UNIZO opgelucht over uitstel stemming wetsvoorstel dat minnelijke invordering aan banden legt. "Extra tijd nu gebruiken voor grondig overleg over bijsturing."

UNIZO is opgelucht nu de vanmiddag voorziene stemming in het federaal parlement is uitgesteld over het wetsvoorstel dat de minnelijke invordering bij particulieren aan banden legt. "Goed dat er gehoor is gegeven aan onze expliciete oproep om dit wetsvoorstel aan een nieuw en grondig debat te onderwerpen", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Zo'n debat is broodnodig om de ongewenste effecten, waarvan onze kmo's het grootste slachtoffer zouden worden, bij te sturen."

Twee jaar lang al wijst UNIZO op de ongewenste en zelfs perverse effecten van het nu uitgesteld wetsvoorstel. In een ultieme poging om het tij te keren, stuurde UNIZO afgelopen maandag nog een brief aan de voorzitters van de politieke partijen, de fractieleiders en de leden van de Kamercommissie Economie in het federaal parlement, met daarin al haar bezwaren en voorstellen tot aanpassing. "Dat de overheid de problematiek van schuldopstapeling bij consumenten wil indijken, waar het gaat om niet te voorziene tegenslagen (langdurige ziekenhuisopname), of noodzakelijke basisbehoeften nutsvoorzieningen, kunnen we begrijpen", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO. "Maar voor de meeste sectoren gaat die vlieger niet op en heb je te maken met consumenten die in alle vrijheid, wetens en willens, goederen en diensten bestellen waarvan ze vooraf de financiële consequenties heel goed kunnen inschatten. Een nieuwe keuken, een derde tv-toestel, een aanbouw of tuinaanleg, een reis... Onze kmo's moeten die goederen zelf ook inkopen en betalen, ze moeten daar tijd en energie in stoppen, ze moeten de werknemers betalen die bestelde werken gaan uitvoeren... Niet de betrokken consumenten, maar onze kmo's zijn in deze gevallen het slachtoffer wanneer die facturen niet worden betaald. Het zijn hier dan ook veeleer onze kmo's die bescherming verdienen. Het zou daarom volgens UNIZO onredelijk zijn om een wet goed te keuren die het onze kmo's in de praktijk haast onmogelijk maakt om nog nalatige facturen in te vorderen, zonder dat het hen meer kost dan opbrengt."

Waarom is het wetsvoorstel in zijn huidige vorm onaanvaardbaar voor UNIZO?
Het wetsvoorstel voorziet onder meer in een betaaltermijn van 27 dagen én een extra respijttermijn van 10 dagen, waardoor de kmo bijna 40 dagen zou moeten wachten vooraleer intresten kunnen worden aangerekend of verdere stappen tot invordering kunnen worden gezet. Nog in het voorstel staat een verbod om nog een contate betaling van een factuur te eisen. Uitbater van webshops zouden ook geen onmiddellijke betaling meer kunnen vragen (bijvoorbeeld via debetkaart) bij een verkoop aan buitenlandse klanten. Alle betalingsrisico's komen in het huidige voorstel  op de kmo-schouders terecht. Zijn eigen leveranciers (en de fiscus) moet de ondernemer intussen uiteraard wel op tijd blijven betalen.

Heeft de kmo-leverancier lang genoeg gewacht en kan hij eindelijk achter zijn geld aan gaan, dan moet hij nog opletten met het doorrekenen van de gemaakte incassokosten. Want die worden in het huidige wetsvoorstel beperkt tot de wettelijke intrest + 10%. Op dit moment betekent dat dus 2,2% op jaarbasis. Dus voor een factuur van 1000 euro, betekent dat 1,8 euro per maand. Daarnaast wordt ook de schadevergoeding die de ondernemer mag aanrekenen beperkt: tot 40 euro voor een factuur tot 400 euro, tot 10 % van de factuurwaarde op de schijf van 400,01 euro tot 5 000 euro, tot 5% van de factuurwaarde op de schijf van 5 000,01 euro tot 10 000 euro, enzovoort.

