Hoe dient een werknemer ontslag te nemen?

Een werknemer die ontslag wil nemen moet dit schriftelijk doen. De ontslagbrief moet gedateerd en ondertekend zijn en moet het begin en de duur van de opzeggingstermijn omvatten. Bovendien moet de brief in de juiste taal gesteld zijn, m.a.w. in het Nederlands voor wat het Nederlandse taalgebied betreft. De werknemer kan deze brief op drie manieren aan de werkgever bezorgen:

 • aangetekend
 • bij gerechtsdeurwaardersexploot
 • door de brief simpelweg te overhandigen en een dubbel door de werkgever voor ontvangst te laten aftekenen (geldt als bericht van ontvangst van de kennisgeving)

Een werkgever kan in dit laatste geval steeds weigeren te tekenen, waardoor het ontslag enkel via één van de twee andere wijzen kan worden betekend. Een werkgever die wél aftekent, verklaart zich op geen enkele wijze akkoord met de inhoud van de brief (tenzij men dat er ook uitdrukkelijk zou bijschrijven) maar tekent slechts voor ontvangst. In geval van een aangetekend schrijven gaat de wetgever ervan uit dat de werkgever dat schrijven de derde werkdag (alle dagen van de week, behalve zon- en feestdagen) ná de verzending ook ontvangt en dus vanaf dan ook op de hoogte is van het ontslag.

Belangrijk: Opzegging is steeds een eenzijdige rechtshandeling die dus defintief en onherroepelijk is. 

OPGELET !! Vanaf 1 januari 2023 is de zaterdag in principe geen werkdag meer. Tenminste niet voor de berekening van de termijnen. Wilt een werknemer toch zijn opzeggingstermijn laten ingaan op de eerstvolgende werkdag? Dan moet hij/zij vanaf 1 januari 2023 de opzeggingsbrief ten laatste op dinsdag, in plaats van woensdag, aangetekend versturen.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Wat bij ziekte tijdens de opzeggingstermijn?

Indien de arbeidsovereenkomst wettelijk geschorst wordt, wordt ook de opzeggingstermijn geschorst. Wanneer een werknemer tijdens de opzeggingstermijn ziek wordt, wordt de opzeggingstermijn dus stilgelegd en zal deze pas verder beginnen lopen vanaf de eerste dag dat de werknemer opnieuw komt werken.

Opgelet: dit is enkel het geval in situaties waarbij de werknemer ontslagen is door de werkgever, en dus niet op werknemers die zelf ontslag hebben genomen want dan wordt de opzeg niet geschorst.

De schorsing van de opzeggingstermijn heeft tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst eindigt op een latere datum dan deze welke voortvloeit uit de schriftelijke kennisgeving van de opzegging. 

Indien de werknemer ziek wordt in de periode tussen de kennisgeving en de start van de opzeggingstermijn, zal de opzeggingstermijn dus pas ten vroegste kunnen beginnen op de eerste dag na het ziekteverlof.

Deze regeling geldt ook voor andere wettelijke schorsingsmogelijkheden van de arbeidsovereenkomst, met name een arbeidsongeval, collectief of individueel verlof, compensatiedagen voor overwerk, moederschapsrust, profylactisch verlof, voorlopige hechtenis en militaire verplichtingen.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Welke opzeggingstermijn in geval van ontslag met het oog op de pensioenleeftijd?

Wanneer u als werkgever een einde wenst te maken aan de arbeidsovereenkomst vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) heeft bereikt, dan kan u de overeenkomst beëindigen met een opzeggingstermijn volgens de wettelijke regels, maar dan wel met een maximum van 26 weken. Deze opzeggingstermijnen zijn van toepassing op de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur.

In geval van ontslag door de werknemer in die situatie, gelden gewoon de wettelijke regels, zonder beperking. Gedurende de opzeggingstermijn kan de werknemer met behoud van loon van het werk wegblijven om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Is tekenen voor ontvangst gelijk aan tekenen voor akkoord?

Eén van uw werknemers nam zopas ontslag en deed dit met een brief die hij u persoonlijk overhandigde. Daarbij verzocht hij u te tekenen voor ontvangst, wat u ook deed. Toen u de brief nadien echter las, bleek de door hem voorgestelde opzeggingstermijn niet in overeenstemming met wat wettelijk voorgeschreven is. Nu beweert hij dat u zich hiermee akkoord heeft verklaard door te ondertekenen voor ontvangst en dat u hier dus niets meer kan aan veranderen. Is dat juist?

