Sociale zekerheid

Een betere sociale zekerheid voor zelfstandigen

Er is nood aan een verdere verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen. Want er zijn nog altijd grote verschillen tussen het sociaal statuut van zelfstandigen en dat van werknemers en ambtenaren, terwijl ze als ondernemer zelf toch ook meebetalen aan de sociale bescherming van de anderen.

De verschillen in sociale bescherming zijn ook een drempel voor kandidaat-ondernemers om een eigen zaak te beginnen.

De grootste prioriteit gaat uit naar een verhoging van de lage pensioenen van zelfstandigen. UNIZO vraagt in de eerste plaats dat de pensioenberekening geharmoniseerd wordt met die van werknemers. Dit houdt in dat de zogenaamde correctiecoëfficiënten voor de loopbaanjaren vanaf 2020 op 1 worden gezet en dus de inkomsten van zelfstandigen niet langer neerwaarts bijgesteld worden. Ook moeten zelfstandigen in moeilijke financiële omstandigheden pensioenrechten kunnen opbouwen op basis van het minimuminkomen.

UNIZO pleit ook voor meer ondersteuning van arbeidsongeschikte zelfstandigen wanneer ze hun activiteit zo snel mogelijk willen hervatten. Er moet ook een 'gezondheidsbudget' worden gecreëerd, waarmee de zelfstandige gedurende zijn loopbaan kan investeren in preventie en re-integratie. Ook moet de carensperiode afgeschaft worden voor zelfstandigen die langer dan twee weken arbeidsongeschikt zijn. En de vrijstelling van bijdragen tijdens de arbeidsongeschiktheid zou automatisch moeten verlopen.

"GROOTSTE PRIORITEIT: VERHOGING VAN DE LAGE PENSIOENEN VAN ZELFSTANDIGEN."

Om de bescherming van zelfstandigen tegen armoede te verbeteren moet onder meer de overbruggingsverzekering automatisch worden toegekend aan een gewezen zelfstandige, en moet hij die overbruggingsuitkering kunnen combineren met een beperkte beroepsactiviteit.

UNIZO pleit ook voor een matiging van de overdreven forse verhogingen die worden aangerekend bij laattijdige betaling van de sociale bijdragen.

Als lid van UNIZO draag je bij tot onze zeggingskracht bij de overheid. En je geniet daarnaast nog tal van voordelen. Meer weten?

Ontdek waarom een UNIZO-lidmaatschap echt iets voor jou is

 

Dit standpunt is een van vele prioriteiten die UNIZO naar voren schuift. Wil je meer weten over dit en alle andere standpunten van UNIZO?

 

Ik lees graag het volledige memorandum