UNIZO op de barricaden voor ondernemers

Banner realisatiesDanny bij de premierElke dag opnieuw springt in de bres voor ondernemers, op alle fronten. Om nieuwe regelgeving die belangrijk is voor kmo's er door te krijgen. Om dreigende evoluties en spelregels die negatief zijn voor kmo's tegen te houden, af te zwakken of om te buigen. Om waar nodig steunmaatregelen en subsidies uit de brand te slepen. Om meer respect voor ondernemers af te dwingen. Dit volgehouden lobbywerk leverde doorheen de jaren al heel wat belangrijke realisaties op. In dit overzicht brengen we een overzicht van onze voornaamste UNIZO-realisaties sinds 2020.

 

 

Samen met jou in de strijd tegen corona

De lockdown verzacht, de exit voorbereid

lockdown verzachtToen zich in augustus 2020 een tweede lockdown aankondigde, bleef UNIZO hameren op het juiste evenwicht tussen het vrijwaren van de economie en het inperken van het virus, op basis van vier principes: coronamaatregelen moesten duidelijk zijn, eerlijk, in verhouding (naar omvang en tijdsduur), en begeleid door de nodige steunmaatregelen.
Lees meer...

Broodnodige steunmaatregelen verlengd

Danny telewerkregistratieNaast het verzachten van de scherpste lockdownmaatregelen (zie hierboven) was het vooral cruciaal dat ondernemers financieel het hoofd boven water konden houden. UNIZO overtuigde met succes beleidsmakers op gewestelijk, Belgisch en Europees niveau van de absolute noodzaak om de lopende steunmaatregelen voor zelfstandigen en kmo’s te verlengen of aan te passen waar nodig.
Lees meer...

Zeven nieuwe steunmaatregelen

Danny en de Vlaamse regeringDe verlenging van bestaande steunmaatregelen was cruciaal, maar de grondige aanpassing van bestaande maatregelen en zelfs de creatie van volledig nieuwe was dat ook. Hieronder de nieuwe maatregelen waarbij UNIZO een belangrijke rol speelde.
Lees meer...

Eindelijk rechtvaardig zelfstandigenpensioen

Gelijk pensioenUNIZO ijverde  al heel lang voor een gelijke berekening van het pensioen van zelfstandigen en werknemers – en dus voor de afschaffing van de correctiecoëfficiënt. Want hierdoor bouwde een zelfstandige bij een gelijk gemiddeld inkomen altijd maar 69% van het pensioen van een werknemer op. UNIZO maakte van die afschaffing één van haar belangrijkste prioriteiten voor de federale verkiezingen van 2019. De politiek volgde en zo vond onze eis haar weg naar het regeerakkoord van De Croo I. Eind november 2020 keurde de ministerraad de afschaffing van de correctiecoëfficiënt goed en op 3 juni 2021 stemde het parlement er unaniem voor. Elk loopbaanjaar zal de zelfstandige vanaf 2021 ruim 40% extra pensioen opleveren. De nieuwe pensioenberekening geldt voor de pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 januari 2022. Voor alle jaren tot en met 2020 wordt het pensioen nog berekend volgens het oude systeem

  Sociale uitkeringen voor zelfstandigen verhoogd

  Naast de gelijkschakeling van het pensioen voor zelfstandigen (door de afschaffing van de correctiecoëfficiënt) hield UNIZO de druk op de ketel om de sociale uitkeringen voor zelfstandigen (ook bovenop de indexeringen) verder te verhogen. Op advies van de sociale partners werd daarvoor aanzienlijk meer budget vrijgemaakt, met als resultaat volgende verhogingen sinds 1 juli 2021:

  • De minimumpensioenen + 2%
  • ZwangerDe proportionele pensioenen, de forfaitaire pensioenen en pensioenopbrengst voor de jaren ’84-’20 + 1,7%
  • De uitkeringen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit voor zelfstandigen met gezinslast + 2,5%.
  • De uitkeringen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit voor alleenstaande en samenwonende zelfstandigen + 2 %.
  • De uitkeringen hulp aan derden in geval van invaliditeit + 0,5%.
  • De uitkeringen ouderschap (moederschapsuitkering, adoptie-uitkering, pleegouderverlof) + 1%.
  • Ook de vaderschaps- en geboorte-uitkeringen werden al verhoogd met 1% vanaf 1 mei 2021.
  • De uitkering overbruggingsrecht wordt verhoogd + 2%.
  • De uitkering mantelzorg + 2% vanaf 1 mei 2021.

