De Startlening+ : voorwaarden en tips

De Startlening+ van Participatiefonds Vlaanderen is een achtergestelde lening voor alle starters (natuurlijke personen en rechtspersonen) die nog niet of gedurende ten hoogste 4 jaar actief zijn (voor natuurlijke personen : actief in hoofdberoep).

  • Het maximumbedrag is € 100.000, en kan ook nooit hoger zijn dan 4 maal de eigen inbreng. Die eigen inbreng mag ook gedeeltelijk of volledig geleend worden. Een Startlening+ is dus perfect mogelijk zonder dat er een lening van een bank aan te pas komt.  De intrestvoet is vast en bedraagt 3,00 % per jaar (augustus 2015).
  • De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar.
  • De Startlening+ is bestemd voor de financiering van uw materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van uw behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van uw activiteit.
  • Participatiefonds Vlaanderen financiert enkel nieuwe investeringen (ook vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal) maar aanvaardt geen aanvragen voor herfinanciering van bestaande schulden. Een openstaande schuld van minder dan 3 maanden oud op het moment van ontvangst van de aanvraag beschouwt Participatiefonds Vlaanderen niet als een bestaande schuld. Voor uw investeringen in onroerende goederen komt het Participatiefonds Vlaanderen enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik.
  • Tijdens het eerste jaar betaalt u enkel de intresten terug. Mits gemotiveerde aanvraag kunt u dit verlengen tot 2 jaar, of ervan afzien, en het kapitaal ook al vanaf het eerste jaar terugbetalen.

Door het achtergesteld karakter van de Startlening+ kunnen andere kredietverstrekkers deze lening beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen van uw onderneming. Participatiefonds Vlaanderen stelt zich ook soepel op wat de vraag naar waarborgen betreft.

Extra’s indien u werkzoekende bent

Definitie werkzoekende: een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze, niet-werkende werkzoekende of begunstigde van een leefloon.

  • U bezorgt een geldig attest Startlening+ (verkrijgbaar bij de VDAB of enige andere bevoegde instantie bij de aanvraag.
  • De looptijd van uw lening als werkzoekende bedraagt minimum 5 jaar.
  • Participatiefonds Vlaanderen vraagt geen waarborgen als u werkzoekende bent.
  • Indien de zaak of onderneming wordt stopgezet, dan kan zelfs een schuld tot € 40.000 worden kwijtgescholden. U moet als leningnemer het bewijs van gebrek aan leefbaarheid leveren van de activiteit binnen drie maanden na de stopzetting. In alle andere gevallen van stopzetting moet u het bedrag van de Startlening+ terugbetalen.
  • U behoudt het recht op werkloosheidsuitkering bij stopzetting voor om het even welke reden binnen de 15 jaar volgend op de start van de zelfstandige activiteit.

Meer informatie

Participatiefonds Vlaanderen, dat behoort tot de PMV-groep, werkt samen met aanbrengers. UNIZO is zo’n erkende aanbrenger, en begeleidt graag bij de aanvraag van een Startlening+.

 

 

Meer over: Starten, Steunmaatregelen starters, Steunmaatregelen, Financiering

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het Unizo Kennisnet:
geef uw zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer Unizo Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor u klaar!