"Als een ondernemer hiermee alle invorderingskosten moet betalen (beroep op incasso, deurwaarder, advocaat...) komt hij er natuurlijk niet", weet UNIZO-topman Danny Van Assche. "En al zeker niet indien hij voor die kleinere facturen naar de rechter zou stappen. Uit een eerdere bevraging van UNIZO bleek dat 75% van onze kmo’s nooit naar de rechter stapt voor het invorderen van een factuur. Reden: te duur en het duurt te lang. Slechts 5% gaf aan systematisch naar de rechter te stappen."

Naar de rechter stappen is voor deze facturen dus nauwelijks een optie. "En als het huidige voorstel het had gehaald zouden onze kmo's ook nog hun laatste stok achter de deur verliezen: een redelijke invorderingsvergoeding", protesteert Danny Van Assche van UNIZO.

Welke inhoudelijke bijsturingen vraagt UNIZO?
Naast een beperking van het toepassingsgebied tot die sectoren waar het probleem zich werkelijk voordoet, vraagt UNIZO om een realistische intrest te voorzien, die niet gestoeld is op de huidige wettelijke intrest, maar wel op de reële intrest die de ondernemer moet betalen voor kortlopend krediet (8%), zoals ook voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand in handelstransacties. Daarnaast eist UNIZO de mogelijkheid om realistische schadevergoedingen te vorderen. Als basisprincipe kan een vergoeding van 10% met een minimum van 40 euro voorzien worden, maar de ondernemer moet vooral de mogelijkheid hebben om werkelijk gemaakte kosten door te rekenen, zonder zich daarvoor tot de rechter te moeten wenden.

Onaanvaardbaar voor UNIZO is de voorziene betalingstermijn van 27 dagen na factuurdatum, die rechtstreeks snijdt in het evenwichtig debiteurenbeheer dat UNIZO al jaren stimuleert bij haar leden-ondernemers. Kmo's uit de getroffen sectoren moeten zelf hun materialen aankopen, accijnzen betalen... en dit binnen termijnen die significant korter zijn dan de termijnen die ze nu aan hun klant zullen moeten geven. In deze sectoren worden net daarom betaaltermijnen gehanteerd van 8 tot 14 dagen, omdat ze zelf binnen die termijn hun eigen leveranciers moeten betalen, en op die manier de voorfinanciering kunnen beperken. Dit valt nu dus volledig weg. UNIZO vraagt daarom om de voorziene betaaltermijn van 27 dagen in te korten tot maximaal 14 dagen, of om minstens de mogelijkheid te voorzien om andere betaaltermijnen toe te laten voor de betrokken sectoren.

"Het doel om openstaande facturen niet langer te laten aangroeien met onredelijke schadevergoedingen is nobel", erkent Danny Van Assche van UNIZO. "Maar dit wetsvoorstel is een foute manier om het probleem aan te pakken en zal een averechts effect hebben: kleine ondernemingen kunnen voortaan niet langer facturen innen en bevinden zich in een bijzonder kwetsbare positie."

Als veel beter alternatief dringt UNIZO er eens temeer op aan om het betalingsbevel uit te breiden naar B2C-relaties. Dat is een procedure die buiten de rechtbank verloopt, snel gaat (30 dagen) en goedkoop is. "Helaas kan die procedure voorlopig enkel gebruik worden tussen ondernemingen onderling."

UNIZO reikt kamercommissie de hand voor overleg
Nu het wetsvoorstel is uitgesteld reikt UNIZO de kamercommissie de hand om de tekst gezamenlijk bij te schaven tot een werkbaar instrument dat het oorspronkelijke doel (vermijden van schuldopstapeling bij de financieel zwakkere consument) verzoent met een efficiënt debiteurenbeheer voor onze kmo's. "Het is belangrijk om hier nu de nodige tijd voor te nemen en het wetsvoorstel niet nodeloos snel door de commissie te jagen", besluit Danny Van Assche van UNIZO.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be