UNIZO over arbeidsdeal: "Belangrijke stappen vooruit en goed basis voor verder overleg"

UNIZO ziet in de zopas gesloten Arbeidsdeal belangrijke stappen vooruit om meer mensen te activeren en het vervroegd uittreden van werknemers uit de arbeidsmarkt tegen te gaan. "Dit is voor ons een positieve deal en een goede basis voor verder overleg. We willen hierover zo snel mogelijk aan tafel gaan", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Tegelijk ziet hij nog een aantal aandachts- en pijnpunten in de arbeidsdeal.

Heel belangrijk in deze arbeidsdeal is voor UNIZO de opening van het debat over de hervorming van de lonen, die niet langer aan leeftijd maar aan competentie en productiviteit moeten worden gekoppeld. "De onderhandelingen hierover, waarmee we vooral meer kansen willen geven aan de oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt, zijn complex en zullen de nodige tijd vergen, maar het feit dat hier nu concreet mee wordt gestart, in overleg met alle stakeholders, waaronder de sociale partners, mag zonder meer als een mijlpaal worden beschouwd.", aldus UNIZO-topman Danny Van Assche.

Ook de forfaitare belastingvrijstelling voor nieuwe premies die de gewesten geven aan wie zich voor een knelpuntberoep laat (om)scholen, kan alsvast op de goedkeuring van UNIZO rekenen. "Het principe is heel goed. Alleen laat de beperkte en vage formulering vermoeden dat niet alle probleempunten daarmee opgelost zijn", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO.

Nog applaus is er voor de maatregel die werknemers verplicht om zich binnen de maand in te schrijven bij hun gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst, wanneer ze zonder te presteren opzegtermijn worden ontslagen. UNIZO kan zich ook scharen achter de eventuele bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering voor werkzoekenden die een erkende opleiding of stage volgen voor een knelpuntberoep. "Maar het principe van het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd is hiermee nog niet gerealiseerd. De laagste werkloosheidsuitkeringen blijven dus behouden.", waarschuwt Danny Van Assche. Dat ook de sectoren worden aangemoedigd om de knelpuntfuncties en uitdagingen door digitalisering in hun branche te detecteren, kan volgens UNIZO alleen maar bijdragen tot een beter resultaat. "Wel komt het die sectoren zélf toe om te bepalen hoe ze hun sectorale fondsen aanwenden om zo optimaal mogelijk op de bestaande jobnoden in te spelen."

Ook de expliciete opdracht voor de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten om SWT-ers waar mogelijk te re-activeren in een knelpuntberoep, noemt UNIZO een logische en belangrijke stap vooruit, net als het optrekken van de loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden om nog voor SWT in aanmerking te komen. Even logisch en belangrijk is volgens UNIZO de ambitie om de opleidings- en niet-concurrentie-clausules te herbekijken en waar nodig aan te scherpen, in situaties waarbij een werkgever investeert in de opleiding van werknemers in een knelpuntberoep. "Veel van onze KMO's hebben immers al moeten meemaken dat goede medewerkers vertrokken of actief werden weggelokt, nadat er veel tijd en geld was geïnvesteerd in hun opleiding", verduidelijkt Danny Van Assche het probleem.

Onze maatschappij en economie vragen alsmaar meer flexibiliteit, waar onze bedrijven optimaal moeten kunnen op inspelen. UNIZO verwelkomt dan ook het in de arbeidsdeal vermelde plan om het aantal overuren dat recht geeft op belastingverminderingen uit te breiden. Al had het voor UNIZO best iets meer mogen zijn dan de uitbreiding van 130 naar 184 overuren die nu op tafel ligt.

Eerder verwonderd is UNIZO over de invoering van het recht op outplacement voor werknemers die door medische overmacht een andere baan moeten zoeken. "Niet die extra ondersteuning op zich is hier het probleem, wel het feit dat hiervoor het instrument van outplacement wordt gekozen en dat die kosten - 1.800 euro per werknemer - voor rekening van de betrokken werkgevers komen. We stellen ons vragen bij het effect van die maatregel en vrezen dat werkgevers alleen maar terughoudender zullen worden om sollicitanten met een medisch verleden een nieuwe kans te geven."

"Deze arbeidsdeal krijgt van ons zeker een positieve score", vat Danny Van Assche de algemene UNIZO-evaluatie samen. "Het komt er nu op aan de ambities en engagementen uit het akkoord maximaal te concretiseren in intensief overleg met de sociale partners."

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E
filip.horemans@unizo.be