Wat zijn de beroepsvoorwaarden om als bankmakelaar te starten?

Laatste aanpassing: 
18/10/2018

Het statuut van bankmakelaar is gereglementeerd. De wet van 22 maart 2006 is van toepassing op de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en de gereglementeerde ondernemingen die in België werkzaam zijn of beogen te zijn. Zij regelt het bemiddelen in en het aanbieden van bank- en beleggingsdiensten, de informatie die aan het publiek moet worden verschaft en de controle op de naleving ervan.

1. Algemene vestigingsvereisten voor vrije beroepen
Niet iedereen kan zomaar een vrij beroep uitoefenen. Er dient aan bepaalde voorwaarden (vestigingsvereisten) te zijn voldaan om als beoefenaar van een vrij beroep aan de slag te gaan: zo moet men minstens 18 jaar oud zijn en dient men meestal specifieke beroepskennis aan te tonen. Bepaalde categorieën van vreemdelingen dienen bovendien over een beroepskaart te beschikken.

Daarnaast zijn er een aantal administratieve formaliteiten die in orde moeten worden gebracht: er moet een zichtrekening geopend worden, in sommige gevallen dient men een ondernemingsnummer aan te vragen (al dan niet in combinatie met een BTW-nummer). Iedere zelfstandige is voorts verplicht om tijdig aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en bij een ziekenfonds.

2. Specifieke vereisten voor bankmakelaars
A. Inschrijving in het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten
Het register wordt onderverdeeld in de categorieën "makelaars" en "agenten". Een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten kan slechts in één van de voormelde categorieën worden ingeschreven.
De aanvraag om inschrijving wordt gericht aan de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) en wordt gestaafd met de nodige documenten die aantonen dat aan alle voorwaarden is voldaan.Een aanvraag tot inschrijving kan ook door meerdere kandidaten collectief worden ingediend. Een centrale instelling moet in dit geval de naleving van de verplichtingen verifiëren en zal de aanvraag zelf indienen onder haar verantwoordelijkheid.

B. Permanente vorming
Gelet op een zeer snelle evolutie en de complexiteit van de financiële producten wordt de bankmakelaar verplicht zich regelmatig bij te scholen. De FSMA heeft de bevoegdheid om de vereisten inzake kennis en ervaring te omschrijven, gespecialiseerde cursussen te erkennen en regels vast te stellen waaraan examens moeten voldoen.

C. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Deze verzekering is verplicht teneinde ingeschreven te kunnen worden in het register.
Uitzondering: tussenpersonen genieten een vrijstelling voor zover de gereglementeerde ondernemingen voor wie zij optreden die aansprakelijkheid onvoorwaardelijk op zich nemen.

D. Financiële draagkracht waarborgen
De waarborg of borgstellingverbintenis bedraagt:
minimaal € 15.000,00;
€ 30.000,00 wanneer het zakencijfer tussen € 125.000,00 en € 1.250.000,00 ligt;
€ 150.000,00 wanneer het zakencijfer € 1.250.000,00 of meer bedraagt.

Uitzondering: vrijstelling voor makelaars van wie de verplichting op zich wordt genomen door een centrale instelling.

E. Onafhankelijkheid
De makelaar oefent zijn beroepswerkzaamheden uit buiten elke exclusiviteitsverbintenis. Hij gaat op zoek naar het beste product tegen de beste prijs op maat van de klant.

F. Cashless werken
De makelaar mag op geen enkel ogenblik in contanten of op rekening gelden en financiële instrumenten ontvangen en bijhouden.

G. Jaarlijks inschrijvingsgeld betalen
Dit inschrijvingsgeld wordt betaald aan de FSMA welke belast is met het toezicht op de naleving van de wet.

H. Toetreden tot een buitengerechtelijke geschillenregeling
Dit kan collectief of individueel. Bovendien moet men bijdragen tot de financiering van deze geschillenregeling.

3. Beroepsorganisaties en contactpersonen
FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)

Congresstraat 12-14
1000 Brussel
Tel.: (02)220.52.11
Fax: (02)220.52.75
http://www.fsma.be/

Liantis Sociaal Verzekeringsfonds Vrij beroep
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
Tel 02/212.22.30
Fax 02/403.05.53
www.liantis.be

Meer over: Starten, Beroepen-beroepsvoorwaarden, Beroepsvoorwaarden vrije beroepen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!