Groen licht voor KMO-zone in Geetbets

De gemeenteraad van Geetbets keurde de komst van een kmo-zone in Rummen goed. Het gaat over een bedrijventerrein van vijf hectare.

De kmo-zone lokte maandenlang heel wat protest uit bij omwonenden. Het definitieve ontwerp is dan ook op verschillende punten aangepast, rekening houdend met bepaalde ingediende bezwaren. Zo wordt achter de woningen in de Kraaistraat een buffergebied gecreëerd van dertig meter. Er komen alleen kleine ondernemingen. Zware industrie wordt niet toegelaten.

Het is nu aan de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant en nadien de Vlaamse Regering om het gemeenteraadsbesluit al dan niet goed te keuren. De eerste steen van een bedrijf zal hoe dan ook ten vroegste in 2018 gelegd worden. Er moet immers nog gestart worden met de aanleg van wegen, nutsleidingen en rioleringen. Als alles vlot verloopt, kunnen de kavels volgend jaar aangeboden worden aan geïnteresseerden.
 
De plannen voor een kmo-zone in Geetbets bestaan al twintig jaar. UNIZO heeft hier lokaal en regionaal mee voor geijverd en is dan ook verheugd met de stemming in de gemeenteraad. Als de Provincie en Vlaamse Regering deze beslissing volgen, komt er in Geetbets ruimte voor ondernemen en werk.