UNIZO pleit voor intergewestelijk mobiliteitspact

"Er is nood aan een visie en beleid op lange termijn"

Onze mobiliteit staat onder druk, niet in het minst in Vlaams-Brabant & Brussel. We voelen het elke dag aan de files op onze wegen, aan een openbaar vervoer dat er maar niet in slaagt zichzelf als betrouwbare partner op de kaart te zetten en aan de onveilige situaties voor voetgangers en fietsers.

Er is dus nood aan een beleid dat met duidelijke doelstellingen onze mobiliteit een nieuwe toekomst geeft. Een toekomst die zowel leefbaar is voor de bevolking als onze economie ten goede komt. Binnen een duidelijk afsprakenkader kunnen ook ondernemers zich ten gronde voorbereiden.

We moeten streven naar een vervoerssysteem waarbij de gebruiker kiest voor de meest optimale vervoerswijze in functie van zijn behoefte. En we moeten ondernemers kwaliteitsvolle en efficiënte alternatieven bieden die meer verplaatsingen mogelijk maken zonder auto. 

"We moeten samenwerken op alle niveaus: lokaal, regionaal, nationaal, ..."

UNIZO legt met haar speerpunten rond mobiliteit de nadruk op een visie en beleid op lange termijn.

“Aangezien de mobiliteit in Vlaams-Brabant & Brussel de gewestgrenzen overschrijdt, pleiten wij uitdrukkelijk voor een intergewestelijk mobiliteitspact met daarin concrete doelstellingen voor onze mobiliteit en ruimte” stelt Elke Tielemans, directeur van UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel. “Op- en overstappen tussen de verschillende vervoersmaatschappijen moet zo makkelijk mogelijk zijn. Een uniform tarief en ticket zijn een minimale voorwaarde.”

Het Gewestelijke Expresnet (GEN) rond Brussel moet zo snel mogelijk volledig operationeel zijn, waardoor er snellere en frequente verbindingen komen tussen het centrum en de randgemeenten.

En ja, ook het bedrijfswagenpark kan beter! In onze visie zijn alle nieuwe bedrijfswagens vanaf 2023 emissievrij. En nieuwe vormen van mobiliteit -zoals auto- en fietsdelen- moeten fiscaal aantrekkelijk gemaakt worden voor bedrijven, zoals dat nu al het geval is voor elektrische fietsen en fietslease. Zo kunnen ook zij hun mobiliteit duurzamer organiseren binnen een breder mobiliteitsbudget.

Onze volledige visietekst kan je lezen op www.unizo.be/mobiliteit

Meer over: Mobiliteit