  De loonkosten blijven binnen de loonnorm

  loonakkoordDe vertegenwoordigers werkgevers en werknemers raakten het deze keer niet eens over de maximale marge voor loonstijgingen (de loonnorm) voor 2021-22, rekening houdend met de Loonnormwet om ons concurrentievermogen tegenover de buurlanden te vrijwaren. UNIZO werkte actief mee in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) om daar de maximaal beschikbare marge van 0,4% vast te leggen. De loonnorm van 0,4 % werd uiteindelijk in juli 2021 door de regering vastgelegd in een koninklijk besluit. De sectoren gaan hiermee aan de slag om de hoogte van de loonstijging en de vorm ervan voor hun sector om te zetten in sectorale akkoorden en cao’s. UNIZO zal verder toezien op de correcte uitvoering en zich verzetten tegen een versoepeling van de Loonnormwet die de loonkosten terug zou doen oplopen.Danny en de coronapremieBovenop de maximale loonstijging van 0,4% wilde de regering aan bedrijven die tijdens de crisis wél goed draaiden de mogelijkheid geven hun werknemers in 2021 een eenmalige premie toe te kennen. Die netto Coronapremie van maximum 500 euro zou in de vorm van cheques worden uitbetaald. Onder druk van UNIZO blijft het toekennen van deze Coronapremie, vanaf 1 augustus 2021, een vrije beslissing van de werkgever en zeker geen verplichting. Bovendien mogen deze cheques, evenals de nog in omloop zijnde consumptiecheques, in een veel ruimer netwerk van winkels gebruikt worden.

  Kosten hoger minimumloon beperkt en soepeler overuren

  Een geleidelijke stijging van het interprofessioneel minimumloon was het hoofdpunt in het nieuwe interprofessioneel akkoord (IPA) dat de sociale partners op 8 juni 2021 sloten. In een eerste fase, vanaf 1 april 2022, vallen de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden weg en worden de huidige drie categorieën geharmoniseerd op het interprofessioneel minimumloon vanaf 18 jaar, waarna dit bedrag (1625,72 euro) wordt verhoogd met 76,28 euro bruto. Op 1 april 2024 en 1 april 2026 komt er telkens nog eens 35 euro bruto bij.

  Omdat deze laagbetaalde jobs meer voorkomen in sectoren die het zelf al moeilijk hebben om te overleven (bv. horeca, personenvervoer) en waar er amper marge is voor loonsverhoging, liet UNIZO in het akkoord een maximale compensatie van deze hogere loonkost opnemen. Die komt er in de vorm van een zeer lage loongrens (1850 euro bruto). Hierdoor krijgen werkgevers een structurele bijdragevermindering voor werknemers met zeer lage lonen (bovenop de bestaande vermindering voor lage lonen). Deze bijdragevermindering compenseert zowel de stijging van de salariskost als van de patronale bijdragen door de verhoging van het interprofessioneel minimumloon. Voor de voorziene stijgingen in 2024 en 2026 zullen werkgevers gecompenseerd worden voor de loonkoststijging bovenop de loonnorm.

  In hetzelfde sociaal akkoord onderhandelde UNIZO flexibiliteitsmaatregelen om heropstartende ondernemers de kans te geven voor hun relance soepeler werknemers te kunnen inzetten

  Werkgevers krijgen hier met de ‘relance-overuren’ een zeer flexibel en goedkoper kader voor. Sinds 1 juli 2021 kunnen er dit jaar 120 vrijwillige relance-overuren worden afgesproken.  Voor 2022 kunnen 120 bijkomende relance-overuren worden toegekend voor werkgevers uit alle sectoren tot 31 december 2022. Deze relance-overuren zijn o.m. vrij van RSZ-bijdragen en personenbelasting, geven geen recht op een overloontoeslag en moeten niet worden gerecupereerd. Hierdoor zijn ze dus goedkoper voor de werkgever, en houdt de werknemer er ook netto meer aan over.