Dat klopt niet, tenzij u een formulier zou hebben ondertekend waarin formeel staat dat u zich door uw handtekening akkoord verklaart met de inhoud van de brief.

Heeft u louter getekend voor ontvangst, dan wordt u juridisch zeker niet geacht het automatisch eens te zijn met de inhoud van de brief. Door uw handtekening krijgt de brief van uw ontslagnemende medewerker enkel de waarde van een aangetekend schrijven. U kan dus niet ontkennen de brief te hebben ontvangen. Uw handtekening voor ontvangst betekent ook dat vanaf dat ogenblik de wettelijke opzeggingstermijn voor uw werknemer begint te lopen. U heeft het recht van uw werknemer te verlangen dat hij tijdens die wettelijke opzeggingstermijn voor u blijft werken, ook als in zijn brief een kortere onwettige termijn werd vermeld.

Wel reageert u best per aangetekende brief op het schrijven van uw werknemer, met daarin uw bezwaren en uw eis ten aanzien van uw medewerker de wettelijke opzegtermijn uit te dienen. Wil hij absoluut vroeger vertrekken, dan kan u van hem een opzegvergoeding vragen, ter compensatie van het door hem verbroken contract.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Wat moet u doen om iemand om dringende reden te ontslaan?

Indien er zich een feit voordoet dat het voor u onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt met de werknemer te blijven samenwerken en dat als een 'ernstige tekortkoming' kan omschreven worden, dan moet u binnen de drie dagen na het feit het ontslag wegens dringende reden inroepen. Als werkgever kan u dan dadelijk de arbeidsrelatie stopzetten zonder opzegging of vergoeding. De partij die de dringende reden inroept moet het bestaan ervan wel bewijzen. 

Hoe gaat het in z'n werk? 

Concreet betekent dit dat u binnen de drie dagen het ontslag aan de werknemer meedeelt. Die termijn van 3 dagen begint te lopen de dag volgend op de dag waarop de gepleegde feiten gekend zijn. Principieel is het voldoende dit mondeling te doen, maar omwille van de bewijslast valt het sterk aan te raden het ontslag schriftelijk mee te delen (gedateerd, ondertekend en eventueel aangetekend). Van belang is dat het ontslag door een bevoegd persoon wordt betekend.

Daarnaast moet u uiterlijk binnen de drie dagen na dit ontslag verwijzen naar de feiten die als dringende reden worden ingeroepen. Deze feiten moeten wél wettelijk verplicht schriftelijk worden meegedeeld: bij deurwaardersexploot, bij aangetekende brief of via afgetekende overhandiging. Ook hier geldt de tijdslimiet van drie dagen, doch het is voldoende dat de aangetekende brief ten laatste op de derde dag verstuurd wordt. Op deze manier wordt de andere partij (werknemer) in kennis gesteld van de feiten die hem verweten worden. Deze (tweede) termijn van 3 dagen begint te lopen de dag volgend op de dag waarop de overeenkomst werd verbroken. 

Het is van groot belang dat de bezwarende feiten zo exact mogelijk in de brief beschreven worden, zodat bij eventuele latere betwisting de werkgever kan aantonen dat hij de werknemer duidelijk op de hoogte heeft gebracht over zijn fout. De betekening van het ontslag en de opgave van reden mag in dezelfde brief worden meegedeeld, maar dan moet de brief de werknemer wel binnen de drie dagen bereikt hebben.

Volgende feiten werden als dringende redenen door de arbeidsgerechten erkend: niet verantwoorde afwezigheid van het werk, misbruik van vertrouwen, diefstal, insubordinatie, agressief gedrag, daden van oneerlijke concurrentie, ...  

Hoe moeten de drie dagen berekend worden? 

Het gaat om de derde werkdag na de dag waarop de feiten werden vastgesteld. Ook zaterdag wordt als werkdag beschouwd. Bovendien is het belangrijk dat de periode van drie dagen pas begint te tellen de dag ná de vaststelling van de feiten. Feiten die veel ouder zijn maar pas werden vastgesteld, kunnen dus wel degelijk nog ingeroepen worden.

Voorbeeld: op maandag 1 juni stelt u vast dat uw werknemer een maand geleden een diefstal in het bedrijf heeft gepleegd. U ontslaat hem op staande voet. Dezelfde dag nog vertrekt een aangetekende brief met de melding dat de werknemer om dringende reden ontslagen is. Op donderdag 4 juni verstuurt u een aangetekende brief waarin u de diefstal als dringende reden tot ontslag opgeeft.

