Slachtoffer van stroompanne?

Werkelijke schade stroompanne verhalen, naast de ongemakkenvergoeding.

De stroompanne in Gent van 14 september zorgde ervoor dat de elektriciteitstoevoer ongepland langer dan 4 uur was onderbroken. U kan een vergoeding bekomen!

De lijst met de straten met stroompanne vindt u HIER.

1. Melding schade: u bewijst de werkelijke schade

    1.1. Welke vergoeding?
       
           Als algemene richtlijn geldt dat u bewijzen dient te leveren waaruit blijkt dat
           er winstderving is (dus geen omzetverlies).

           De vergoeding is afhankelijk van geval tot geval. De werkelijke schade
           dient namelijk begroot te worden (dus niet geraamd) op basis van
           (boekhoudkundige) stukken, die u al dan niet samen met uw boekhouder
           kunt verzamelen.

           Dit zijn bijvoorbeeld dagboeken/dagelijkse ontvangsten, BTW/fiscale
           afrekeningen, aankoopfacturen voeding/producten die u heeft moeten
           weggooien, vernietigingskosten, afrekening sociaal secretariaat super bruto
           kost personeel, factuur voor een gehuurde stroomgroep,…

    1.2. Hoe aanvragen?

           U kan de aanvraag indienen rechtstreeks bij Eandis op volgende wijzen:

           a) Via de website: https://klachten.eandis.be/ Het thema van de klacht is
               dan ‘Melding Schade’.

           b) Via de telefoon (callcenter): 078 35 35 34 c) In een klantenkantoor van
               Eandis (https://www.eandis.be/nl/klantenkantoren) De behandeling van
               deze dossiers zal (meestal) gebeuren door een expert. Eandis meldt ons
               dat zij in eerste instantie deze aanvragen via een minnelijke schikking
               willen behandelen opdat er snel uitsluitsel kan volgen voor de klant en
               aldus niet via de rechtbank.

    1.3. Tot wanneer?

           Wilt u de werkelijke schade bewijzen omdat deze hoger is dan de forfaitaire
           vergoeding, dan heeft u tot en met 12 november 2017.

           Het Aansluitingsreglement van Eandis vermeldt dat ‘De aanvraag  tot het 
           verkrijgen van een schadevergoeding moet ingediend worden binnen de 90
           kalenderdagen na het zich voordoen van een incident op het distributienet
           of van een schade verwekkend feit’.

In de mailing van UNIZO van vrijdag 29 september hebben wij reeds melding gemaakt van de forfaitaire ongemakkenvergoeding. U kunt tegelijkertijd beide aanvragen indienen. Indien later een vergoeding voor werkelijke schade wordt toegekend door Eandis, dan wordt de forfaitaire vergoeding hiervan afgetrokken.

2. Aanvraag forfaitaire vergoeding (zie hierover ook mailing van UNIZO
    van 29/9) 
 
    2.1. Welke vergoeding?

           2.1.1. Voor niet-huishoudelijke klanten (aangesloten op het
                     laagspanningsnet) 20% van de distributiekosten voor de
                     voorafgaande maand (met een minimum van 35 euro) voor de eerste
                     4 uur onderbreking plus 50% van dat bedrag (met een minimum van
                     20 euro) per 4 uur extra onderbreking

           2.1.2.  Voor huishoudelijke klanten (aangesloten op het laagspanningsnet)
                     35 euro voor de eerste 4 uur onderbreking plus 20 euro per 4 uur
                     extra onderbreking

           2.1.3.  Voor klanten met een hoogspanningsaansluiting Hier gelden de
                      voorwaarden zoals bepaald in uw persoonlijk aansluitcontract. Indien
                      hier vragen over zijn, dan kunt u uw lokale
                      relatiebeheerder/accountmanager van Eandis contacteren.

    2.2. Hoe aanvragen?

           U dient voor de forfaitaire ongemakkenvergoeding niets te bewijzen, enkel
           aansluitingsnummer in de getroffen straten (zie hierboven).

           2.2.1.  Gezien de uitzonderlijke omstandigheden en het groot aantal
                      geïmpacteerden, heeft UNIZO met Eandis afgesproken dat u uw
                      aanvraag kan laten registreren bij Eandis via UNIZO. Hiervoor vult u
                      als niet-huishoudelijke klant aangesloten op het laagspanningsnet
                      het invulformulier van UNIZO in: klik hier.
                      
           2.2.2.  Eandis voorziet zelf volgende kanalen om de vergoeding aan te
                      vragen:
                  
                      a) Via de website: https://klachten.eandis.be/
                          Het thema van de klacht is dan ‘Forfaitaire vergoeding langdurige
                          onderbreking (> 4 u)’.
                      b) Via de telefoon (callcenter): 078 35 35 34 c) 
                          In een klantenkantoor van Eandis 
                          (https://www.eandis.be/nl/klantenkantoren)
                          Deze vergoeding wordt binnen de 60 dagen uitbetaald.

    2.3. Tot wanneer?

           Tot en met 13 oktober 2017 kan u uw aanvraag voor de forfaitaire 
           ongemakkenvergoeding indienen.

Thema: Actueel