UNIZO: Last-minute hervorming tarieven externe diensten preventie en bescherming op het werk onaanvaardbaar

Vandaag zijn in het Belgisch Staatsblad twee koninklijke besluiten verschenen tot vaststelling van de nieuwe tarieven inzake de externe diensten voor bescherming en preventie op het werk. De kosten van deze externe diensten worden volledig door de werkgevers gedragen. Over deze nieuwe tarieven is langdurig onderhandeld tussen werkgevers en vakbonden en de minister van Werk. Er is echter geen overeenstemming bereikt. Dat de minister van Werk nu alsnog de nieuwe tarieven in het Belgisch Staatsblad laat publiceren, is een brug te ver. Het is namelijk zo dat een aanpassing van deze tarieven onderdeel was van het eenheidsstatuut (dossier arbeiders-bedienden). De nieuwe tarieven moesten de hogere opzegvergoedingen compenseren.

Nieuwe tarieven geen compensatie, maar integendeel  kostenverhoging

Uit de koninklijke besluiten die vandaag in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd blijkt dat er allesbehalve sprake is van een compenserende maatregel. In weerwil van wat was afgesproken in het kader van het eenheidsstatuut, betalen de werkgevers nu globaal meer dan vroeger.

Bovendien betalen sommige arbeiderssectoren nu ook meer dan vroeger, terwijl nota bene was afgesproken dat net deze arbeiderssectoren zouden gecompenseerd worden voor de hogere opzegvergoedingen. Niet verstandig, te meer omdat die arbeidsintensieve sectoren het vandaag al zeer moeilijk hebben om overeind te blijven in deze economisch nog steeds moeilijke tijden. En deze sectoren, waaronder de bouw, de schoonmaak het transport, textiel, moeten al de hogere opzegvergoedingen in het kader van het eenheidsstatuut absorberen.

Geen integere uitwerking eerste fase eenheidsstatuut arbeiders-bedienden

“De compensatie op het vlak van de tarieven inzake de externe diensten voor bescherming en preventie op het werk was een belangrijk element in het compromis over het eenheidsstatuut”, aldus UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. “Ik kan enkel vaststellen dat de minister van Werk haar belofte om de meerkost voor de arbeiderssectoren (door de hogere opzegvergoedingen) te compenseren, niet nakomt.”

UNIZO vraagt met klem dat de volgende federale regering deze scheve situatie rechtzet. Zolang dat niet gebeurd is, staan voor UNIZO alle verdere gesprekken inzake het dossier arbeiders-bedienden “on hold”.