UNIZO: "Vlaamse elektriciteitsfactuur mag niet verder afglijden naar een verkapte belastingfactuur"

"Opdracht aan de Vlaamse regering: Herleid de elektriciteitsfactuur tot wat ze is: een factuur voor de productie en distributie van elektriciteit. Alle bijkomende heffingen zijn een te vermijden vorm van verdoken belastingen."

"Opdracht aan de federale regering: Voer de beloofde energienorm in, zodat de elektriciteitskosten voor onze KMO's niet uitstijgen boven die in onze buurlanden."
 

Uit recente cijfers van de energieregulator CREG blijkt dat de elektriciteitsfactuur voor Vlaamse KMO’s vorig jaar bijna één derde hoger lag dan voor een Brusselse KMO met zelfde verbruik. Ook Waalse KMO’s betaalden significant minder dan Vlaamse.  Dit is niet te wijten aan de elektriciteitsprijs 'as such', maar aan het amalgaam aan heffingen, bijdragen en toeslagen dat doorgerekend wordt in de Vlaamse elektriciteitsfactuur.  Sommige van die bijdragen en toeslagen worden doorgerekend in de distributienettarieven, sommigen worden gecatalogeerd als 'heffingen'. "Onze ondernemers begrijpen dit niet en ze hebben gelijk", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "De elektriciteitskost voor onze KMO's ligt sowieso al een stuk hoger dan in de ons omringende landen, wat hun concurrentiepositie aantast. Daarom pleiten we al geruime tijd voor de invoering van een federale energienorm. Maar dat onze Vlaamse KMO's bovendien ook nog meer betalen dan hun collega's in Brussel en Wallonië is voor UNIZO helemaal onaanvaardbaar."

De doorrekening van ondersteuningsmechanismen voor hernieuwbare energie, maar ook andere zaken zoals openbare verlichting, in de nettarieven en de elektriciteitsfactuur leidt tot onaanvaardbare elektriciteitsprijzen voor Vlaamse KMO’s.  UNIZO is niet gekant tegen ondersteuningsmechanismen voor windturbines of zonne-energie, maar vindt dat de financiering ervan niet steeds via de energiefactuur moet gebeuren. Die verrekening in energietarieven zorgt voor een concurrentienadeel met de andere Gewesten en andere EU-lidstaten. Om het sociaal en ecologisch beleid vorm te geven kunnen overheden bijvoorbeeld algemene middelen aanwenden.  "We moeten naar een systeem waarbij de vlag de lading dekt", benadrukt UNIZO-topman Danny Van Assche, "De nettarieven moeten dus opnieuw gebruikt worden voor hun oorspronkelijk doel: de financiering van kosten voor netbeheer, netonderhoud en nieuwe netinvesteringen, en niet voor allerlei andere zaken." Meer algemene vraagt UNIZO dat de elektriciteitsfactuur wordt gezuiverd van allerhande heffingen en toeslagen. "De Vlaamse elektriciteitsfactuur mag niet verder afglijden naar een verkapte belastingfactuur!"

"Bij vergelijking met de ons omringende landen Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, stellen we vast dat Belgische KMO’s meer betalen voor hun stroom dan in de buurlanden Nederland en Frankrijk, en ook meer dan in het Verenigd Koninkrijk", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO.  "Voor Vlaamse KMO’s is de situatie nog slechter.  Zij betalen zelfs meer dan hun Duitse collega’s.  De oorzaak zit opnieuw bij de bij de hogere heffingen, bijdragen en allerhande toeslagen, waarvan een groot deel in de Vlaamse nettarieven verrekend wordt."

Om verdere ontsporing tegen te gaan vraagt UNIZO een energienorm. UNIZO wil dat de elektriciteitstarieven voor KMO’s geplafonneerd worden tot een maximale afwijking in vergelijking met het gemiddelde van onze buurlanden. Dus een energienorm, naar analogie met de loonnorm. Zo kan de evolutie van de elektriciteitstarieven bij ons afgetoetst worden aan het gemiddelde in de ons omringende landen. Als onze elektriciteitstarieven de pan uitswingen, moeten er maatregelen worden genomen.  Een energienorm was al ingeschreven in het federaal regeerakkoord van 2014, maar is nooit concreet uitgewerkt in de praktijk. Dit moet gebeuren in constructief overleg met interprofessionele werkgeversorganisaties, waaronder UNIZO.

Samengevat het UNIZO dus zowel een opdracht voor de Vlaamse als de federale regering:
Opdracht aan de Vlaamse regering: Herleid de elektriciteitsfactuur tot wat ze is: een factuur voor de productie en distributie van elektriciteit. Alle bijkomende heffingen zijn een te vermijden vorm van verdoken belastingen.
Opdracht aan de federale regering: Voer de beloofde energienorm in, zodat de elektriciteitskosten voor onze KMO's niet uitstijgen boven die in onze buurlanden.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E
filip.horemans@unizo.be