Tewerkstelling

Meer mensen aan de slag bij kmo's

Dit land heeft een paradoxaal probleem: al is de voorbije jaren de werkloosheid aanzienlijk gedaald, er zijn nog altijd veel werklozen, en tegelijk vinden onze bedrijven steeds moeilijker geschikt personeel.

Er is een batterij aan maatregelen nodig om meer gemotiveerde en geschoolde mensen in onze bedrijven aan de slag te krijgen en te houden. Een selectie van wat UNIZO voorstelt:

  • Arbeidsbemiddelaars VDAB en Actiris moeten zich niet alleen bezig houden met het activeren en begeleiden van werkzoekenden, maar hun rol van arbeidsmarktregisseur ten volle opnemen. Dit betekent dat ze een volledig overzicht moeten ontwikkelen op de potentiële arbeidsreserve (die ruimer is dan alleen werklozen), evenals op de openstaande vacatures en de competenties die daarvoor zijn vereist.
  • Zoals in alle Europese landen moet ook in België de werkloosheidsuitkering beperkt worden in de tijd. Afhankelijk van de voorafgaande loopbaanduur is dat minimum 2 en maximum 5 jaar. Daarna valt de werkzoekende terug op een bijstandsregeling, gekoppeld aan een middelentoets. De vrijgekomen middelen worden gebruikt om werkzoekenden beter op te leiden en te begeleiden.
  • De voorstellen tot meer flexibiliteit (zie hiervoor), kunnen onder meer een opstap naar werk betekenen voor mensen waarvoor een voltijdse baan in eerste instantie niet is weggelegd.
  • Er komt een re-integratiepremie voor werkgevers om arbeidsongeschikte medewerkers te re-integreren.
  • Oudere werknemers blijven langer aan het werk door de lonen niet langer te koppelen aan anciënniteit.
  • Bijkomende plaatsen voor kinderopvang, ook buiten de klassieke werkuren.
  • Eenzelfde tegemoetkoming voor de reguliere economie als de sociale economie bij de aanwerving van kansengroepen.
  • Positieve acties om alle groepen in de samenleving en dus bijvoorbeeld ook mensen met een migratieachtergrond beter te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt.
  • Meer mogelijkheden voor efficiënte arbeidsmigratie.

Daarnaast moet in het onderwijs verder werk worden gemaakt van een beter imago van de technische en beroepsgerichte opleidingen. Onze ondernemingen hunkeren naar deze profielen. Verder moet “werkplekleren” in elke studierichting, zowel secundair als hoger onderwijs, een onderdeel worden van de opleiding. En duaal leren moet een volwaardige leerweg worden binnen het onderwijs, ook bij hoger en volwassenenonderwijs.

"ER IS EEN BATTERIJ AAN MAATREGELEN NODIG OM MEER GEMOTIVEERDE EN GESCHOOLDE MENSEN IN ONZE BEDRIJVEN AAN DE SLAG TE KRIJGEN."

Investeren in opleiding moet verder aangemoedigd worden. Dat kan onder meer door een verhoogde fiscale aftrek voor vorming en ruimere mogelijkheden voor het scholingsbeding, waardoor de ondernemer een deel van de opleidingskosten kan recupereren als zijn werknemer elders gaat werken. Dit moet bijvoorbeeld ook kunnen bij opleidingen of bijscholingen die voor het uitoefenen van bepaalde taken opgelegd zijn.

Syntra Vlaanderen moet hervormd worden tot een echt agentschap voor ondernemerschapsvorming, beroepsopleidingen en het duaal leren.

Dit standpunt is een van vele prioriteiten die UNIZO voor de verkiezingen in mei naar voren schuift. Wil je meer weten over dit en alle andere standpunten van UNIZO?

Ik lees graag het volledige memorandum