UNIZO: "Stop de kakafonie over de lage emissiezones!"

"Stop de kakafonie over de lage emissiezones." Die oproep lanceert UNIZO-topman Danny Van Assche, naar aanleiding van de toch wat 'onhandige' manier waarop ze op sommige plaatsen werd ingevoerd, met onduidelijkheid, wrevel en ongewenste effecten tot gevolg, inclusief openlijke politieke botsingen binnen lokale coalities. "Dit is niet de manier om tot een werkbaar en gedragen systeem te komen."

UNIZO benadrukt niet principieel gekant te zijn tegen Lage Emissiezones (LEZ). "Wat we echter nodig hebben is een consequenter beleid over de gewest- en landsgrenzen heen", benadrukt Danny Van Assche van UNIZO. "Op dit ogenblik is de harmonisering compleet zoek en vult elke lidstaat of stad de LEZ naar eigen inzicht en goeddunken in, waardoor niemand nog het bos door de bomen ziet.

Moeilijkheden voor ondernemers, dienstverleners... om te parkeren vlakbij de plaats van noodzakelijke interventies, zorgen voor extra stress. Uiteenlopende registratieprocedures om in de binnenstad te mogen rijden, met het daaraan gekoppelde administratieve kluwen, maken dat heel wat mensen, geheel te goeder trouw, fouten maken, waarvoor ze dan worden beboet. Zo blijkt dat maar liefst 56% van alle geregistreerde en gesanctioneerde inbreuken tegen de LEZ in Gent en Antwerpen voor rekening komt van bestuurders met een buitenlandse nummerplaat. Vaak toeristen die helemaal niet wisten dat ze zich als houder van een buitenlandse nummerplaat vooraf moesten registreren. "Op vlak van citymarketing kan zo'n boete in de bus tellen. En dan hebben we het nog niet over Brussel, waar nóg een ander regime geldt."

UNIZO stoort zich ook aan de manier waarop ondernemers, en in het bijzonder die met bestelwagens, door de lage emissiezones voor het blok worden gezet. Hun iets oudere bestelwagens zijn vaak nog in uitstekende staat en lang niet aan vervanging toe, maar mogen door de strengere uitstootnormen plots bepaalde stedelijke gebieden niet meer in, tenzij tegen betaling. Een aderlating voor henzelf, maar evenzeer voor hun klanten. Momenteel mijden al heel wat zelfstandigen opdrachten in de stad omdat ze opzien tegen de rompslomp en mogelijke extra kosten om er te geraken.

Het ontbreekt momenteel ook aan ondersteunende maatregelen voor ondernemers die hun huidige (bestel)wagens willen vervangen door nieuwe exemplaren met minder uitstoot. Zo geldt de slooppremie waarvoor particulieren in aanmerking komen niet voor ondernemers. Ook hebben ondernemers vandaag geen garantie dat de nieuwe (bestel)wagens met moderne gas- en benzinemotoren (als ze die zouden kopen) binnen x aantal jaar nog wel de binnenstad in mogen. Bij elektrische (bestel)wagens vormen de vaak hogere kostprijs, de (te) beperkte actieradius en het gebrek aan voldoende laadinfrastructuur nog dikwijls een drempel.

"Uiteraard is ook UNIZO voorstander van schonere lucht en een gezonder klimaat. We hebben trouwens vorig jaar zelf nog een nota gelanceerd met daarin verschillende voorstellen voor een op termijn klimaatneutrale economie", onderstreept Danny Van Assche van UNIZO. "Maar of het invoeren van lage emissiezones, op de huidige manier, effectief bijdraagt tot een meer duurzame mobiliteit, zal uit onafhankelijke wetenschappelijk onderzoek moeten blijken. We stellen op dit ogenblijk vast dat oudere dieselwagens in de LEZ worden geweerd, om de concentratie fijn stof in die zones terug te dringen, wat op zich positief kan zijn. Maar intussen mogen oudere benzinewagens, met hun hogere CO²-uitstoot die bijdraagt tot de opwarming van de aarde, nog wel vrij de stad in. Echt heel consequent en geloofwaardig is dat niet. En wat is de milieuwinst wanneer je, bijvoorbeeld, vervuilende oudere lijnbussen, die de LEZ niet meer in mogen, inzet op trajecten net buiten die zone? Zo'n gebrek aan een consequente houding leidt tot begrijpelijke frustraties en knaagt aan het maatschappelijk draagvlak voor de lage emissiezones.

UNIZO pleit voor een objectief-wetenschappelijke evaluatie van het huidige LEZ-beleid, waarbij de impact - positief en negatief - in kaart wordt gebracht, zowel op milieu- als economisch en sociaal vlak, en waarbij op zijn minst al de steden Gent, Antwerpen en Brussel tot een onderlinge afstemming komen voor een meer gelijklopende aanpak. Finale UNIZO-doelstelling is echter een globaal Europese benadering, in samenspraak met alle stakeholders, waaronder de ondernemers. Een middeleeuws tolpoortsysteem is hier niet de oplossing. Het milieu stopt niet aan de stads- gewest- of landsgrenzen, laat staan aan de grenzen van de lage emissiezone.

UNIZO reikt de beleidsmakers, op alle niveaus, de hand om constructief te overleggen over werkbare maatregelen voor een meer duurzame mobiliteit, zowel in onze steden als daarbuiten.

Info: BestandU kan hier de beknopte UNIZO-visienota over de LEZ downloaden, met daarin onze standpunten en voorstellen...

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be