  Verder wordt het fiscaal gunstregime voor overuren verhoogd van 130 naar 180 uren. Voor die 180 overuren is er een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de werkgever en een vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor de werknemer.

  Nog in het loonakkoord: volgens de wet moet tegen 2025 de verschillen weggewerkt worden tussen arbeiders en bedienden wat betreft aanvullende pensioenen. Omdat de betaalbaarheid hiervan voor veel bedrijven met beperkte loonmarges en coronaperikelen erg moeilijk ligt, besloten de sociale partners die harmonisering uit te stellen tot 2030 en zo de bedrijven en sectoren meer tijd te geven.

  Vlaams opleidingsverlof ook op voorstel van de werkgever

  Ook in het VESOC-akkoord “Alle Hens Aan Dek” in het kader van relance haalde UNIZO opvallende realisaties binnen.

  Via het Vlaams opleidingsverlof (VOV, vroeger Betaald Educatief Verlof) kunnen werknemers een opleiding van eigen keuze volgen. Ze mogen dan afwezig zijn van de werkvloer met behoud van loon, en daar knelt vaak het schoentje, als de gekozen opleiding niet per sé de onderneming ten goede komt. Op voorstel van UNIZO komt er nu voor schooljaar ’21-‘22 een proefproject met een gezamenlijk initiatiefrecht: de werkgever mag suggesties doen aan zijn werknemer over de te volgen opleiding. Het blijft wel een individueel recht van de werknemer, hij of zij moet ze dus nog steeds zelf goedkeuren. Via dit proefproject kan de werknemer 125 uren extra opleiding volgen bovenop de 125 uren waartoe hij zelf alle initiatief kan nemen. Zo kan de ondernemer 21,3 euro (met een totaal van 2.662,5 euro) terugkrijgen van de Vlaamse overheid per uur VOV die de werknemer op zijn initiatief volgt.

  Betalen binnen 60 dagen, zonder achterpoortjes

  Frank Socquet

  Frank Socquet, beleidsadviseur bij de studiedienst van UNIZO: “De problematiek van de betaalhygiëne is een dossier waar we de cijfers hebben kunnen laten spreken. Zo heeft ons meest recente jaarlijks betaalrapport in samenwerking met Graydon geleid tot een ingebrekestelling van België vanuit Europa wegens slecht betaalgedrag. Dit heeft de politieke awareness voor het probleem sterk vergroot en ervoor gezorgd dat we voor tweede keer in twee jaar tijd een wetswijziging hebben kunnen verwezenlijkingen."

  Vele zelfstandigen en kmo’s ondervinden problemen door erg lange contractueel bepaalde betaaltermijnen of laattijdige betaling van facturen. Deze zijn vaak te wijten aan een kleinere onderhandelingsmacht in vergelijking met bepaalde bedrijven of overheidsinstanties. Ondanks een eerdere aanpassing van de wet waardoor de maximale betaaltermijn ten aanzien van kmo’s maximaal 60 dagen mag bedragen, bleven er nog te veel ‘achterpoortjes’ om de uiteindelijke betaling te rekken. Uit de recente UNIZO-Graydon-studie over betaalgedrag bleek zelfs dat bedrijven of overheden één op zes facturen véél te laat (meer dan 90 dagen na de vervaldatum) of zelfs helemaal niet betaalden. Op basis van die vaststellingen eiste UNIZO dan ook een verdere verstrenging van de betalingswetgeving.

  Op 16 juli 2021 werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat de betaaltermijn tussen ondernemingen onderling maar ook ten aanzien van de overheid beperkt tot maximaal 60 dagen. Daarenboven werden heel wat  achterpoortjes gesloten.

  • Zo mag een eventuele extra controletermijn van de factuur niet leiden tot een latere betaling dan 60 dagen na levering van goederen of diensten.
  • Ook kan niet langer worden gedraald met het aanleveren van bv. een PO-nummer. Alle nodige stukken voor de opmaak van een factuur moeten er zijn ten laatste op het moment van de levering van producten of diensten.
  • Ook contractuele afspraken over de ontvangstdatum van de factuur worden verboden en interesten en forfaitaire schadevergoedingen zullen automatisch verschuldigd zijn bij laattijdige betaling.

