UNIZO verbaasd over afwijzing verhoging minimumloon door ABVV

Het ABVV weigerde vandaag een cao te ondertekenen die de werknemers met een minimumloon een loonsverhoging van 1,1% geeft. 62.867 werknemers die deze verhoging verwachten, krijgen die daardoor niet. Bovendien grijpen 182.102 werknemers naast een verdere vermindering van hun persoonlijke werknemersbijdrage aan de sociale zekerheid. UNIZO begrijpt dit niet. De socialistische vakbond vraagt een substantiële bijkomende verhoging, maar “wij zullen geen akkoord sluiten dat de betrokken werkgevers in de problemen brengt en dat tot budgettaire avonturen leidt.” Het gaat om sectoren die het niet gemakkelijk hebben: de zelfstandige winkels, de kleine supermarkten, de taxisector, de arbeiders, de landbouw en kunstsector. Zij geven werk aan laaggeschoolden en zouden door een verdere loonkostverhoging deze jobs moeten schrappen. Zolang ABVV dit niet inziet, kan er geen akkoord komen. Het resultaat van de houding van het ABVV zal zijn dat de werknemers die op het minimumloon betaald worden, de komende twee jaar niets extra krijgen.

Vandaag lag in de Nationale Arbeidsraad een ontwerp cao ter ondertekening voor die het minimumloon met 1,1% zou verhogen. Dit ontwerp werd op vraag van ACV en ACVLB geagendeerd. UNIZO was, zoals de andere werkgeversorganisaties, bereid om deze cao te ondertekenen omdat het minimumloon daarmee de loonevolutie in de rest van de privé-sector zou volgen. Dit was reeds in april voorzien als één van de interprofessionele afspraken. Door de ondertekening van de cao zouden 62.867 werknemers een effectieve verhoging van hun (minimum)loon krijgen. Bovendien zouden 182.102 werknemers een bijkomende vermindering krijgen van hun persoonlijke sociale bijdragen die ze normaal moeten betalen aan de sociale zekerheid. Dit omdat de berekeningsparameters van de werkbonus gekoppeld zijn aan het bedrag van het minimumloon. Een verhoging van het minimumloon leidt daardoor automatisch tot een vermindering van de persoonlijke sociale bijdragen van een grote groep werknemers.

Het ABVV weigert echter met deze verbeteringen akkoord te gaan omdat de verhoging van het minimumloon te mager zou zijn. Zij willen enkel hun handtekening onder een zogenaamde aanzienlijke verhoging zetten. Het ABVV voert al langer actie voor een verhoging van het minimumloon met 40%, een totaal onrealistische eis. Desondanks zijn de werkgeversorganisaties de voorbije maanden bereid geweest om binnen de Nationale Arbeidsraad over een bijkomende verhoging van het minimumloon te spreken. Daarbij zijn de effecten bekeken van een bijkomende verhoging met 0,9% tot 5%. Deze besprekingen zijn vandaag echter nog niet afgerond. Vanuit UNIZO hebben we altijd aangegeven dat deze bijkomende stap in principe niet mag leiden tot een kostenverhoging bij de werkgever. Dit niet uit gierigheid, maar uit realiteitszin. Minimumlonen komen vooral voor in jobs die weinig productief zijn, binnen sectoren die het niet gemakkelijk hebben: de zelfstandige winkels, de kleine supermarkten, de taxisector, de arbeiders, de landbouw en kunstsector. Een sterke stijging van de loonkost kan in deze sectoren voor een economische kaalslag zorgen. Dit gegeven dringt vandaag echter nog niet door bij het ABVV, wat een akkoord in de weg staat.

Bovendien moet er ook rekening gehouden worden met de budgettaire impact van een verhoging van het minimumloon. Aangezien de werkbonus automatisch verhoogt bij een stijging van het minimumloon, kan een aanzienlijke stijging direct voor honderden miljoenen aan extra lastenverlaging aan de kant van de werknemers zorgen. Ook een compensatie van de werkgevers voor de verhoogde loonkost zal zijn kostprijs hebben. Binnen de huidige politieke en budgettaire context wil UNIZO daar zeer voorzichtig mee omgaan.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E
filip.horemans@unizo.be