STANDPUNT - "Grensverleggend"

Mobiliteit & arbeidsmarkt. Ze kunnen en mógen niet louter territoriaal, noch los van elkaar gezien worden. Intergewestelijk overleg, samenwerking en een duurzaam beleid dringen zich op. In Vlaams-Brabant & Brussel is de nood hoog.

Dagelijks kaart een ondernemer de moeilijke zoektocht naar geschikt personeel aan bij UNIZO. Wel, het mag niet zijn dat ondernemers -uit de Vlaamse Rand of daarbuiten- niet automatisch beroep kunnen doen op Brusselse of Waalse arbeidskrachten om vacatures in te vullen. Afstemming en uitwisseling tussen betrokken actoren is nodig, tewerkstellingsmaatregelen moeten hierop inspelen, en administratieve rompslomp voor de ondernemer moet ten stelligste vermeden worden.

Ook loonlasten moeten meegenomen worden in het verhaal van de zoektocht naar geschikt personeel. De hoge loonlasten maken het voor ondernemers vaak onbetaalbaar om extra mensen in dienst te nemen en hypothekeren hierdoor de groei van de onderneming. Een uur arbeid is in ons land is nog steeds 11% duurder dan in onze buurlanden. Dit moet dringend aangepakt worden.

Wanneer we naar de arbeidsmarkt kijken, kunnen we bovendien niet rond de mobiliteit om. Ook hier moeten we in onze regio over gewestgrenzen heen durven kijken en verkeersknopen en missing links benoemen en aanpakken. Niet enkel voor de wagen en het vrachtvervoer. Om het fileprobleem aan te pakken moeten we ruimer denken; in termen van (fiets)infrastructuur, openbaar vervoer en vervoer over spoor en water. Enkel wanneer oplossingen en alternatieven op deze gebieden duurzaam en afdoende zijn, zullen we het fileprobleem kunnen aanpakken en de economische schade kunnen beperken.

Met de verkiezingen in aantocht blijven we deze belangrijke thema’s uiteraard op de politieke agenda plaatsen. Ook tijdens onze verkiezingsdebatten in Vlaams-Brabant (23 april 2019) en Brussel (25 april 2019) confronteren we de kopstukken hiermee en bevragen we hen over de oplossingen die zij naar voor schuiven. Ik hoop u er graag te ontmoeten.

Elke Tielemans

Directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel