UNIZO over vandaag voorgesteld jaarverslag Hoge Raad Werkgelegenheid: "Conclusies zijn erkenning van onze roep om meer jobmaatregelen"

UNIZO ziet in het vandaag voorgestelde jaarverslag van de Hoger Raad voor de Werkgelegenheid de erkenning van haar eigen, eerder  geformuleerde uitdagingen en voorgestelde remedies voor een beter functionerende arbeidsmarkt. "De spanningen op de arbeidsmarkt zijn op zich niet nieuw, maar werden door de toenemende krapte tijdens de afgelopen periode wel op de spits gedreven", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Dat maakt doortastende maatregelen des te dringender, wat gelukkig ook door de Hoge Raad wordt erkend in haar jaarverslag."

"De in het verslag voorspelde halvering van de extra jobcreatie in 2020 en 2021 is immers vooral een kwestie van een nog nijpender wordende krapte en mismatch op de arbeidsmarkt en veel minder van tanende ambities bij de betrokken werkgevers", gaat Danny Van Assche van UNIZO verder. "Al zet de onduidelijkheid over de vorming van de nieuwe regeringen wel een domper op het ondernemersvertrouwen, en bij uitbreiding dus op het ondernemersklimaat. Vandaar in de eerste plaats onze oproep om een krachtdadige coalitie te smeden voor de komende legislatuur, toch al zeker op het Vlaamse niveau."

Voor UNIZO is andermaal duidelijk dat er op vlak van activering en bijscholing nog heel wat tandjes moeten worden bijgestoken. Daarbij moet volgens UNIZO ook worden gekeken naar de inzetbaarheid van mensen die een andere uitkering (dan de werkloosheidsvergoeding) ontvangen, of die om welke reden dan ook geen uitkering genieten. Daarnaast is het belangrijk dat ook de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd opnieuw op tafel komt, samen met de vereenvoudiging van het uitkeringssysteem. Meer interregionale samenwerking, over de gewestgrenzen heen, inclusief de verplichting voor werkzoekenden om gepaste jobs over de gewestgrenzen te aanvaarden,  moet komaf maken met het opvallende verschil in tewerkstellingsgraad tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Arbeidsbemiddelaars als de VDAB en Actiris moeten zich meer klantgericht opstellen ten aanzien van de werkgevers (en niet enkel ten aanzien van werkzoekenden). Daar bovenop hamert UNIZO op de nood aan een meer flexibele arbeidsmarkt, met onder meer ruimte voor meer en betaalbare overuren, plus een uitbreiding van het systeem van flexijobs naar alle sectoren. Betaalbare kinderopvang en een betere bereikbaarheid van bedrijven, onder meer met het openbaar vervoer en de fiets, zijn volgens UNIZO eveneens essentieel om meer mensen op de werkvloer te krijgen. Ook is UNIZO vragende partij voor meer aanwervingsstimulansen (bovenop de uitbreiding in de tijd van bestaande maatregelen) en voor een regeling voor gerichte arbeidsmigratie waar nodig.

UNIZO verwijst in dit verband ook naar het akkoord van de Vlaamse sociale partners, onder het motto 'Iedereen aan boord', waarin ze een twintigtal hervormingsvoorstellen naar voor schuiven om de krapte en de competentiemismatches op de arbeidsmarkt aan te pakken. Op die manier willen ze iedereen aan boord krijgen én duurzaam aan boord houden. Kortingen voor werkgevers die langdurig werklozen aanwerven, stimuli om werken voor lagere inkomens lonender te maken, inspanningen ter bevordering van levenslang leren, een beleid rond werkbaar werk, zodat ook oudere werknemers aan boord kunnen blijven, extra ondersteuning om iedereen mee te krijgen met de digitale samenleving... Het is slechts een bloemlezing uit de vele maatregelen die de Vlaamse sociale partners, waaronder UNIZO, naar voor schuiven. 

"Het rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid is, wat ons betreft, een bijkomende wake up call om de hoogdringendheid te benadrukken van de regeringsvorming, zodat de nieuwe bestuursploegen voluit maatregelen kunnen nemen voor meer jobcreatie én jobbehoud", besluit Danny Van Assche.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be