Engagement van de distributiesector om het duurzame voedingsaanbod te promoten en de voedselverspilling in Brussel te verminderen

Op initiatief van de minister van Leefmilieu Céline Fremault, heeft de distributiesector in Brussel, vertegenwoordigd door Comeos Brussel, UCM, APLSIA en UNIZO, op 9 mei met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verbintenisverklaring ondertekend voor de promotie en de benutting van duurzame producten die de “Good Food-principes” respecteren, het voorkomen van verspilling en de benutting van onverkochte voedingswaren.

In Brussel is voeding verantwoordelijk voor een kwart van de milieu-impact van een Brussels gezin. Het ontwikkelen van gezonde, kwaliteitsvolle en laagdrempelige voeding gebaseerd op korte ketens biedt een antwoord op de noden op het vlak van zowel openbare gezondheid en levenskwaliteit als de verbetering van het leefmilieu en de sociale cohesie. De toegang tot kwaliteitsvolle voeding is ook een uitdaging in een tijd waarin 55.000 personen afhankelijk zijn van voedselhulp en een derde van de Brusselaars moet rondkomen met een inkomen dat onder de armoedegrens ligt.

De strategie “Good Food - naar een duurzaam voedingssysteem in het BHG” die in december 2015 opgestart werd, heeft ambitieuze doelstellingen voor 2020 bepaald, vooral om het voedingsaanbod in de kantines, de horeca en de andere distributiekanalen zoals de supermarkten te laten evolueren. Een doelstelling van 30% vermindering van de voedselverspilling is eveneens bepaald voor alle actoren op de schaal van het Brussels Gewest.

In deze context voorziet de Good Food-strategie onder meer in "Samenwerking met Comeos Brussel, die de sector van handel en diensten vertegenwoordigt, met het oog op de totstandkoming van een ambitieus akkoord om het duurzame voedingsaanbod uit te breiden en te bevorderen".

De op 9 mei 2018 ondertekende verbintenisverklaring gebeurde tussen de volgende twee partijen:

  • Comeos Brussel, UCM, APLSIA en UNIZO enerzijds;
  • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de minister van Leefmilieu Céline Fremault, anderzijds.

Dit akkoord omvat 3 luiken:

  1. De promotie en benutting van duurzame producten die voldoen aan de principes van "Good Food" (lokaal/Belgisch, seizoensgebonden, alternatieven voor dierlijke eiwitten, producten met een biologisch label, fairtradeproducten, ...);

Tegen 2020 wil de Good Food-strategie de handelsoppervlakte die voor Belgische producten (fruit, groente en vlees) in de handelszaken van de grootdistributie voorbehouden is met 20% en het omzetcijfer van de verkoop in Brussel van uit biologische landbouw afkomstige producten met 30% uitbreiden.

  1. Voorkomen van voedselverspilling;

Tegen 2020 wil de Good Food-strategie de voedselverspilling over het hele Gewest voor elke doelgroep (gezinnen, kantines, restaurants, distributie, ...) met 30% verminderen.

  1. De benutting van onverkochte producten;

Tegen 2020 wil de Good Food-strategie dat 100% van de op het grondgebied van Brussel-Hoofdstad aanwezige supermarkten met minstens één vereniging die in het domein van voedselhulp actief is, samenwerken om de onverkochte voedingsmiddelen te benutten.

Dit zijn uiteindelijk een dertigtal door Comeos Brussel, UCM, APLSIA, UNIZO en door Leefmilieu Brussel opgenomen engagementen die vandaag officieel gemaakt zijn. Samen hebben we als doel een consumptie te promoten die op gezonde voedingsmiddelen gericht is met minder impact op hulpbronnen en minder CO²-uitstoot. Ik verheug er mij over dat de handelssector er zich toe verbindt om aan deze transitie voor een gezondere en milieuvriendelijkere voeding bij te dragen waardoor de voedselverspilling tegengegaan en de onverkochte voedingsmiddelen benut worden” licht de Minister van Leefmilieu Céline Fremault toe.

“Het UCM is al heel wat jaren actief rond dit thema. Wij hebben zelfs ‘een loket duurzame voeding’ speciaal voor ondernemers opgericht die advies wensen inzake FAVV-normen, korte circuits en milieuvriendelijkheid. Bovendien hebben wij een specifieke begeleiding die luistert naar de naam “Court, toujours !’ in het leven geroepen die de verkoop van lokale producten een duwtje in de rug moet geven. “ verklaart aldus Pierre-Frédéric Nyst, voorzitter van het UCM. “Wij hopen dat deze overeenkomst nog meer projectdragers van het belang van duurzame voeding kan bewustmaken en de goede praktijken kan aanmoedigen”.

De handelssector is zich van zijn rol inzake duurzame voeding bewust en treft al verscheidene jaren maatregelen in die zin. Het akkoord in het kader van de Good Food-strategie van Minister Fremault is een kans voor de leden van Comeos Brussel om in hun aanpak nog verder te gaan en op een steeds grotere maatschappelijke behoefte een antwoord te bieden. “ beklemtoont Charles Petit, Head Comeos Brussel.

Voor UNIZObiedt de Good Food-strategie nieuwe kansen voor het sociaal engagement van de buurtwinkels en supermarkten. Door de grote dichtheid en nabijheid van deze winkels zijn de mogelijkheden in een grootstad als Brussel voor benutting immers groot. Daarnaast zetten we ook graag in op meer commerciële samenwerking tussen de producenten in Brussel en Vlaams Brabant en de Brusselse handel.”

Wat APLSIA betreft: “De franchise voedingszaken en onafhankelijke winkels zijn nu al erg betrokken bij de vermindering van verliezen in hun handelszaak, die uiteindelijk vrij gering zijn, maar voor hen een omzetcijfer vertegenwoordigen waarvoor best een oplossing gezocht wordt. Sommige initiatieven die in die richting gaan, werden al genomen, maar als ze een bijkomende daad van burgerzin kunnen verrichten door onverkochte voedingswaren aan liefdadigheidsorganisaties te schenken, kan Aplsia als federatie hen daar enkel bij aanmoedigen en men is dan ook verheugd betrokken partij bij de ondertekening van een dergelijke verbintenis te zijn.

Contactpersoon:  
Anton Van Assche
Coördinator UNIZO-werking in Brussel
GSM: 0478/444.119
www.unizo.be/brussel