Steunmaatregelen om betalingsmoeilijkheden handelshuur door coronacrisis op te vangen

OPGELET!
DEZE STEUNMAATREGEL IS AFGELOPEN OP 30 JUNI 2021!!

Moe(s)t jij als handelaar of horeca-uitbater of in de evenementensector verplicht de deuren sluiten, terwijl de betaling van de huur van jouw bedrijfspand verder loopt/liep? Of denk je de komende maanden moeilijkheden te (zullen) ondervinden met de betaling van je handelshuur? Dan hebben we goed nieuws. 

 • Huur je een pand in Vlaanderen of in Brussel dan is er de tijdelijke steunmaatregel van de handelshuurlening. Deze maatregel kwam er op uitdrukkelijke vraag van UNIZO en werd dankzij ons ook verlengd tot 30 juni 2021.
 • Bijkomend kan de verhuurder - dankzij UNIZO - ook genieten van een belastingvermindering als hij instapt in dit systeem voor panden die omwille van de coronamaatregelen verplicht gesloten zijn.

Je huurt een pand in Vlaanderen:

 • Wanneer de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt, kan je sinds 4 januari een lening aangaan van 4 maanden (in plaats van 2 maanden zoals daarvoor).
 • Ook de maximumbedragen die je kan lenen worden verhoogd. In plaats van maximaal 35.000 euro per pand, zal je per pand maximaal 60.000 euro kunnen lenen. Wanneer je meerdere panden huurt, kan je maximaal 150.000 euro lenen.
 • Ook wanneer je al een handelshuurlening hebt lopen, heb je hier recht op en kan je een uitbreiding tot de maximale vernieuwde voorwaarden aanvragen.
 • Bijkomend kan de verhuurder - op vraag van UNIZO - tijdelijk genieten van een belastingvermindering als hij instapt in dit systeem voor panden die omwille van de coronamaatregelen verplicht gesloten zijn

Alles over de Vlaamse handelshuurlening

Je huurt een pand in Brussel:

 • Lening kan tot 4 maanden huur dekken
 • Met een maximum bedrag tot 75.000€
 • Maatregel kan aangevraagd worden sinds midden januari 2021
 • Bijkomend geniet de verhuurder van een belastingvermindering als hij instapt in dit systeem voor panden die omwille van de coronamaatregelen verplicht gesloten zijn

Alles over de handelshuursteun in Brussel

 

Hoe werkt de Vlaamse handelshuurlening?

 • Het gaat om een vrijwillig systeem. Niemand wordt verplicht om hier in te stappen;
 • De verhuurder gaat akkoord om één of twee maanden (bv. april en/of mei) huurgelden (inclusief lasten) kwijt te schelden;
 • De twee volgende maanden (bv. juni en juli) huurgeld blijven in principe verschuldigd door de huurder. Maar de Vlaamse overheid engageert zich nu om voor maximum 4 maanden huur (inclusief lasten) als lening te geven aan de huurder.
 • Huurders die niet meteen kunnen betalen, vragen een lening aan bij de Participatie Maatschappij Vlaanderen voor zelfstandige ondernemers (PMV-z). Je kan 60.000 euro per pand lenen, met een maximum van 150.000 euro per onderneming voor alle gehuurde panden samen. VLAIO zal optreden als front-office van de maatregel.
 • De verhuurder krijgt meteen zijn huurgelden op de afgesproken tijdstippen.
 • De huurder betaalt de voorgeschoten huurgelden terug aan PMV-z over maximum 2 jaar, tegen een rente van 2%.
  • De terugbetalingen (van zowel kapitaal als intrest) door de huurder starten in principe pas na 6 maanden.
  • De huurder kan echter aangepaste afbetalingstermijnen aanvragen aan PMV-z, wanneer zijn onderneming (nog steeds of opnieuw) verplicht gesloten is door de coronamaatregelen.
  • PMV-z kan dan toestaan dat de huurder, uiterlijk drie maanden nadat de coronavirusmaatregelen die aanleiding gaven tot een verplichte sluiting zijn opgeheven, een eerste afbetaling van de lening moet doen. 

