Tax shelter voor startende ondernemingen

Laatste aanpassing: 
02/08/2022

Wat is het?

Sinds 1 juli 2015 hebben particulieren die rechtstreeks inschrijven op nieuwe aandelen van een startende kleine vennootschap recht op een belastingvermindering. 

Ze hebben ook recht op deze belastingvermindering wanneer ze een deelneming verwerven in een erkend startersfonds. Het startersfonds moet deze ingezamelde middelen dan wel beleggen in nieuwe aandelen van startende kleine vennootschappen.

Normaal gezien gaat het om een belastingvermindering van 30%. Indien de particulier echter investeert in een microvennootschap, bedraagt de belastingvermindering 45%. De toepassing van deze maatregel moet het voor de startende ondernemer dus eenvoudiger maken om het benodigde kapitaal te verwerven.

Voor wie is het?

De maatregel geldt voor startende kleine vennootschappen. Zij ondervinden vaak problemen bij het verwerven van het benodigde kapitaal.

Welke voorwaarden hangen er aan vast?

Om recht te hebben op de belastingvermindering moet de inbreng van de particulier in geld gebeuren. De inbreng van bijvoorbeeld een gebouw of een materieel vast actief door een particulier komt bijgevolg niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

De aandelen waarop de particulier inschrijft, moeten uitgegeven zijn naar aanleiding van de oprichting van de startende kleine vennootschap of naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na oprichting van de vennootschap.

De belastingvermindering geldt niet voor een bedrijfsleider wanneer hij inschrijft op aandelen van zijn eigen vennootschap.

De maximumparticipatie die een particulier in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap kan verwerven bedraagt 30%.  Wanneer hij een grotere participatie verwerft geldt de belastingvermindering enkel voor het bedrag dat de 30%-participatie niet overschrijdt.

Ook komt ieder jaar enkel de eerste 100.000 euro die een particulier inbrengt in aanmerking voor de belastingvermindering. De verworven aandelen moeten 4 jaar in het bezit van de particulier blijven als hij de belastingvermindering wil verkrijgen.

Er zijn 10 voorwaarden waaraan een kleine vennootschap moet voldoen opdat particulieren kunnen genieten van het belastingvoordeel:

1. Het moet gaan om een binnenlandse vennootschap of een EER-vennootschap die een Belgische vaste inrichting heeft zijn.
2. De vennootschap mag niet zijn opgericht in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen.
3. Beursgenoteerde bedrijven zijn uitgesloten.
4. Vennootschappen die in het verleden al een kapitaalvermindering hebben doorgevoerd of dividenden hebben uitgekeerd zijn uitgesloten.
5. De onderneming mag geen vastgoedvennootschap zijn. Door het opnemen van deze voorwaarde kan een vennootschap waarin onroerend goed ondergebracht is, dat ter beschikking gesteld wordt aan haar bedrijfsleider en zijn gezin, geen gebruik maken van de maatregel.
6. De vennootschap mag geen beleggings-, thesaurie,- of financieringsvennootschap zijn.
7. Ondernemingen die zijn opgericht met het oog op het afsluiten van een management- of bestuurdersovereenkomst zijn uitgesloten.
8. Ondernemingen ‘in moeilijkheden’ komen niet in aanmerking voor de nieuwe regeling. Met een onderneming ‘in moeilijkheden’ bedoelt men een werkgever waarvoor een aangifte of verering tot faillietverklaring is ingesteld of waarvan het beheer van het actief geheel of ten dele is ontnomen. Het omvat ook een werkgever waarvoor een procedure van gerechtelijke reorganisatie is geopend. 
9. De vennootschap mag het ontvangen geld niet gebruiken voor het uitkeren van dividend of voor de aankoop van aandelen. 
10. Het maximumbedrag dat een vennootschap kan ontvangen over de jaren heen bedraagt 250.000 euro.

De bovenstaande voorwaarden blijven gelden tot 4 jaar na de volstorting van de aandelen van de vennootschap. Bij schending van de voorwaarden binnen de 4 jaar wordt de belastingvermindering verhoudingsgewijs teruggenomen.

Attest

Om die belastingvermindering te kunnen krijgen (en behouden), moeten de investeerders documenten ter beschikking houden van de belastingadministratie. De startende vennootschap moet deze documenten opstellen en aan de investeerders bezorgen.

De belastingadministratie heeft een modelattest gepubliceerd dat de startende vennootschappen hiervoor vrijblijvend kunnen gebruiken.

U kan een model attest hier downloaden.

Meer info

De FOD Financiën maakte een interessante oplijsting van de meest gestelde vragen en antwoorden over de Tax Shelter voor start-ups. Deze zijn van toepassing op aandelen uitgegeven tijdens een belastbaar tijdperk in de vennootschapsbelasting dat aanvangt vanaf 01/01/2016.

1. Wat is de tax shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen)?

2. Wie heeft recht op de belastingvermindering?

3. De maatregel heeft betrekking op startende vennootschappen. Wat betekent 'startende'?

4. Welke vennootschappen worden beoogd?

5. Welke datum bepaalt of de kapitaalverhoging binnen de vier jaar na de oprichting van de vennootschap plaatsvindt?

6. Op welke manier kan ik in die vennootschappen investeren?

7. Welke aandelen van startende vennootschappen worden beoogd?

8. Kan ik bestaande aandelen kopen?

9. Wat gebeurt er wanneer ik de betrokken aandelen geen 48 maanden behoud?

10. Wat gebeurt er in geval van overlijden binnen de 48 maanden na de investering?

11. De startende vennootschappen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen gedurende 48 maanden. Wat indien zij er binnen die periode niet langer aan voldoen?

12. Welke grenzen zijn bepaald voor de investeringen?

13. Wat zijn de percentages van de belastingvermindering?

14. Wat zijn de beoogde micro-vennootschappen?

15. Kan de belastingvermindering worden terugbetaald of overgedragen naar een volgend belastbaar tijdperk als ze niet volledig kan worden aangerekend bij gebrek aan voldoende belastingen?

16. Wat zijn de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER)?

17. Vanaf wanneer is deze nieuwe belastingvermindering in werking getreden?

 

Is je zaak nog geen 5 jaar oud en wil je weten of je goed bezig bent? Klik hier voor een individueel begeleidingstraject.

Wil je graag weten of je idee haalbaar is? Klik hier voor een individueel begeleidingstraject.

Meer over: Starten, Boekhouding, btw, belastingen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!