UNIZO na principële goedkeuring bebossingssubsidies: "Ook ondernemers willen - tijdelijk - extra bossen planten, mits harde wettelijke garanties."

Vandaag keurde de Vlaamse regering principieel het Besluit goed voor de subsidiëring van bebossing (en het grondwaardeverlies) via middelen uit het Boscompensatiefonds. "Dit is één van de manieren om bebossing aan te moedigen", reageert Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Maar daar bovenop kunnen we nog veel meer - tijdelijke - extra natuur creëren  en CO2 uit de lucht halen op de voorlopig braakliggende bedrijfsterreinen van onze KMO's." De UNIZO-topman verwijst daarmee naar één van de 16 voorstellen uit de onlangs gelanceerde UNIZO-visienota voor een beter klimaat. "Voorwaarde is wel dat onze bedrijven daarbij harde garanties krijgen dat hun - tijdelijke - aanplantingen zonder discussie of juridische problemen mogen verwijderd worden van zodra ze de grond nodig hebben voor hun bedrijfsactiviteit. Net die cruciale garantie ontbreekt momenteel. Daarom pleiten we voor een sluitende regelgeving ter bevordering van zogenaamd 'tijdelijke natuur'."

Sommige KMO’s beschikken over (reserve)bedrijventerreinen die aangekocht en bestemd zijn voor ontplooiing van bedrijfsactiviteiten maar nog niet als dusdanig ontwikkeld zijn. De bestemming is vastgelegd in RUP’s (Ruimtelijke Uitvoeringsplanne) of gewestplannen, maar zal pas in een latere fase gerealiseerd worden.  In afwachting van de effectieve invulling/bebouwing blijven die terreinen vaak ongebruikt.  Veel ondernemers zijn bereid om die oppervlaktes te beplanten met snelgroeiende boomsoorten zoals wilgen of populieren (“korte omloophout”). 

Groot probleem stelt zich evenwel als zich daar een Europees beschermde diersoort vestigt. Dan bestaat de kans dat je die oppervlaktes moeilijk of niet kan gebruiken voor de realisatie van bedrijfsprojecten.  Een ondernemer eist terecht harde garanties dat hij nadien de tijdelijke natuur/bos snel kan verwijderen zonder risico op extra administratieve rompslomp, vergunningen of procedures.  Een ondernemer wil niet dat tijdelijk bos aanleiding is voor vertragingen bij de latere start van eigen bedrijfsinvesteringen.  Daarom moet voor de start van het engagement tot “tijdelijk bos” onbetwistbare toestemming gegarandeerd worden voor de latere realisatie van bedrijfsprojecten op die percelen. 

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E
filip.horemans@unizo.be