OPGELET !! Vanaf 1 januari 2023 wordt de zaterdag in principe niet meer aanzien als een werkdag in ons recht. Tenminste niet voor de berekening van de termijnen.

 • Krijgt u op woensdag kennis van een ernstige tekortkoming in hoofde van de werknemer? Dan krijg je vanaf 1 januari 2023 nog tot de daaropvolgende maandag tijd om het ontslag wegens dringende reden door te voeren. Dit enkel indien de maandag geen feestdag is.
 • Ga je op woensdag over tot ontslag wegens dringende reden? Dan heb je in principe vanaf 1 januari 2023 tijd tot de daaropvolgende maandag om de motivering van het ontslag voor te bereiden en aangetekend te versturen.

Hou dit de komende periode goed in het oog. Voorzichtigheid is hierbij aangeraden. De sociale partners zullen zich nu hierover buigen in de Nationale Arbeidsraad.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Een werknemer die reeds enige tijd ziek is, vraagt zijn ontslag. Moet u daar op ingaan?

Een werknemer is reeds lange tijd ziek en brengt het ene na het andere doktersbriefje binnen. De werknemer wil nu graag dat hij ontslagen wordt zodat hij een opleiding bij de VDAB kan volgen. U weigert dat gezien u dat geld kost. Intussen heeft de werknemer wel een bijberoep als zelfstandige voor gelijkaardige en concurrerende activiteiten.

De werknemer kan inderdaad niet eisen dat hij ontslagen zou worden. De vlotste manieren om deze werknemer uit dienst te laten gaan zijn hetzij de beëindiging in onderling akkoord, hetzij de beëindiging op basis van medische overmacht.

Het enige voordeel voor de werkgever is dat de werknemer hem momenteel niets kost, gezien hij een uitkering van de mutualiteit ontvangt. Minder evident wordt het wanneer er zich periodes van werkhervatting voordoen, met daaropvolgend terug ziekteperiodes. In dat geval kan u immers opnieuw gewaarborgd loon verschuldigd zijn, voor zover het herval zich niet situeert binnen de periode van 14 dagen volgend op die waarin gewaarborgd loon werd betaald.

Wat kan u verder ondernemen?

U kan altijd een controlearts sturen. U kan ook een bewijs proberen te bekomen van de concurrerende activiteit (gedateerde foto's, vaststelling gerechtsdeurwaarder ...) en de werknemer op basis daarvan ontslaan om dringende reden.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Is zwartwerk tijdens ziekteverlof van een werknemer een voldoende reden om iemand te ontslaan met dringende redenen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Wat is eigenlijk kennelijk onredelijk ontslag?

Vroeger bestond al een regeling van willekeurig ontslag voor arbeiders. Met de invoering van het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden is het principe van kennelijk onredelijk ontslag ingevoerd.

Een kennelijk onredelijk ontslag is een ontslag dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever.

Enkel kennelijk onredelijke beslissingen van de werkgever kunnen gesanctioneerd worden. U behoudt dus een ruime beleidsvrijheid. De opportuniteit van uw beleid als werkgever mag niet door externen (zoals een rechter) worden getoetst.

Bovendien evalueert men enkel de redenen voor het ontslag en niet de omstandigheden die met het ontslag gepaard gaan, zoals vroeger wel het geval was in geval van “misbruik bij ontslag” van bedienden.

Weet dat

 • het feit dat de werknemer minder geschikt is, niet noodzakelijk een financiële impact hoeft te hebben vooraleer u mag ontslaan.
 • het gedrag van de werknemer niet noodzakelijk foutief moet zijn, vooraleer u mag ontslaan.
 • het gedrag van de werknemer niet noodzakelijk op het werk gesteld moet worden, vooraleer u mag ontslaan.
 • uw economische belangen mogen primeren op het individueel belang van de werknemer.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Waarop letten bij ontslag in onderlinge toestemming?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Wat is het vertrekvakantiegeld en hoe wordt het berekend?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Wat met de voordelen in natura, nadat een medewerker zijn ontslag heeft ingediend?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Kan u de arbeidsovereenkomst ook beëindigen op grond van medische overmacht?

De procedure inzake medische overmacht laat toe om de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn of –vergoeding te beëindigen.

