UNIZO herkent veel van haar prioriteiten in federaal regeerakkoord: "Vooral de afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor zelfstandigenpensioenen is historisch"

UNIZO reageert opgelucht nu er opnieuw een federale regering is. "Dat op zich is al goed nieuws, ongeacht de samenstelling", zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. Bovendien leest UNIZO in het regeerakkoord heel veel elementen en maatregelen die goed zijn voor ondernemers, uit haar eigen memorandum. Ook het nadrukkelijke engagement om te overleggen met het middenveld en de sociale partners, in het bijzonder over een interfederaal investeringsplan, wordt door UNIZO gunstig onthaald. "Vooral de bereidheid tot goede samenwerking is betekenisvol." Op begrotingsvlak wordt dit regeerakkoord volgens UNIZO wel een uitdaging. "Wie het feest betaalt lijkt minder duidelijk." Het is volgens UNIZO daarom goed dat er alvast een jaarlijkse besparingsronde wordt voorzien, al is het daar nog uitkijken naar meer concrete details.

Ronduit historisch is volgens UNIZO de afschaffing van de zogenaamde 'correctiecoëfficient' bij de berekening van het zelfstandigenpensioen. Daardoor zullen zelfstandigen in de toekomst exact evenveel pensioenrechten opbouwen als werknemers met een gelijk inkomen. "Hier hebben we jarenlang voor geijverd", benadrukt Danny Van Assche van UNIZO tevreden, zeker nu daarnaast ook nog de minimumpensioenen voor zowel zelfstandigen als werknemers bij een volledige loopbaan worden verhoogd naar 1.500 euro netto.

Ook het engagement van deze regering om concreet werk te maken van goedkopere exportdocumenten, meer overheidsopdrachten voor kmo's, kortere wettelijke betalingstermijnen en een gelijk internationaal speelveld voor e-commerce sluit aan bij de ondernemersprioriteiten van UNIZO, die uitgaan van het 'thinks small first'-principe. Dat geldt evenzeer voor de ambitie van deze regering op vlak van administratieve vereenvoudiging, impactmeting van nieuwe regelgeving en automatische toekenning van lastenverlagingen.

De 80 procent werkzaamheidsgraad waar deze regering mee werk wil van maken, met bijzondere aandacht voor de re-integratie van langdurig zieken en de intersectorale en interregionale arbeidsmobiliteit,  beschouwt UNIZO eveneens als een noodzakelijke doelstelling op de arbeidsmarkt. Dat, samen met  het behoud van de wet op het concurrentievermogen, om onze loonhandicap onder controle te houden,  plus de verlenging van vrijstelling van sociale bijdragen bij een eerste aanwerving. Ook de voorziene extra aftrek van kinderopvang, een sociale maatregel, vormt hier een belangrijke prikkel om meer mensen naar de arbeidsmarkt te krijgen.

UNIZO waardeert ook een aantal belangrijke fiscale maatregelen in het regeerakkoord. "De taxshift blijft overeind, en dat is al van groot belang." Eveneens positief is de belofte van een fiscaal pact, naast de invoering van een digitaks en een carbon border adjustment tax, al blijft de tekst daarover vooralsnog eerder vaag. Veel concreter is daarentegen de verlaging van het btw-tarief naar 6% voor renovatiewerken aan gebouwen. "Dit is niet alleen een fiscale incentive die voor extra werk en tewerkstelling zal zorgen. Het is ook een milieumaatregel, door de verlaging van het energieverbruik en de uitstoot", aldus nog Danny Van Assche. Nog op milieu- (en mobiliteits)vlak verwelkomt UNIZO de gefaseerde invoering van een soort 'Green Deal', naar Europees voorbeeld, in overleg met de stakeholders, naast de plannen voor een energienorm, de invoering van één ticket voor alle openbaar vervoersmodi, de hervorming van het verdrag van Chicago (geen voorkeursregeling voor kerosine)... Danny Van Assche: "De lijst is lang en dat is goed. Heel wat maatregelen zullen echter grondig moeten worden doorgepraat met UNIZO en de andere sociale partners, bijvoorbeeld waar het gaat over het mobiliteitsbudget, de fietsvergoeding... We missen hier overigens het engagement om een interfederaal mobilitetispact af te sluiten, wat nochtans noodzakelijk zal zijn om onze mobiliteit veilig te stellen voor de toekomst."

Bij een recente bevraging van de UNIZO-ondernemers kwamen drie grote vragen voor de federale regering naar voor: laat ons opnieuw ondernemen in Corona-tijden, geen verhoging van belastingen en minder administratieve rompslomp.  "Deze drie elementen zitten duidelijk in het regeerakkoord, en dat stemt ons optimistisch. Maar de proof of the pudding is in the eating.  Het is onduidelijk hoe de vele ambities gefinancierd zullen moeten worden en dat blijft de basis van alles.  We zullen dus waakzaam moeten blijven", besluit Danny Van Assche.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be