UNIZO: "Voorstellen relancecomités goede blauwdruk voor Vlaams regeringsbeleid"

UNIZO reageert positief op de rapporten die vandaag werden voorgesteld door de economische en maatschappelijke relancecomités. "We onderschrijven de doelstellingen van beide rapporten", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "In het bijzonder ook de aanbeveling om het Vlaams regeerakkoord onverkort uit te voeren, met daarin maatregelen om de werkzaamheidsgraad op te trekken naar 80%, om de arbeidsmarkt dynamischer te maken en om van permanent leren een speerpunt te maken." UNIZO verwelkomt het expliciete belang dat de relancecomité's hechten aan een (nog meer) digitale en duurzame economie. En uiteraard schaart UNIZO zich volmondig achter het extra stimulerenvan het ondernemerschap. "We moeten inderdaad meer dan nu het geval is naar een 'durfcultuur'."

"Deze rapporten geven natuurlijk enkel de grote lijnen weer. Het komt er nu op aan die concreet uit te werken", gaat Danny Van Assche van UNIZO verder. "We rekenen er vanzelfsprekend op dat de sociale partners daar maximaal bij worden betrokken." UNIZO ziet overigens heel wat overeenstemmingen met de SERV-adviezen over relance en aanverwante onderwerpen. "Bij de uitwerking zullen wel duidelijke prioriteiten moeten worden gesteld om met de beperkte overheidsmiddelen de meest cruciale doelstellingen effectief te kunnen realiseren", waarschuwt Danny Van Assche. "Die hiërarchie in de veelheid aan voorgestelde maatregelen ontbreekt voorlopig nog. Terwijl er wel - heel terecht - wordt gepleit voor een uitgavennorm en een investeringsnorm." UNIZO voegt daar wel onmiddellijk aan toe dat er, zelfs in budgettair moeilijke periodes, niet mag worden beknibbeld op groeiversterkende investeringen, bijvoorbeeld in toekomstgerichte infrastructuur en mobiliteit, omdat die zichzelf op termijn meer dan terugverdienen.

Zoals de rapporten volgens UNIZO terecht stellen, moet er alles aan worden gedaan om een tweede lockdown te vermijden. UNIZO schaart zich daarbij voluit achter het idee om op internationaal niveau te benchmarken om op die manier tot het best mogelijke corona-preventiebeleid te komen.

"De rapporten van de relancecomités bevatten in elk geval heel wat 'eten en drinken' voor de route naar herstel", erkent UNIZO-topman Danny Van Assche.  Daarbij verwijst hij, onder meer, naar de aanbevelingen voor een regelluwe benadering als hefboom voor ondernemerschap, de idee van de 15-minutenstad waarbij alle diensten op voet-en wandelafstand bereikbaar zijn, de nadruk op fietsinfrastructuur, de opwaardering van de zorgberoepen, de kleinschalige energiewinning, spending reviews, en flexibele kinderopvang op maat van mensen die werken, naast heel wat andere maatregelen. Overigens moet het uiteindelijke relanceplan volgens UNIZO de ambitie tonen om nog beter te doen dan voor de coronacrisis. "Met het gewoon weer 'oppikken van de draad', zoals het in één van de rapporten geformuleerd staat mogen we ons niet tevreden stellen."

Intussen plaatst UNIZO ook enkele vraagtekens en bedenkingen bij sommige voorstellen. Zoals, bijvoorbeeld, bij de innovatie-invalshoek in het rapport, die te sterk focust op O&O en te weinig op de broodnodige innovatie-diffusie… "Van de meerwaarde van internetpanels of nog eens een  nieuwe adviesraad (Vlaamse Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid) zijn we ook niet meteen overtuigd", voegt Danny Van Assche daar nog aan toe.

Tot slot wil UNIZO ook de aandacht vestigen op een aantal belangrijke maatregelen die niet aan bod komen in de rapporten. Zoals de - ontbrekende - aandacht voor een beleid dat focust op renovatie en vernieuwbouw, om maar één van meerdere voorbeelden te noemen. "Dat zal nochtans zorgen voor lokale investeringen, jobcreatie en lagere energiefacturen, en Vlaanderen helpen om zijn klimaat- en energiedoelstellingen te bereiken." Het Vlaams Energieagentschap schat dat stimulering van de renovatiesector in Vlaanderen tot 35.000 extra jobs kan opleveren tussen 2025 en 2040.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be