"Aanpak zwerfvuil start bij de sluikstorter en eindigt in recyclagepark. Niet in de winkel"

Een mogelijke invoering van statiegeld op petflessen en blikjes komt de laatste tijd uitvoerig ter sprake. UNIZO wil mee nadenken over een doeltreffende aanpak van het zwerfvuil, maar is resoluut tegen “schijnoplossingen” louter ten koste van ondernemers. Een brede, maatschappelijke benadering ten aanzien van zwerfvuil dringt zich op met grotere pakkansen en boetes voor sluikstorters, de effectieve vervuilers.

België behoort tot de recyclagekampioenen van Europa en daarbuiten, dankzij een goed functionerend ophalings- en verwerkingssysteem via de blauwe zakken van Fost Plus. Heel laagdrempelig in toepassing, ook voor de consument. We begrijpen niet waarom de burger na invoering van het statiegeld die blikken en PET-flessen uit die zak moet halen om ze via een omweg bij ondernemers te gaan inleveren. De zwerfvuilproblematiek moet breder benaderd worden, met meer gedeelde verantwoordelijkheden, grotere pakkansen en boetes voor de sluikstorters zelf. Extra sensibiliseren, controleren en sanctioneren bij de bron - de daders - dáár ligt de sleutel tot het verder terugdringen van het zwerfvuil!

Wil de overheid toch doorgaan met de invoering van het statiegeld voor PET-flessen en blikjes, dan moet ze de inzameling ook maar zelf organiseren, bijvoorbeeld via de recyclageparken. Uit berekeningen van UNIZO blijkt immers dat het statiegeldvoorstel, zoals het nu op tafel ligt, een winkelier tot 40.000 euro per jaar gaat kosten. Denk daarbij  aan de aankoop van een terugnametoestel aan gemiddeld zo'n 23.000 euro. Daarnaast zijn er de personeelskosten. Iemand zal immers moeten instaan voor het sorteren, het onderhoud en de interventies aan en rondom de machine. Loonkosten dus, à rato van 18.000 euro per jaar. Nog een vaak miskende kost is de 'verloren verkoop'.  Kleinere supermarkten kunnen niet anders dan verkoopruimte opofferen met minder omzet tot gevolg.  12 m2 opofferen kost de winkelier jaarlijks 17.500 euro. Alles bij elkaar loopt het kostenplaatje al gauw op tot 40.000 euro per jaar. En dat voor een uitkomst die twijfelachtig is.

UNIZO blijft er daarom bij de overheid op aandringen haar statiegeldplannen grondig te herzien. Daarnaast willen we mee blijven nadenken over constructieve oplossingen voor de problematiek van het zwerfvuil en andere milieuproblemen. Ondernemers hebben zelf immers ook baat bij een goede leefomgeving en hechten hier veel belang aan. Maar de inspanningen die in dit verband van ondernemers worden gevraagd, moeten in verhouding staan tot hun verantwoordelijkheid. En dat is bij de statiegeldvoorstel niet het geval.
 

Meer over: Duurzaamheid