Langdurig zieken moeten werkgevers op de hoogte houden

Werknemers die langdurig ziek zijn, houden hun werkgever onvoldoende op de hoogte. Dat zegt UNIZO. Uit een bevraging van de ondernemersorganisatie blijkt dat slechts 1 op 3 werknemers zijn werkgever uit eigen beweging brieft over zijn afwezigheid en eventuele terugkomst. Iets minder dan een derde reageert op vraag van zijn werkgever. 1 op 5 werknemers verbreekt alle contact. Voor de werkgever is het nochtans belangrijk een goed zicht te hebben op het verloop van de ziekte om praktische regelingen te kunnen treffen om de afwezigheid op te vangen en om te bekijken op welke manier de werknemer terug aan de slag kan. Daarom stelt UNIZO voor om de zieke werknemer te verplichten om zijn werkgever in te lichten over zijn ziekte en de te verwachten afwezigheidsduur. De ondernemersorganisatie doet ook een voorstel om de verantwoordelijkheid van de werkgevers in het langdurig ziekteverzuim te versterken. Zo moet het RIZIV volgens UNIZO bedrijven waar verhoudingsgewijs veel werknemers arbeidsongeschikt zijn systematisch opsporen. Vervolgens moet de externe preventiedienst dan controleren of de werkgever in orde is met de reglementeringen en verplichtingen rond welzijn op het werk. Is dit niet het geval, dan gaat het dossier naar de inspectie Toezicht Welzijn op het Werk.
 
UNIZO vraagt ook, zoals in de Groep van Tien overeengekomen, om het zogenaamd 66%-criterium strikt toe te passen. Een werknemer is pas arbeidsongeschikt en heeft maar recht op een bijhorende uitkering wanneer zijn inkomsten beperkt zijn tot een derde of minder van zijn normale inkomsten. Door het 66%-criterium toe te passen zou het aantal arbeidsongeschikten naar beneden moeten gaan. De focus mag daarbij niet enkel liggen op werknemers. Cijfers van de afgelopen jaren tonen immers aan dat het intredecijfer in de arbeidsongeschiktheid bij werklozen sneller stijgt dan bij werknemers. Zo bedroeg de toename vanuit de werkloosheid 6,70% in de periode 2009 – 2014, terwijl deze bij de werknemers in dezelfde periode is afgenomen met 0,72%. Een eenvormige toepassing van het 66%-criterium zou dit moeten tegengaan.
 
Geen Nederlands systeem
UNIZO laat zich ook negatief uit over het Nederlandse systeem, waarbij werkgevers tot 2 jaar (een deel van) het loon moeten blijven doorbetalen bij arbeidsongeschiktheid. In België hebben we een collectief gefinancierd systeem voor de betaling van langdurig zieken waarvoor werkgevers sociale bijdragen. In Nederlands sluiten werkgevers een private verzekering gewaarborgd loon af en is arbeidsongeschiktheid een gecommercialiseerd gebeuren geworden. Wil men het Nederlandse systeem invoeren, dan moeten de sociale bijdragen van werkgevers evenredig zakken. Maar UNIZO gelooft niet dat het Nederlands systeem overnemen wenselijk is. UNIZO benadrukt dat door dit systeem werkgevers meer gebruik maken van uitzendkrachten. Ook voor kmo’s is het een zware dobber, gezien de financiële lasten die de private verzekering met zich brengt. Bovendien dreigen werknemers die risico lopen op langdurige ziekte – bijvoorbeeld mensen die kanker hadden – uit de boot te vallen bij aanwerving. En dat kan toch niet de bedoeling zijn.