U kan de arbeidsovereenkomst in theorie beëindigen wanneer de werknemer definitief niet meer in staat is om de overeengekomen functie uit te oefenen. Vooraleer de werkgever zich op de definitieve arbeidsongeschiktheid kan beroepen, moet hij hiervan echter voldoende bewijs hebben. Dit bewijs kan in de praktijk niet worden geleverd zonder medewerking van de werknemer zelf.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Kan de opzeggingstermijn beginnen tijdens de ziekte van de werknemer?

De opzeggingstermijn kan niet (beginnen) lopen tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.

Als verwacht kan worden dat de werknemer nog lange tijd arbeidsongeschikt zal zijn en u wil hem zeker van de pay-roll, dan zal u een opzegvergoeding moeten betalen.

Vroeger kon u de opzegvergoeding van een bediende verminderen met gewaarborgd loon dat werd uitbetaald sinds het begin van de arbeidsongeschiktheid. Deze mogelijkheid is met de eenmaking van het statuut van arbeiders en bedienden verdwenen.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Waarom kiezen voor een ontslag met opzeggingsvergoeding?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Moet u een feestdag betalen van een ex-werknemer, na zijn uitdiensttreding?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Algemene regels: waar moet u in het algemeen rekening mee houden bij eenzijdige beëindiging met opzegging?

Hou rekening met de anciënniteit van de werknemer

De anciënniteit wordt beoordeeld op het ogenblik van de aanvang van de opzeggingstermijn. De algemene regel luidt dat de duur van de opzeggingstermijn varieert naargelang de anciënniteit en naargelang wie het ontslag geeft: u of uw werknemer? 

Om de anciënniteit te berekenen neemt men in beginsel de periodes in aanmerking waarin uw werknemer ononderbroken in dienst was bij u. Verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bij u komen eveneens in aanmerking voor de berekening van de anciënniteit. De periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst moeten ook worden meegeteld. 

Sinds 1 januari 2012 geldt bovendien een specifieke regel voor de berekening van de anciënniteit van de uitzendkracht die vervolgens onmiddellijk (of na maximum zeven dagen die volgen) loontrekkende wordt van de gebruikende onderneming en dit voor een identieke functie. In dergelijk geval zal men de anciënniteit verworven door de werkman of de bediende in de hoedanigheid van uitzendkracht, in aanmerking kunnen nemen ten belope van maximum één jaar. 

Voorbeeld: Mevrouw A. werkt sinds 1 februari 2014 als uitzendkracht bij u. Aangezien u het goed doet en tevreden bent over het werk van Mevrouw A., beslist u om haar aan te werven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vanaf 1 april 2015. Een jaar later tekent u belangrijke verliezen op en moet er afscheid genomen worden van een deel van uw personeel. Mevrouw A. maakt deel uit van het personeel dat ontslagen moet worden. Om de opzeggingstermijn te kennen waarop ze recht zal hebben, moet haar anciënniteit in uw onderneming berekend worden.  

Antwoord: De anciënniteit die ze verworven heeft als uitzendkracht wordt in aanmerking genomen voor deze berekening, maar enkel ten belope van één jaar. Met andere woorden, de opzegging van Mevrouw A. zal berekend worden op basis van een anciënniteit van 24 maanden (14 maanden als uitzendkracht, begrensd tot 12 maanden + 12 maanden met een overeenkomst voor onbepaalde tijd). 

Hou rekening met aanvang van de opzeggingstermijn en berekening in weken 

De nieuwe regeling drukt de opzeggingstermijnen uit in weken. 

De opzeggingstermijn neemt een aanvang de eerste maandag volgend op de week waarin het ontslag door opzegging werd ter kennis gebracht. 

Voorbeeld: Mijnheer C. overhandigt zijn ontslag aan zijn werkgever op woensdag 2 juli 2014.

Antwoord: De opzegging begint slechts te lopen vanaf de volgende maandag, namelijk 7 juli 2014.

Hou rekening met de wijze waarop de opzegging moet gebeuren. 

Indien de opzegging uitgaat van de werknemer, kan de kennisgeving van de opzegging, op straffe van relatieve nietigheid geschieden:
 • door afgifte aan de werkgever van een geschrift, waarbij de handtekening van de werkgever op het duplicaat van dit geschrift enkel geldt als bericht van de ontvangst van de kennisgeving;
 • door een ter post aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending
 • met een gerechtsdeurwaardersexploot

Indien de opzegging uitgaat van u als werkgever, kan de kennisgeving van de opzegging, op straffe van absolute nietigheid enkel geschieden:

 • hetzij bij een ter post aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag na datum van de verzending;
 • hetzij bij gerechtsdeurwaardersexploot.