Wie komt in aanmerking?

Het toepassingsgebied van deze maatregel is dezelfde als dat van de corona hinderpremie: de maatregel geldt voor alle ondernemers die een handelspand huren en naar aanleiding van de coronamaatregelen verplicht zijn of zijn geweest om hun locatie volledig of gedeeltelijk te sluiten. Merk dus op dat het niet nodig is dat je nog steeds verplicht gesloten bent op het moment van de aanvraag, het volstaat dat je door de coronamaatregelen op een bepaald moment verplicht gesloten bent geweest. 

Daarnaast kunnen ook ondernemingen uit de evenementensector beroep doen op de maatregel.

Je moet wel beschikken over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, hetzij als:

 • Een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent in hoofdberoep;
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, de buitenlandse onderneming met een vergelijkbaar statuut en de vereniging met een economische activiteit;
 • Zelfstandigen in bijberoep die door hun hoge inkomen dezelfde bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.

Een huurder-ondernemer mag geen huurachterstand meer hebben op 15 maart 2020. Hij moet beschikken over een geregistreerd handelshuurcontract (of gelijkaardige juridische structuur waarbij, tegen een vergoeding, een handelspand wordt ter beschikking gesteld zoals erfpacht, vruchtgebruik, opstal, brouwerijcontract incl. terbeschikkingstelling van een pand) voor het pand waarvoor hij de lening aanvraagt. Het pand moet bovendien gelegen zijn in het Vlaams Gewest.

Hoe aanvragen?

DEADLINE VOOR AANVRAGEN: 30 juni 2021!

De huurder en verhuurder sluiten eerst een modelovereenkomst. 

Hier vind je een modelovereenkomst.

Deze geldt als hulpmiddel, want zodra de applicatie van de Vlaamse overheid online staat, wordt de overeenkomst meteen in het onlinesyteem aangemaakt. Deze model biedt wel een goede leidraad, als voorbereiding en om de afspraken te maken tussen huurder en verhuurder.

De huurder vraagt vervolgens tijdig en online de ondersteunende huurregeling aan, en dat ten laatste op 30 juni 2021. De verhuurder moet bevestigen ten laatste op 7 juli 2021. Een aanvraag kan betrekking hebben op meerdere panden van eenzelfde verhuurder waarvoor de huurder één handelshuurlening aanvraagt. Deze gegevens kan je alvast op voorhand verzamelen: 

 • Het originele huurcontract (registratienummer, data, …),
 • Gegevens van huurder, verhuurder en betreffende pand(en),
 • Afspraken op welke maand(en) de overeenkomst betrekking zal hebben.

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) onderzoekt vervolgens de aanvraag en de naleving van de voorwaarden. En pas nadien beslist PMV-z of de huurlening wordt toegekend. De huurder ondertekent de overeenkomst. Van zodra PMV-z de ondertekende leningsovereenkomsten heeft ontvangen, betaalt het de verschuldigde huur op het rekeningnummer van de verhuurder.

Vraag de handelshuurlening aan

Vanaf wanneer?

De regeling kan ten vroegste ingaan vanaf de maand april en moet worden aangevraagd door de huurder ten laatste op 30 juni 2021. De verhuurder moet bevestigen ten laatste op 7 juli 2021. Er wordt voorzien in een rechtstreekse betaling aan de verhuurder.

Waarom zou je instappen in dit vrijwillig systeem?

