Gentse ondernemers maken de balans op na half jaar mobiliteitsplan

UNIZO ijvert voor positieve imagocampagne om het vertrouwen in de Gentse binnenstad bij de consumenten terug te herstellen.

De resultaten van de UNIZO-enquête over het Gentse mobiliteitsplan zijn bekend. Daaruit blijkt dat een aantal Gentse ondernemers een moeilijke jaarhelft achter de rug heeft, maar een deel van de ondernemers is vastberaden en ziet de toekomst positief tegemoet mits een paar grondige aanpassingen. Een positieve campagne om het imago van Gent te herstellen, een slimme verlaging van de parkeertarieven in combinatie met een goed uitgebouwd openbaar vervoer en Park&Ride – systeem en een betere signalisatie van de centrumparkings zou de situatie voor ons een stuk beter maken, klinkt het. Klantbeleving en gebruiksgemak staan centraal in een bedrijvige stadskern. Willen we de klant in de toekomst blijven verleiden, dan moeten we daar als ondernemers en overheid samen de handen voor in elkaar slaan, dringt Jos Vermeiren - directeur UNIZO Oost-Vlaanderen, aan.
 
Op maandagochtend 3 april trad het veelbesproken circulatieplan voor de binnenstad van Gent in werking. Ondanks tal van onrustwekkende signalen vanuit ondernemerswereld over omzetverliezen en een aantal praktische bezwaren (zoals het vergunningen – en venstertijdensysteem) werd er vanuit verschillende hoeken gepleit geduld te oefenen en het plan alle kansen op slagen te geven. UNIZO is in die tijd steeds vinger aan de pols blijven houden bij de bedrijven, pikte signalen op en vroeg bijsturingen aan het stadbestuur waar nodig. Een aantal zaken werden ter harte genomen. Zo werden de parkeertarieven op vraag van UNIZO en de bedrijven een eerste keer aangepast eind mei en werd de nood aan een positieve imagocampagne over Gent door de stad erkend. Momenteel lopen er op initiatief van Stad Gent een heleboel metingen en onderzoeken om de impact van het circulatieplan in kaart te brengen, gaande van enquêtes bij bewoners, luchtkwaliteitsmetingen, auto- en fietstellingen en twee focusgroepen met ondernemers. Toch wordt volgens UNIZO de stem van de ondernemer onvoldoende gehoord.

Daarom nam UNIZO de afgelopen weken zelf het initiatief om na een half jaar circulatieplan een nieuwe bevraging te organiseren bij de ondernemers uit Gent. De resultaten zullen zowel aan het stadsbestuur als de oppositie worden overgemaakt. UNIZO zal actief verdere ontwikkelingen blijven monitoren, opvolgen en opnieuw overlegmomenten organiseren met ondernemers en politiek.

Bereikbaarheid en imago
Over de bereikbaarheid van de Gentse binnenstad lopen de meningen uiteen. Twee derde van de bevraagden vindt dat z'n onderneming voldoende tot goed bereikbaar is. Toch krijgt 62% van de ondernemers geregeld negatieve reacties van z'n klanten over het circulatieplan. Zo zijn de GPS-systemen nog steeds niet aangepast aan het circulatieplan. Uit de enquête blijkt vooral dat de Gentse ondernemer vindt dat de stad Gent veel meer moet inzetten op positieve communicatie over de bereikbaarheid. "De perceptie leeft te hard dat Gent én de ondernemingen moeilijk bereikbaar zijn, en dit vooral voor de automobilist uit de randgemeenten, die minder vertrouwd is met de stad en zo het gevoel heeft niet langer welkom te zijn met de wagen," zeggen de ondernemers.

Parkeertarieven
Het  grootste knelpunt volgens de Gentse ondernemers zijn de hoge parkeertarieven.  Maar liefst 73 procent is niet tevreden met het nieuwe parkeerbeleid en de parkeertarieven. "De hoge parkeertarieven schrikken de klanten af", klinkt het. Ook de signalisatie naar de verschillende ondergrondse parkings is volgens de ondernemers problematisch. Uit de bevraging blijkt dat heel wat occasionele klanten de weg niet vinden naar de ondergrondse parkings. "En als een parking vol zit, weten de klanten niet hoe meer hoe ze naar een andere parking kunnen uitwijken. Dan is de kans groot dat ze, na eerst omgeleid te zijn naar de ring, terug naar huis rijden en een volgende keer een alternatief zoeken buiten het centrum," klinkt het.  Er is grote consensus onder de bedrijven dat er dringend nood is aan duidelijk gecommuniceerde en strategisch gelegen randparkings, die goed ontsloten zijn door andere vervoerswijzen, zoals deelfietsen, openbaar vervoer en taxisystemen.  
 
Vergunningen
De ondernemers pleiten ook voor een aanpassing van het vergunningenbeleid. 47% buist het vergunningenbeleid voor het autovrij gebied. Voor heel wat ondernemers is leveren voor 11u onhaalbaar. Zij dringen aan op een uitbreiding van de venstertijden. Vooral bij horeca wordt dit als problematisch ervaren. Als gevolg van de knippen wordt veel kostbare tijd verloren. Daarnaast wordt het aanvragen van vergunningen als zeer omslachtig ervaren en is het voor vele (sporadische) dienstverleners/aannemers van buiten de stad Gent zelfs onbekend.

Omzet
De ondernemers menen dat bovenstaande knelpunten ervoor zorgen dat de klanten van de randgemeenten de weg niet meer vinden naar het Gentse stadscentrum. "Gent is een stad voor geplande daguitstappen geworden." klinkt het. De helft van de ondervraagden meldt dan ook een omzetdaling sinds de invoering van het mobiliteitsplan, gaande van 10% tot meer dan 30%. Een aantal ondernemers wijt deze omzetdaling louter aan het mobiliteitsplan, afhankelijk van de sector en de ligging. Een klein aantal ondernemers (9%) meldt een kleine omzetstijging.

Opvallend: één derde van de ondervraagden overweegt om volgend jaar op een andere partij te stemmen.  UNIZO roept op tot een positief verbindende imagocampagne, breed gedragen over de partijgrenzen heen, om het vertrouwen in Gent te herstellen naar de consument.
 
UNIZO Oost-Vlaanderen stuurde de enquête uit naar alle ondernemers in Gent en deelgemeenten. 141 ondernemers namen deel aan de bevraging. Tijdens een gespreksavond op maandag 6 november kunnen de ondernemers nog bijkomende suggesties doen. UNIZO neemt deze meningen en suggesties ter harte en zal met gedetailleerde en concrete aanbevelingen naar de Gentse politiek trekken. 
 
UNIZO Oost-Vlaanderen dringt concreet aan op de volgende 5 actiepunten bij het beleid:
● Organiseren van een campagne die reikt tot de provinciegrenzen en daarbuiten, die duidelijk maakt dat Gent vlot bereikbaar is.
● Een slimme aanpassing van de parkeertarieven en betere signalisatie naar en tussen de ondergrondse parkings.
● Een uitbreiding van de levertijden en een vlotter vergunningensysteem.
● Op maat werking voor Gentse ondernemers met moeilijkheden, in samenwerking met UNIZO en de dienst Economie Stad Gent. 
● Snelle aanpak van aantal knelpunten op de kleine ring, zoals Dok Zuid (Dampoort) en Rooigemlaan.