Veelgestelde vragen over huur tijdens de coronacrisis

We krijgen door de coronacrisis heel wat vragen over huur binnen. Wat als mijn huurder niet langer kan betalen? Kan een handelshuurder gezien de omstandigheden nu zomaar zijn huurcontract ontbinden? We zetten hieronder alles op een rij. 

Je kan ook gebruik maken van de vrijwillige kwijtscheldingsregeling

Kan een huurder op grond van de bestaande wetgeving in de huidige coronaomstandigheden een handelshuurcontract opzeggen of ontbinden? 

Neen, je kan niet je huurcontract zo maar opzeggen of ontbinden en je daarbij beroepen op de coronamaatregelen. Het is namelijk niet definitief onmogelijk geworden om als huurder je verplichtingen na te komen. Ook al is het misschien moeilijker geworden, je moet in principe je verplichtingen blijven nakomen.

Kan je corona als overmacht inroepen bij huur? 

In tegenstelling tot wat je dus misschien zou denken, is het helemaal niet zeker dat corona een overmachtssituatie is! Het coronavirus op zich kan trouwens nooit een overmachtsgrond uitmaken, maar wel de beslissing van overheidswege tot sluiting van alle niet-essentiële winkels/horecazaken. Toch blijft er twijfel bestaan dat aan de definitie van overmacht is voldaan. Een onafhankelijke rechter zal een beslissing moeten nemen of de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is geworden. Dit lijkt bij handelshuur niet evident. Deze rechter zal dus geval per geval bekijken of het betalen van huurgelden werkelijk onmogelijk is als gevolg van de overheidsbeslissing tot sluiting van de winkel en houdt rekening met heel wat concrete omstandigheden (jonge of ervaren onderneming, de duurtijd van de maatregelen, inkomensderving, … ).

Wellicht zullen vele verhuurders erkennen dat dit een uitzonderlijke situatie is, en zullen ook solidair zijn met hun huurder. In dat geval zullen ze tijdelijk de huur opschorten of zelfs (deels) kwijtschelden. Neem daarom steeds contact op met je verhuurder.

Kan de handelshuur worden opgeschort?

Neen, zonder akkoord van je verhuurder kan je niet zelf beslissen om de huurgelden op te schorten. Het niet kunnen betalen omwille van financieel onvermogen, zelfs wanneer dat het gevolg is van een overmachtssituatie, zorgt er niet voor dat je je eigen betaalverplichting niet zou moeten nakomen. (Cassatie 28 juni 2018).

Uiteraard is het wel mogelijk om een akkoord te treffen met je verhuurder, waardoor je (een deel van) de huurprijs kunt opschorten. Neem daarom steeds contact op met je verhuurder!

Wat is het gevolg als de huurder eenzijdig de huur opschort en wat kan de reactie van de verhuurder zijn?

Wil de huurder zich beroepen op overmacht en de betaling van de huurgelden opschorten, dan moet hij de verhuurder hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen, samen met het bewijs van de overmachtssituatie. Verder zal deze de schade die hieruit volgt zoveel als mogelijk moeten beperken.

De verhuurder moet zo snel als mogelijk reageren, nu een laattijdige (of geen) reactie kan beschouwd worden als een aanvaarding van overmacht. De huurder zal concrete redenen aanhalen en bewijzen om de overmacht aan te tonen. Wij roepen verhuurders op om redelijk te blijven en te kiezen voor een minnelijke oplossing. Indien dit niet mogelijk is, kan deze uiteraard de zaak aanhanging maken voor de Vrederechter die soeverein zal oordelen of er sprake is van overmacht.

Wat zal de rechtbank oordelen wanneer een huurder niet langer zijn huur betaalt? 

De uitkomst van een juridische procedure bij de rechtbank is erg onzeker. Het is niet ondenkbaar dat een Vrederechter zal trachten een middenweg te vinden en zal oordelen dat bijvoorbeeld de helft van de huurgelden komt te vervallen, omdat bijvoorbeeld het vrij genot van het handelspand ingevolge de coronamaatregel tot sluiting niet langer gewaarborgd was of omdat de concrete situatie van de huurder in de coronacrisis hiertoe noopt.

Nog meer corona-info? 

Check onze coronapagina