Verplichte dubbele boekhouding enkel voor Trap 2

We krijgen vele vragen of heel de sector verplicht is een dubbele boekhouding te voeren.
Dit klopt niet. Het gaat enkel over wie vergund is op Trap 2 met meer dan 18 plaatsen. Wie dus me IKG / IKT werkt. In artikel 4 van het subsidiebesluit staat:  “De organisator maakt jaarlijks een begroting op met een overzicht van de voorzienbare inkomsten en de geraamde uitgaven voor de van toepassing zijnde specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit.  De organisator hanteert een boekhouding die inkomsten en uitgaven die verband houden met de activiteiten van kinderopvang, voor de toerekening van de kosten en inkomsten, transparant afzondert.” Dit geldt voor iedereen die subsidie krijgt (ook basissubsidie).

Art. 26. (subsidiebesluit) stelt: “De organisator, vermeld in artikel 24 (organisator met meer dan achttien subsidieerbare plaatsen op het niveau van de organisator):

  1. Voert een boekhouding volgens het principe van dubbelboekhouden en voegt een uitbreiding bij zijn rekeningstelsel;
  2. Maakt jaarlijks een financieel verslag op dat bestaat uit:

a) een goedgekeurde jaarrekening van de rechtspersoon;

b) een resultatenrekening, opgesplitst voor hetzij groepsopvang, hetzij gezinsopvang;

c) een lijst van alle subsidiebedragen, gelinkt aan kinderopvang, die toegekend zijn door een overheid, met vermelding van de toekennende overheid en het doel van de subsidie. De organisator beschikt over het financieel verslag uiterlijk zeven maanden na de afsluiting van het boekjaar.

Voor artikel 26 geldt een overgangsperiode van 6 jaar vanaf in werking treden van het decreet (tot 1 april 2020 dus). Voor meer info kan je bij UNIZO terecht.

Binnenkort organiseert UNIZO ook vorming over boekhouding. Het vormingsaanbod van UNIZO rond de Kinderopvang wordt binnenkort ook via de nieuwsbrief en de website bekend gemaakt.