Wat de nieuwe regering met ondernemers doet

1. Liquidatiebonus: reserveer jaarlijks deel van uw winst

KMO-vennootschappen moeten van de regering-Michel (foto) voortaan jaarlijks een deel van hun belaste winst reserveren met het oog op liquidatie. De vennootschap betaalt dan een heffing van 10%. Wordt de vennootschap uiteindelijk vereffend, dan moeten de vennoten geen extra belasting betalen op die liquidatiebonus. Op die manier geldt de facto weer het oude tarief  van 10%. Vermits het om een boekhoudkundige verrichting gaat en geen statutaire, zijn er geen kosten verbonden aan die reservering.

Als binnen de 5 jaar toch een dividend wordt uitgekeerd op de gereserveerde winsten, is er een bijkomende roerende voorheffing van 15% verschuldigd. Bij een uitkering na 5 jaar is dat 5%. Het oude tarief van 25% roerende voorheffing op de liquidatiebonus wordt dus na amper 3 maanden afgevoerd.

2.   Monsterboete 309% voortaan 100 %

De monsterboete van 309%, de zogenaamde bijzondere aanslag geheime commissielonen, wordt gereduceerd tot 100%. Vennootschappen die bepaalde kosten fiscaal in mindering brengen maar daarvan geen extra fiche en extra samenvattende opgave verstuurden naar de fiscus, betalen voortaan een boete van 100%. Op die manier mildert de regering-Michel de monsterboete die de vorige regering invoerde, maar behoudt de fiscus de mogelijkheid te controleren of de belasting op de inkomsten of voordelen van alle aard betaald werden.

3.   Fiscaal pact en betere toegang fiscale ruling voor KMO’s

De regering zal een fiscaal pact afsluiten met de ondernemingen, vooral op het vlak van de vennootschapsbelasting. De bedoeling is de onzekerheid weg te nemen die de afgelopen jaren bij ondernemers is ontstaan door de vele fiscale wijzigingen aan de liquidatiebonus, de bedrijfswagens, ….

Daarnaast wordt ook de werking van de rulingcommissie geëvalueerd en versterkt zodat ook KMO’s voortaan vlot hun weg vinden. Bij de rulingcommissie kunnen belastingplichtigen op voorhand een akkoord vragen over de toepassing van de fiscale wetgeving op een verrichting. Die dienst levert goed werk, helaas is de drempel voor KMO’s nu vaak nog te hoog.

4.   Loonlasten verlaagd

De federale regering wil de loonhandicap aanpakken die sinds 1996 met de buurlanden is opgebouwd. In 2015 maakt ze daarom een indexsprong. Verder worden de lonen gematigd in 2015-2016, of langer als dat nodig is om de competitiviteit te herstellen. Het basispercentage is een werkgeversbijdrage van 25%.

5. Gewaarborgd loon en tijdskrediet

Vanaf 2016 moeten werkgevers twee maanden gewaarborgd loon betalen aan arbeidsongeschikte werknemers. Zo staan heel wat werkgevers voor een sterke kostenverhoging in 2016. De uitkering voor niet-gemotiveerd tijdskrediet en loopbaanonderbreking wordt geschrapt.

6.  Wettelijke pensioenleeftijd omhoog

Tegen 2030 stijgt de wettelijke pensioenleeftijd stapsgewijs naar 67 jaar. Ook vervroegd op pensioen gaan wordt minder aantrekkelijk en kan tegen 2030 pas vanaf 63 jaar. Wie met pensioen is, zal in de toekomst onbeperkt mogen bijverdienen.

7. Iedereen zelfde minimumpensioen

De laatste verschillen tussen de minimumpensioenen van zelfstandigen en die van werknemers worden afgeschaft. Iedereen zal dus eenzelfde minimumpensioen ontvangen. Daarnaast wordt de tweede pensioenpijler (de fiscale 80%-regel) toegankelijk voor zelfstandigen die als natuurlijke persoon werken. Nu kan dat nog niet.

Ook de algemene pensioenmaatregelen van de regering-Michel gelden voor zelfstandigen: vanaf 2017 moet iedereen minstens 41 jaar gewerkt hebben voor vervroegd pensioen een optie wordt. Vanaf 2019 wordt dat 42 jaar. De leeftijdsvoorwaarde wordt opgetrokken naar 62,5 jaar in 2017 en naar 63 jaar in 2018. De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 verhoogd naar 66 jaar en in 2030 naar 67 jaar.

Onbeperkt bijverdienen zal mogelijk worden na de wettelijke pensioenleeftijd of na een loopbaan van 45 jaar.

8.   Betalingsachterstand aanpakken

Om niet-betwiste schulden sneller te innen komt er een procedure om betaling af te dwingen.

9.   Eerlijke concurrentie verzekeren

Om eerlijke fiscale concurrentie in alle sectoren en tussen de privésector en de overheidssector te verzekeren, wordt de Mededingingsautoriteit versterkt.

10. En verder…

… pakt de regering de grenscriminaliteit aan. Daarvoor zal ze akkoorden afsluiten met onze buurlanden, om het gebruik van gemengde patrouilles in de grensstreken te versterken. Ook de regels over het gebruik en de plaatsing van bewakingscamera’s worden herzien.

 … komt er een platform voor elektronische handel. Dat moet de Belgische e- commerce alle kansen geven om de structurele handicaps ten opzichte van het buitenland weg te werken.

... komt er een regeling voor minimum dienstverlening in het spoorverkeer.

… creëert de regering een wettelijk kader voor het mobiliteitsbudget.

… zal de ploeg van Charles Michel meer aandacht besteden aan eerlijke concurrentie in de sector. De inverkeerstelling wordt administratief vereenvoudigd.

… geldt het verlaagde btw-tarief, van 6 procent in plaats van 21 procent, in de bouwsector slechts voor verbouwingen aan woningen van minstens tien jaar oud. Nu is dat al vanaf vijf jaar oud.