Welke types van vennootschappen bestaan er?

Laatste aanpassing: 
02/08/2022

 Sinds 1 mei 2019 is er een nieuwe vennootschapswet in België. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zorgt voor een sterke afslanking in het aantal vennootschapsvormen. Zo blijven er naast de Europese vennootschapsvormen waaruit men kan kiezen, 6 basisvormen over: de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF), de commanditaire vennootschap (CommV), de besloten vennootschap (BV), de coöperatieve vennootschap (CV) en de naamloze vennootschap (NV). Een belangrijk onderscheid tussen al deze vennootschapsvormen is het al dan niet besloten karakter en de mate van rechtspersoonlijkheid.

Alle vennootschappen zijn rechtspersonen. Rechtspersoonlijkheid betekent dat de vennootschap in kwestie eigen rechten en plichten heeft. De vennootschap-rechtspersoon treedt dus als zelfstandige entiteit op in het rechtsverkeer (en kan vb. contracten sluiten).

Bepaalde vennootschappen-rechtspersonen zijn echter meer geschikt dan andere om het privé-vermogen (gezinswoning, spaargelden, ...) af te splitsen van het ondernemingsvermogen. Hierdoor blijft het privé-vermogen in principe buiten schot als het met de zaak bergaf zou gaan, en bepaalde schulden niet meer kunnen betaald worden. Alleen het vermogen van de vennootschap wordt dan in de weegschaal gegooid. Dit is met name het geval voor vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid.

Zo kan men een onderscheid maken tussen volgende vennootschapscategorieën:

 Vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid De maatschap is een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Een maatschap is dus geen drager van rechten en plichten, bijgevolg kan zij niet als zelfstandige juridische entiteit optreden.

Uiteraard is in dit geval ook geen sprake van een afgescheiden vermogen of een beperking van de aansprakelijkheid der vennoten.

Vennootschappen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid  Een vennootschap onder firma (VOF) en een commanditaire vennootschap CommV) zijn vennootschapsvormen met onvolkomen rechtspersoonlijkheid. Zij kunnen als juridisch zelfstandige entiteit optreden. Zij genieten echter geen beperkte aansprakelijkheid. Zowel de vennootschap als de vennoten kunnen worden aangesproken voor de betaling van de vennootschapsschulden.

Vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid De naamloze vennootschap (NV), de besloten vennootschap (BV) en de coöperatieve vennootschap (CV) zijn vennootschapsvormen met volkomen rechtspersoonlijkheid. De vennootschap is een juridisch zelfstandige entiteit en drager van rechten en plichten. De vennootschap kan dus in rechte optreden. Bovendien genieten de vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid van een beperkte aansprakelijkheid.

Enkel in deze vennootschappen kan de vennoot niet meer verliezen dan zijn inbreng. Zijn persoonlijk vermogen blijft dus buiten schot.

In bepaalde gevallen is de scheiding tussen de vermogens zelfs bij de volkomen rechtspersonen echter niet waterdicht. Zo kan  ondernemingsrechtbankbij faillissement van de vennootschap beslissen dat de zaakvoerder of bestuurder het faillissement mee in de hand heeft gewerkt en hem verplichten een deel van de schulden persoonlijk te betalen. Hetzelfde geldt voor de oprichters, mocht blijken dat de vennootschap binnen de drie jaar is failliet gegaan omdat ze te weinig middelen had om de voorgenomen activiteiten op een normale manier uit te oefenen.

Ook een persoonlijke borgstelling bij de bank kan ervoor zorgen dat het privé vermogen van een aandeelhouder of bestuurder toch wordt aangesproken. Als de vennootschap een lening wil afsluiten, zal de bank immers bijna altijd een persoonlijke borgstelling vragen. Bij problemen kan de bank dan toch het privé-vermogen van de oprichter of bestuurder aanspreken. Hij heeft dan immers vrijwillig afstand gedaan van de scheiding tussen privé- en bedrijfsvermogen.

Voor het opstellen van de statuten van elk van deze vennootschapsvormen doet u best een beroep op een deskundige (advocaat, notaris, accountant, boekhouder, enz….). Sinds 1 augustus 2021 is het mogelijk om een vennootschap op te richten op digitale wijze via het platform 'startmybusiness' van de federatie van notarissen. Je hoeft hierdoor geen fysieke vergadering meer vast te leggen met een notaris. De tussenkomst van een notaris blijft wel vereist.

Meer over: Vennootschappen, Vennootschapsvormen, Types vennootschappen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!