelbranche, die eveneens al meermaals via haar federatie Navem op tafel klopte, naast verschillende andere sectoren. Over grote aankopen van, bijvoorbeeld, een nieuwe flatscreen, wasmachine, een auto of keuken beslis je als koppel graag samen."Vanuit UNIZO vragen we om shoppen met meerdere personen opnieuw toe te laten", benadrukt Danny Van Assche van UNIZO. "We dringen er absoluut op aan dat de knoop hierover uiterlijk nu donderdag door de veiligheidsraad wordt doorgehakt. We vragen dat daarbij meteen ook de - oncontroleerbare - beperking van een winkelbezoek tot 30 minuten wordt geschrapt." Het belangrijkste argument is dat er gedurende de ganse corona-crisis winkels openbleven en dat die nooit de besmettingshaarden bleken. Ook de strikte beperking van bubbels tot slechts vijf vaster personen per gezin, is volgens UNIZO niet houdbaar en moet - met gezond verstand - worden uitgebreid, binnen redelijke grenzen. Een maatregel die ook belangrijk is voor de horeca en haar bij UNIZO aangesloten sectorvereniging Horeca Vlaanderen.

In haar pleidooi voor een omschakeling naar een meer duurzaam 'nieuwe normaal'-beleid vraagt UNIZO ook bijzondere aandacht voor de eventsector, onder meer vertegenwoordigd door de bij UNIZO aangesloten federatie Confederation Events (CE). "Met een te strikte beschermingsreflex kan je iemand ook doodknijpen", waarschuwt Danny Van Assche, die aandringt op een uitbreiding van de momenteel onleefbare capaciteitsbeperking die de sector kreeg opgelegd. "Niemand verwacht hier een vrijgeleide voor het organiseren van mega-events, ook de sector zelf niet. De voorbeelden van evenementen die tijdens de maand juli georganiseerd zijn, tonen een gedisciplineerde en veilige aanpak. De sector heeft ook geïnvesteerd in heel strenge protocollen, die met alle instanties zijn doorgesproken." Evenementen in de ruime zin moeten daarom volgens UNIZO niet langer beperkt zijn tot absolute aantallen, maar gebaseerd worden op de capaciteit van de locatie, en de geldende protocollen. Naast een capaciteitsuitbreiding eist UNIZO dat de veiligheidsraad een einde stelt aan de onbegrijpelijke en onaanvaardbare discriminatie tussen publieke en private feesten of banketten op vlak van toegelaten aantal deelnemers. UNIZO rekent nu donderdag ook absoluut op groen ligt voor de heropstart van de beurzen vanaf 1 september, volgens het goedgekeurde protocol, zoals op de veiligheidsraad op 23 juli in het vooruitzicht stelde. "Zoniet zijn deze bedrijven ten dode opgeschreven". Meer duidelijkheid en vooral een stabiel kader dat vertrouwen wekt op langere termijn, moet er volgens UNIZO en haar aangesloten federatie VVR (Vlaamse Vereniging van Reisbureaus) nu donderdag ook komen voor de reissector.

"Een werkbaar 'nieuwe normaal'-beleid veronderstelt dat beperkende maatregelen samengaan met het blijven functioneren van onze samenleving. Daarom vragen we we dat nieuwe maatregelen op zijn minst steeds voor advies en een voorafgaande impactanalyse worden voorgelegd aan de stakeholders", besluit Danny Van Assche. "Onze belangen zijn niet tegengesteld, maar gelijklopend waar het om onze gezondheid gaat. Ook wij willen het coronavirus maximaal ingedijkt en uiteindelijk overmeesterd zien. Maar daarbij moeten we elke gelegenheid te baat nemen om nodeloze extra schade, die niet bijdraagt tot dat doel, te vermijden. Vanuit UNIZO willen we hier voluit aan meewerken."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

 

Meer over: Corona