Voordeel voor de verhuurder:

 • De verhuurder heeft onmiddellijke zekerheid dat hij op de afgesproken tijdstippen zal worden betaald.
 • De liquiditeitspositie van de verhuurder wordt gegarandeerd waardoor hij belangrijke kosten, zoals leningen en facturen, kan blijven betalen.
 • De kans stijgt gevoelig dat hij na afloop van deze coronacrisis met dezelfde huurder verder kan.
 • Hij hoeft niet naar de vrederechter te stappen.
 • Hij kan van een fiscaal voordeel genieten

Voordeel voor de huurder:

 • De liquiditeitspositie van de huurder verbetert (via kwijtschelding en afbetaling van het resterende deel) waardoor zijn overlevingskansen toenemen.
 • Huurder wordt geholpen bij zijn betalingsmoeilijkheden.
 • Huurder geniet van drie tot vier maanden opschorting van betaling.
 • Hij vermijdt een juridische procedure

Belastingvoordeel voor verhuurders

Naast het systeem van de handelshuurlening die bestaat voor vestigingen in Vlaanderen en Brussel is er ook een bijkomende federale maatregel die geldt voor alle verhuurders in België, op voorwaarde dat ze instappen in een systeem van kwijtschelding van huur aan een huurder die omwille van de coronamaatregelen verplicht gesloten is.

Verhuur je een pand aan een zelfstandige of kmo’s die omwille van de coronamaatregelen verplicht gesloten is, dan krijg je een fiscale stimulans om de huur in de maanden maart, april, mei, juni, juli, augustus of september 2021 kwijt te schelden. Als je daarvan gebruik maakt, kan je als verhuurder genieten van een belastingvermindering van 30 procent. Let wel, om van dit belastingvoordeel te genieten, geldt een maximum dat je als verhuurder mag kwijtschelden van 5.000 euro per maand per overeenkomst en van 45.000 euro (in totaal, voor de drie maanden samen) per verhuurder. Dat betekent dus een maximaal belastingvoordeel van 1500 euro per maand per contract en 13.500 euro per verhuurder.

Om dit belastingvoordeel te bekomen moet de kwijtschelding schriftelijk worden overeengekomen tussen de huurder en verhuurder. De fiscus heeft nu de modelovereenkomst gepubliceerd die je facultatief kan gebruiken. Je kan met de huurder ook zelf een overeenkomst opstellen, maar als er onvoldoende informatie instaat, kan je aanvraag voor deze belastingvermindering misschien niet verwerkt worden. De (model)overeenkomst moet uiterlijk op 15 juli 2021 ingevuld en ondertekend worden bezorgd aan FOD Financiën. Dat kan zowel elektronisch als per gewone post.

Een voorbeeld om dit te verduidelijken

Verhuur je een pand aan een zelfstandige of kmo die omwille van de coronamaatregelen verplicht gesloten is, dan krijg je een fiscale stimulans om de huur in de maanden maart, april, mei, juni, juli, augustus of september 2021 kwijt te schelden. Als je daarvan gebruik maakt, dan kan je als verhuurder 30% van die kwijtgescholden huur inbrengen in de belastingen.

 • Als je bijvoorbeeld 4.000 euro huur per maand vraagt voor het pand, en je scheldt 3 maanden kwijt (12.000 euro) dan mag je 30% van dat bedrag (3.600 euro) aftrekken van je belastingen.
 • Let wel op: je mag de belastingvermindering van 30% toepassen op een kwijtschelding van maximum 5.000 euro per pand per maand.
  • Als je dus voor een pand bijvoorbeeld 8.000 euro per maand aan huur vraagt, dan mag je voor drie maanden (24.000 euro) maximum 15.000 euro kwijtschelding "gebruiken" om van de belastingvermindering van 30% gebruik te maken. In dit voorbeeld is dat dus een belastingvoordeel van 4.500 euro voor die drie maanden. 
  • Verhuur je meerder panden en scheld je de huur kwijt, dan mag je als huurder voor al die panden samen maximaal 45.000 euro kwijtschelding inroepen om van het belastingvoordeel van 30% te kunnen genieten.

Hulp of advies nodig?

Contacteer de UNIZO Ondernemerslijn en jouw adviseur zet je meteen op de goede weg!

Bel 02 21 22 678, mail of chat (rechtsonder).

Andere vragen over huur in coronatijden?