UNIZO lanceert eigen mobiliteitsvisie om politici wakker te schudden: "Stop met debatteren. Toon ons jullie mobiliteitsplan!"

"Er zijn de afgelopen maanden en weken al heel wat lippendiensten bewezen aan de mobiliteit. Maar als het aankomt op het lanceren van concrete maatregelen, blijven veruit de meeste partijen ter plaatse trappelen, of ze blazen warm en koud tegelijk. Je zou haast denken dat ze het probleem nog het liefst van al ontwijken. Terwijl mobiliteit hét verkiezingsthema bij uitstek zou moeten zijn en een absolute prioriteit." Die harde kritiek komt van UNIZO-topman Danny Van Assche, bij de lancering van de eigen UNIZO-visienota voor de mobiliteit van morgen. Daarin worden wél man en paard genoemd.

"Als de politieke partijen nu nog geen mobiliteitsplan klaar hebben, staan we de komende legislatuur letterlijk allemaal stil", vreest Danny Van Assche. "Sprekend voorbeeld van de impasse is het debat over de slimme kilometerheffing. Als zelfs dáár nog geen klare wijn kan over geschonken worden en heldere engagementen voor de komende legislatuur kunnen worden aangegaan, wat gaat er dan de komende jaren op vlak van mobiliteit wél worden aangepakt?"

In haar eigen visienota voor de mobiliteit van de toekomst maakt UNIZO alvast geen taboe van ingrepen als, bijvoorbeeld, die slimme kilometerheffing, evenmin als van diverse andere heel concrete maatregelen om tot een mobiliteitsshift te komen. Die maatregelen worden in de visienota ondergebracht in 9 prioriteiten. Een samenvatting:

1. Krik het investeringsbudget op van 0,6 % naar 1 % van het BBP
We kunnen ons niet blijven profileren als "het logistieke hart van Europa" en tegelijk een pak minder dan het Europees gemiddelde investeren in de aanleg en het onderhoud van onze transport- en vervoersinfrastructuur, van voetpaden, tot spoorlijnen en autowegen. Daarom bepleit UNIZO om die investeringen op te krikken van de huidige 0,6 % van het BBP naar dat Europees gemiddelde van 1 %. In absolute cijfers spendeerde de Belgische overheid vorig jaar 2,73 miljard aan infrastructuur en mobiliteit. Daar zou volgens UNIZO op jaarbasis 1,8 miljard euro bovenop moeten komen, wat het totale jaarbedrag op 4,53 miljard zou brengen. Vertrekkend van zijn aandeel in het BBP zou 59 % of 2,67 miljard naar het Vlaams gewest gaan.

2. Sluit een intergewestelijke mobiliteitspact
Meer geld is nog geen garantie voor meer efficiëntie, zeker niet in dit complex gestructureerde land. Daarom zijn duidelijke afspraken en overleg over de mobiliteitsplannen van de drie bevoegde gewesten essentieel. UNIZO bepleit een intergewestelijk en algemeen mobiliteitspact, waarbij projecten die de gewestgrenzen overschrijden op elkaar worden afgestemd. Die gewestoverschrijdende afstemming is des te belangrijker waar het, bijvoorbeeld, over de aanleg van fietssnelwegen over langere afstand gaat of over de afstemming van alle vormen van openbaar vervoer. Hiervoor moet periodiek en structureel overleg tot stand gebracht worden, in plaats van occasionele interministriële conferenties.

3. Laat vervoersmaatschappijen beter samenwerken
Niet alleen infrastructuurwerken maar ook de dienstregelingen van de regionale en nationale openbare vervoersmaatschappijen moeten optimaler dan nu op elkaar worden afgestemd, zodat passagiers vlot doorheen gans het land kunnen reizen, zonder daarbij gehinderd te worden door de gewestgrenzen. Daarbij moet ook de mogelijkheid worden gecreëerd om met één enkel ticket gebruik te maken van de diensten van de verschillende maatschappijen.

4. Maak werk van Gewestelijke Expressnetten
Voor het Gewestelijk Expressnet (GEN)  rond Brussel werd onlangs 1 miljard budget verzekerd dankzij een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten. Het komt er nu op aan dit ook effectief te realiseren. Maar ook rond Antwerpen en Gent moeten er volgens UNIZO volwaardige voorstadsnetten komen, met betrouwbare en kwalitatieve verbindingen tussen de steden en de omliggende gemeenten.

5. Baan de weg voor de fiets
Vervolledig het netwerk van fietssnelwegen en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). Essentieel daarbij is het verbeteren van de aansluiting met, onder meer, bedrijventerreinen, zodat het voor veel meer werknemers én ondernemers haalbaar en aantrekkelijk wordt om zich per fiets naar het werk te begeven.

6. Maak auto- en fietsdelen aantrekkelijker
Creëer een helder wetgevend, (fiscaal) stimulerend en praktisch kader om nieuwe vormen van mobiliteit, zoals auto- en fietsdelen interessant(er) te maken voor alle betrokkenen, al dan niet in combinatie met het mobiliteitsbudget. Want pas als deze nieuwe vormen van mobiliteit behoorlijk functioneren en overtuigen, zullen mensen ze omarmen en kan er een sereen debat komen over 'traditionele' vervoersvormen als bedrijfswagens.

7. Prik een deadline voor emissievrije bedrijfswagens
UNIZO is voorstander van een traject waarbij alle nieuwe bedrijfswagens verplicht emissievrij moeten zijn vanaf 2023. Voor bedrijfsvoertuigen met grotere ladingcapaciteiten en volumes (grotere bestelwagens) schuift UNIZO een emissievrije vernieuwing tegen 2026 als streefdoel naar voor. Vlaanderen heeft bovendien slechts 3.047 publieke laadpalen en streeft naar 5.000 in 2020, terwijl er in Nederland nu al 35.000 publieke en nog eens 75.000 private laadpunten staan.

8. Maak doordacht werk van een slimme kilometerheffing
UNIZO schaart zich achter een slimme kilometerheffing voor iedereen, zij het in combinatie met de creatie van voldoende alternatieve vervoersmogelijkheden. Alleen als die alternatieven er zijn, kan een slimme kilometerheffing sturend worden en komt ze niet neer op een nieuwe belastingverhoging.

9. Investeer in onze waterwegen
Er kunnen nog heel wat inspanningen worden geleverd om zowel het vracht- als het personenvervoer te stimuleren, benadrukt UNIZO. Daarmee kunnen we niet alleen heel wat verkeer van de weg halen, het is ook veel beter voor het milieu. Zo stoot de binnenvaart 3 tot 6 keer minder CO2 uit per ton, per km dan het regionale vrachtvervoer. Een milieuscore die, mits de versterking van stimulerende maatregelen, nog verder kan worden verbeterd.

PDF iconIn haar uitgebreide visienota voor de mobiliteit van de toekomst, die u hier kan downloaden, gaat UNIZO veel uitvoeriger in op deze en nog veel meer te nemen maatregelen. Daarbij geeft UNIZO ook een heel concrete oplijsting, per provincie, van de prioritair te realiseren infrastructuur- en andere mobiliteitswerken.

In haar vorige maand gelanceerde visienota voor een klimaatneutrale economie legde UNIZO ook al de voor de hand liggende link naar mobiliteit, met bijvoorbeeld het pleidooi voor de invoering van een Europese heffing op vliegtuigtickets en het doortrekken van het 'de vervuiler betaalt'-principe voor alle vervoersmodi.

Info: U vindt alle info over de UNIZO-campagne voor een krachtdadig mobiliteitsbeleid op www.unizo.be/mobiliteit.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be