UNIZO over waarschuwing Planbureau inzake energiebevoorrading: "Dringend barrières slopen voor decentrale productie en hernieuwbare energie"

"Sloop de barrières voor het decentraal produceren van energie en voorzie meer stimuli voor de productie van hernieuwbare energie." Dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, nu het Planbureau waarschuwt voor een mogelijk tekort aan productiecapaciteit tijdens de komende winter. Hij citeert daarbij uit het zopas gelanceerde UNIZO-memorandum voor de verkiezingen van 2019, waarin deze voorstellen uitvoerig naar voor worden gebracht."De voor onze bedrijven zo noodzakelijke bevoorradingszekerheid dreigt andermaal in het gedrang te komen. Op deze manier loopt het vroeg of laat fout. We kunnen onze bevoorrading en economie toch niet van het weer laten afhangen?", waarschuwt Danny Van Assche. Naast die bevoorradingszekerheid zijn ook de alsmaar toenemende groothandelsprijzen voor energie UNIZO een doorn in het oog. "Waar blijft de energienorm die in het regeerakkoord staat ingeschreven?"

Iedereen heeft - terecht - de mond vol van hernieuwbare energie. Heel wat ondernemers willen daar ook graag in investeren of hebben dat al gedaan. Maar die inspanningen worden door de overheid niet altijd beloond, wel integendeel. Zo blijkten sommige provincies indirect een belasting te heffen op zonnepanelen op bedrijfsdaken. De belasting zit verscholen in de belastingreglementen van de provincies. Daarbij wordt de oppervlakte van bedrijfsdaken meegerekend als belastbare oppervlakte van bedrijfsgebouwen als er zonnepanelen op liggen. Daardoor wordt het leggen van zonnepanelen op bedrijfsdaken indirect aan de provinciale belasting onderworpen. "Een compleet fout en contraproductief signaal", aldus UNIZO-topman Danny Van Assche.

Om investeringen in hernieuwbare energie (bijvoorbeeld via zonnepanelen, windmolens, ….) bij bedrijven te stimuleren moeten de barrières voor het aanleggen van zogenaamde microgrids en directe lijnen gesloopt worden. Microgrids zijn kleinschalige elektriciteitsnetten, waarbij elektriciteit rechtstreeks van een bron (bijvoorbeeld een winturbine, zonnepaneleninstallatie, …) naar een groep gebruikers zoals, bijvoorbeeld, een KMO-zone, of kantoorgebouwen, wordt gedistribueerd. Een directe lijn maakt een rechtstreekse verbinding tussen een windturbine en een elektriciteitsgebruiker. De stroom passeert dus niet langs het klassieke hoogspannings- of distributienet. Dat maakt het financieel voordeliger om stroom af te nemen. Investeringen in zonnepanelen en windturbines worden op die manier ook haalbaarder en rendabeler. "Als we investeringen in windturbines en zonnepanelen rendabeler willen maken moet het monopolie van de distributienetbeheerders - energie-intercommunales - minder absoluut worden", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO.

Ook vraagt UNIZO korte en soepele procedures voor het aanvragen investeringssteun bij investeringen in hernieuwbare energie. Projecten met hernieuwbare energie worden momenteel meestal gesteund via productiesteun (groenestroomcertificaten), maar soms ook onder de vorm van investeringssteun. Zeker voor projectspecifieke investeringssteun moeten tijdrovende en complexe administratieve procedures vermeden worden.

Concrete uitwerking energienorm
Om de energiefactuur betaalbaar te houden en de concurrentiepositie van onze bedrijven ten aanzien van het buitenland te vrijwaren, is een 'energienorm' naar analogie met de bestaande loonnorm, voor UNIZO onontbeerlijk. Concreet vraagt UNIZO dat voor elektriciteit de nettarieven voor KMO’s geplafonneerd worden tot een maximale afwijking in vergelijking met het gemiddelde van onze buurlanden. Zo kan de evolutie van de nettarieven voor elektriciteit in ons land afgetoetst worden aan het gemiddelde in de ons omringende landen. Als de Belgische nettarieven de pan uitswingen, moeten er maatregelen worden genomen.  Een energienorm was al ingeschreven in het federaal regeerakkoord van 2014, maar is nooit uitgewerkt in de praktijk. Intussen moeten in de eerste plaatsde distributienettarieven omlaag, benadrukt UNIZO. Die zijn voor onze KMO's onaanvaardbaar hoog, vooral als gevolg van de doorrekening van tal van ecologische en sociale openbaredienstverplichtingen in die nettarieven. UNIZO vindt dat de financiering en verrekening van (sociale en ecologische) openbare dienstverplichtingen niet steeds via het energiebeleid en de energiefactuur moet gebeuren.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be