  Op langere termijn blijft UNIZO wel ijveren voor een werkelijke betalingsnorm van maximaal 30 dagen, waar slechts in uitzonderlijke situaties van kan worden afgeweken.

  UNIZO steunde 'groene' maatregelen en bedrijvige kernen

  Met het in mei 2021 bereikte federale akkoord over de vergroening van het bedrijfswagenpark werden enkele van de klimaatvoorstellen van UNIZO gerealiseerd. Naast de verminderde aftrekbaarheid voor auto’s met een verbrandingsmotor komen er ook fiscale incentives voor laadpalen, voor nieuwe ecologische vrachtwagens en pompinfrastructuur. Op vraag van UNIZO komt er niet alleen een verhoogde investeringsaftrek voor elektrische vrachtwagens en infrastructuur, maar ook voor andere emissieloze alternatieven zoals waterstof.

  Op vraag van UNIZO werd de lijst van technologieën die in aanmerking komen voor subsidiëring met de Vlaamse ecologiepremie uitgebreid met nieuwe watertechnologieën.

  Het Relanceplan Vlaamse Veerkracht voorziet met het project “Vlaanderen als recyclagehub” 30 miljoen euro subsidies voor recyclage-activiteiten binnen bedrijven. Op vraag van UNIZO werd het vereiste minimum investeringsbedrag van 1 miljoen euro gehalveerd tot 500.000 euro, zodat deze subsidies veel toegankelijker worden voor kmo’s.

  Op vraag van UNIZO werden de minimum verbruiksdrempels voor verplichte energie-audits naar boven toe verhoogd, waardoor kleine bedrijven niet langer getroffen worden.

  Om de stijgende winkelleegstand, mede door corona, en de wildgroei aan baanwinkels aan te pakken lanceerde UNIZO het concept ‘Bedrijvige kern’: de kernen van steden en gemeenten moeten een nieuwe invulling krijgen door een mix van functies en ook diensten, vrije beroepen en kleinschalige productieondernemingen, om zo een gevarieerde en aantrekkelijke kern te vormen. De ‘Bedrijvige Kern’ werd opgenomen in het programma van de Vlaamse regering en in een resolutie ‘Kernversterkend handelsbeleid in Vlaanderen’, die unaniem werd goedgekeurd in het Vlaams parlement.

  UNIZO is met succes blijven lobbyen, onderhandelen én procederen tegen twee grootschalige shoppingprojecten die een bedreiging vormden voor de kernen van de omliggende gemeenten en de mobiliteit. Het Uplace-project in Vilvoorde is als shoppingcentrum definitief begraven en omgevormd tot ‘Broeklin’, een nieuw concept van werkwinkelwijk met focus op circulaire economie. Ook is er extra ruimte voorzien voor kmo’s en garanties voor een betere verkeersoplossing. Bij de realisatie zal UNIZO mee in de stuurgroep zitten om de voorwaarden in de vergunning, die bijna rond is, mee op te volgen.

  Het geplande 20.000 m ² grote shoppingcentrum in Kampenhout-Sas is opgedoekt; er wordt nu gezocht naar een nieuwe invulling.

  UNIZO op de barricaden in jouw provincie

  Corona

  Onder impuls van UNIZO zetten steden en gemeenten in de voorbij coronaperiode in op zowel crisisbeheer als relance. 

  Ondernemers zijn Flandriens

  Zo investeerden steden en gemeenten in het verlagen van lokale belastingen, bijkomende coaching, initiatieven voor starters , aanpakken van de leegstand, aandacht voor het psychisch welzijn van ondernemers, en in ondersteuning van ondernemers in zware moeilijkheden i.s.m. Dyzo.  

  Specifiek in West-Vlaanderen vroegen we aandacht voor de strandbars die tussen de mazen van het ondersteuningsnet dreigden te vallen. UNIZO provincie Antwerpen en West-Vlaanderen organiseerden tal van sensibiliseringsacties voor de horeca toen die opnieuw mocht openen.  