Weet dat werkdagen alle dagen van de week behelzen, zondagen en wettelijke feestdagen uitgezonderd, wat ook de arbeidsregeling van de onderneming of van de betrokken werknemer mag zijn.

Een ter post aangetekende brief tot ontslag verstuurd op woensdag in een week zonder wettelijke feestdagen wordt zo geacht uitwerking te kennen op zaterdag, waarna op maandag de opzeggingstermijn kan beginnen lopen. 

Hou rekening met sollicitatieverlof van uw werknemer 

Gedurende de duur van de opzeggingstermijn heeft uw werknemer het recht om van het werk weg te blijven met behoud van zijn loon om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken (ongeacht of het om een ontslag door u of door uw werknemer gaat!). Uw werknemer kan enkel van deze afwezigheid gebruik maken voor het zoeken naar een andere dienstbetrekking.

Men moet twee situaties onderscheiden: 

1) Als uw werknemer geen recht heeft op een outplacementbegeleiding

Dan wordt hem het recht om afwezig te zijn toegekend ten belope van een dag (of twee halve dagen) per week tijdens de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn. Tijdens de voorafgaande periode mag uw werknemer in beginsel enkel een halve dag per week van het werk wegblijven. 

Voorbeeld 1: Uw werknemer neemt ontslag met een opzegging van 13 weken. Hij mag een volle dag of 2 halve dagen per week tijdens de hele duur van de opzegging afwezig zijn om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken. 

Voorbeeld 2: U ontslaat uw werknemer met een opzegging van 29 weken. Tijdens de eerste drie weken van zijn opzegging mag hij enkel een halve dag per week afwezig zijn om een nieuwe dienstbetrekking te zoeken. Nadien mag hij een volle dag of 2 halve dagen per week afwezig zijn.  

2) Als uw werknemer wél recht heeft op een outplacementbegeleiding

In dat geval mag de werknemer gedurende de volledige duur van de opzeggingstermijn een dag per week afwezig zijn. Het kan daarbij gaan om een volle dag of 2 halve dagen.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Kan u een werknemer ontslaan om dringende redenen wegens het laattijdig binnenbrengen van ziektebriefjes?

Eén van uw werknemers is reeds een tijdje ziek. Tot nu heeft hij de ziektebriefjes – die telkens maar voor één week uitgeschreven zijn – steeds te laat binnen gebracht en u te laat verwittigd. Kan u de werknemer daarvoor ontslaan op grond van dringende redenen? Als de dokter weet dat de ziekteperiode langer dan één week duurt, kan de dokter dan ziektebriefjes per week uitschrijven? Moet u als werkgever enkel de eerste maand uitbetalen en neemt de ziekteverzekering het daarna over?

Ontslag om dringende redenen houdt in dat er een ernstige tekortkoming bestaat die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Het begrip dringende reden is geen absoluut begrip. Een bepaalde tekortkoming kan in het ene geval wel een motief zijn voor onmiddellijk ontslag, en in het andere geval niet. Het is volgens ons ten zeerste af te raden om in dit geval over te gaan tot een ontslag om dringende reden enkel en alleen op basis van de laattijdige afgifte van de ziektebriefjes. Ook een bezoek van de controlearts zal hier niets aan veranderen.

De (enige) sanctie op het laattijdig binnenbrengen van een geneeskundig getuigschrift is immers de niet betaling van het gewaarborgd loon. De wet bepaalt dat wanneer een werknemer nalaat zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van de arbeidsongeschiktheid, kan het recht worden ontzegd op het gewaarborgd loon voor de dagen van ongeschiktheid die de dag van de verwittiging voorafgaan.

Vroeger kon in uitzonderlijke gevallen het niet naleven van de verwittigingsplicht wél gesanctioneerd worden met ontslag om dringende reden, maar het is weinig waarschijnlijk dat een rechter die zware sanctie nog zal aanvaarden nu wettelijk is voorzien in een andere sanctie (niet-betaling gewaarborgd loon). 

De dokter kan trouwens perfect ziektebriefjes van 1 week uitschrijven. Daar kan niets tegen ingebracht worden.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Webinar ontslagmotivering

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Tools

Ontslagberekening

Liantis, de HR partner van UNIZO, ontwikkelde een handige tool om opzeggingstermijn en -vergoeding te simuleren.

Ga naar de tool