Energie

Betaalbare energie en voluit voor circulaire economie

Vlaamse kmo’s betalen meer voor elektriciteit dan hun collega’s in de buurlanden. Dat komt door de hogere distributienettarieven, waarin tal van ecologische en sociale verplichtingen doorgerekend worden.

Die doorrekening moet stoppen: nettarieven moeten terug dienen voor hun oorspronkelijk doel, namelijk de financiering van kosten voor netbeheer, netonderhoud en nieuwe netinvesteringen. Er moet eindelijk ook een energienorm komen, die ervoor zorgt dat onze elektriciteitskosten niet sneller stijgen dan in de buurlanden.

Om bedrijfsinvesteringen in hernieuwbare energie zoals zonnepanelen of windturbines te stimuleren, moeten de barrières voor het aanleggen van microgrids (lokale energienetwerken) of directe lijnen gesloopt worden. UNIZO vraagt ook korte en soepele procedures bij elke vorm van subsidie voor hernieuwbare energie.

Circulaire economie biedt kansen voor lokale productie, maar er zijn nog heel wat hinderpalen om aan te pakken. Zo is bijvoorbeeld de definitie van afvalstof op Europees niveau vastgelegd, maar wordt die in de diverse lidstaten anders toegepast. Omdat de regels en procedures voor “afvalstoffen” sterk verschillen van die voor “producten”, wil UNIZO dat de criteria en definities in alle EU-lidstaten eenzelfde toepassing krijgen. Eén Europees elektronisch loket om alle registraties, erkenningen, verklaringen of vergunningen, verbonden aan grensoverschrijdend transport van afval aan te vragen, zou ook al een hele stap vooruit zijn.

"CIRCULAIRE ECONOMIE BIEDT KANSEN VOOR LOKALE PRODUCTIE, MAAR ER ZIJN NOG HEEL WAT HINDERPALEN."

Het Brussels Gewest moet het gebrek aan stockageinfrastructuur voor afvalstoffen aanpakken. De milieuvergunningsplicht voor (tijdelijke) stockage van afvalstoffen moet er aangepast worden en vlotter verlopen.

UNIZO ziet geen heil in statiegeldsystemen voor blikjes en plastic drankverpakkingen, maar wil volop inzetten op meer en betere recyclage van verpakkingen. Dat kan onder meer door productnormen voor verpakkingen op Europees niveau én door meer gerecycleerd materiaal te gebruiken in drankverpakkingen die in België op de markt worden gebracht. De inkomsten van de federale verpakkingsheffing op drankverpakkingen die bedrijven nu betalen en die jaarlijks circa 340 miljoen euro opbrengt, moeten dienen voor een duurzaam verpakkingsbeleid en de strijd tegen zwerfvuil.

UNIZO is voorstander van sterke internationale klimaatakkoorden die een gelijk speelveld garanderen voor onze bedrijven. Maar terwijl de broeikasgasuitstoot ten gevolge van onze eigen productie daalt, importeren we meer broeikasgasemissies via producten uit het buitenland. Er is nood aan een Europees beleid dat importemissies vermijdt door meer in te zetten op verhoogde lokale productie.

Als lid van UNIZO draag je bij tot onze zeggingskracht bij de overheid. En je geniet daarnaast nog tal van voordelen. Meer weten?

Ontdek waarom een UNIZO-lidmaatschap echt iets voor jou is

 

Dit standpunt is een van vele prioriteiten die UNIZO naar voren schuift. Wil je meer weten over dit en alle andere standpunten van UNIZO?

 

Ik lees graag het volledige memorandum