  Ruim 90 gemeenten en steden engageerden zich om mee te werken aan een grootschalig coronaonderzoek, opgezet door de UAntwerpen, in samenwerking met VVSG en UNIZO. We bevroegen ondernemers naar de impact van corona, lieten hen de lokale ondersteuningsmaatregelen evalueren en hierover suggesties doen.

  Begin 2021 werkten we een provinciale ‘menukaart economische relance’, een op maat gemaakt ondersteuningsaanbod.

  Samen met de lokale ondernemersverenigingen organiseerden we sessies met ondernemers en schepenen in de meeste gemeenten van de provincie om relancemaatregelen uit te werken op lokaal niveau.  

  Dankzij onderzoeksbureau Graydon konden we de gevolgen van de pandemie objectiveren zodat elke gemeente of stad gerichte maatregelen kon voorzien. In Antwerpen en Gent mondde dit uit in relancetrajecten die in samenwerking met het provinciebestuur en de stad met veel succes werden opgezet.

  In Oost-Vlaanderen richtten we een eigen horecacel op. Dit leidde tot een een significante uitbreiding van de terrassen en een kwijtschelding van terrasbelasting in veel steden en gemeenten.  

  Ten slotte boekten de UNIZO-provincies heel wat succes bij overheidsopdrachten als onderdeel van een lokale relancepolitiek. Zo stampte UNIZO Limburg samen met de provincie en VKW Limburg het platform www.aanbestedingeninlimburg.be uit de grond waarop Limburgse ondernemers zich gratis kunnen registreren. Aanbesteders kunnen er op hun beurt overheidsopdrachten bekend maken waarvan de publicatie niet verplicht is. Zo maken we een brug tussen aanbesteders en ondernemers. UNIZO Oost-Vlaanderen stelde samen met het provinciebestuur een charter lokaal aankopen op, om gemeenten te stimuleren om meer zaken te doen met de ondernemers uit hun gemeente. Dit charter zal uitmonden in een platform waar ondernemers zich kunnen registreren om nog meer in aanmerking te komen voor overheidsopdrachten in de eigen regio

   

  UNIZO op de barricaden in jouw provincie

  Op diverse fronten

  Lokaal winkelenNee aan shoppingcomplexen buiten de kern 
  UNIZO Nationaal en UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel reageerden voorzichtig positief op het project Broeklin, een circulaire werkwinkelwijk, als alternatief voor Uplace. Ook voor de retailontwikkeling op de veilingsite van Kampenhout-sas gingen we in dialoog. De ontwikkelaar zette de plannen stop. Tot slot bleef UNIZO Vlaams-Brabant en Brusssel de vergunningsaanvraag voor NEO, het shoppingcentrum aan de Heizelvlakte, op de voet volgen.

  Mobiliteit
  In verschillende gemeenten lagen nieuwe mobiliteitsplannen op tafel. We ondersteunden onze Lokale Ondernemersverenigingen en gingen in overleg met de verschillende stakeholders. We informeerden ondernemers over de minder hindermaatregelen. Op bovenlokaal niveau hielden we contact met het Agentschap Wegen en Verkeer en waren we betrokken bij de opstart van de vervoerregio’s. Heel concreet ging UNIZO Vlaams-Brabant in dialoog met de werkvennootschap - Werken aan de Ring -  over de aanpak van de R0. In overleg met de Brusselse lokale verenigingen maakten we 2 nota’s over het parkeer- en mobiliteitsbeleid in het Brussels Gewest. We overhandigden die aan de bevoegde ministers en overheden en gingen in gesprek. 

  Fiscaliteit
  Fiscaliteit blijft een heikel thema. Onze provincies waren en blijven waakzaam voor bijkomende, andere belastingverhogingen. Specifiek in Limburg en Vlaams-Brabant hielpen we bedrijven bij de maatregel van de ontwrichte zones.  

  Duurzaamheid
  UNIZO engageerde zich in de ZERO-emissie werkgroep van de stad Mechelen rond duurzame logistiek en werkte mee aan het charter Neteland (samenwerkingsverband tussen 5 gemeenten).